title1 -- ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ --
Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018 17:40

Με 47 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας

Με 47 θέματα θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 26/03/2018 και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας:

1. Πρώτη φάση της Υπηρεσίας σύνταξης «master plan», των στρατοπέδων «ΣΟΛΩΜΟΥ» και « ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ».
2. Έγκριση χρήσης χώρου του Ναυτικού Μουσείου Δήμου Πρέβεζας από το Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου - Λευκάδας για τη φιλοξενία Κέντρου Πληροφόρησης Κοινού του Φορέα.
3. Διόρθωση – συμπλήρωση του ψηφίσματος της αριθμ. 44/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου επί αιτήματος του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων για τις συντάξεις χηρείας λόγω θανάτου.
4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018.
5. Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Πρέβεζας έτους 2018.
6. Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ:Γ399 της περιοχής Υδραγωγείου της επέκτασης σχεδίου πόλης Πρέβεζας , σύμφωνα με την αριθμ. 53/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
7. Έγκριση της αριθμ. 3/2018 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΠ, σχετικά με τον Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας της ΔΕΥΑΠ.
8. Έγκριση της αριθμ. 30/2018 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΠ, σχετικά με το τιμολόγιο τελών και παρεχομένων υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ , για ο έτος 2018.
9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την «Προμήθεια αντλητικού και υλικών εξοπλισμού γεώτρησης για την εξυπηρέτηση Κτηνοτροφικών μονάδων Ωρωπού του Δήμου Πρέβεζας».
10. Έγκριση μετατόπισης δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Ωρωπού, Δημοτική Ενότητα Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.
11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας , οικ. Έτους 2018.
12. Επιστροφή αδιάθετου ποσού του προγράμματος :«Βοήθεια στο Σπίτι».
13. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Δημοτικής
Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πρέβεζας, οικ. Έτους 2018.
14. Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2017 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Πρέβεζας , σύμφωνα με την αριθμ. 1/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
15. Συγκρότηση επιτροπής υπαλλήλων για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) για το έτος 2018.
16. Προσκύρωση εδαφικού τμήματος από την ιδιοκτησία με Κ.Α.:030804 εντός του Ρ/Σ Αγίας Ειρήνης της επέκτασης σχεδίου πόλεως Πρέβεζας.
17. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πρέβεζας για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές.» με Κωδικό Πρόσκλησης: 10.4.15.1.2-3 Α/Α ΟΠΣ: 2451.
18. Έγκριση διενέργειας της <<Προμήθειας καυσίμων κίνησης / θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων ετών 2018-2020.
19. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά των ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Πρέβεζας 2018-2019».
20. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες Πυροπροστασίας –Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δένδρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2018)» .
21. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες Πυροπροστασίας –Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δένδρων Δ.Ε. Λούρου & Δ.Ε. Ζαλόγγου (Πολ. Προστασία 2018) ».
22. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας: « Φροντίδα και καθαριότητα των αδέσποτων ζώων του Δημοτικού Κυνοκομείου».
23. Έγκριση προμηθειών εποπτικού –εκπαιδευτικού υλικού και παιχνιδιών αύλειου χώρου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας ..
24. Έγκριση δαπάνης για την ανατύπωση του τουριστικού φυλλαδίου του Δήμου Πρέβεζας”,με τίτλο “ ΠΡΕΒΕΖΑ κάθε μέρα μιά νέα εμπειρία”}σύμφωνα με την 9/2017 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας.
25. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “ Παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας” για τον μήνα Φεβρουάριο έτους 2018 .
26. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
27. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΖΑΛΟΓΓΟΥ».
28. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας: { Φιλοξενία ομιλητών της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Σπύρου Σουμαλεύρη με τίτλο: «Ευεργέτες και δωρητές της Πρέβεζας»}, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018.
29. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας, μηνός Ιανουαρίου 2018.
30. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου 2017-18, περιόδου 01.02.2018 – 08.02.2018.
31. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου 2017-18, περιόδου 09.02.2018 - 28.02.2018 .
32. Έγκριση του πρωτόκολλου παραλαβής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας.
33. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας: «Ιατρική παρακολούθηση στα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Πρέβεζας», για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2018.
34. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας: «Ιατρική παρακολούθηση στα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Πρέβεζας»,για τον μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2018.
35. Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης-Ημερίδας για την παρουσίαση του συγγραφικού-πεζογραφικού έργου του Πρεβεζάνου (καταγόμενου από Φιλιππιάδα Πρέβεζας) Στέφανου Σταμάτη, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ].
36. Έγκριση πραγματοποίησης Τέλεσης Μνημοσύνου υπέρ των Εκτελεσθέντων από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής είκοσι οκτώ (28) κατοίκων στην Κρυοπηγή και έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση εκδηλώσεων στην Δ.Ε. Ζαλόγγου για την 97η Επέτειο Εθνικής Μνήμης από την Γενοκτονία των Ποντίων από τους Τούρκους .
37. Έγκριση 2ης /2018 έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών -μεταγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2017-2018.
38. Εξέταση αίτησης για μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης δημοτικού ακινήτου στη θέση “ΚΕΡΑΜΙΔΙΟ”, Τ.Κ. Μύτικα, Δήμου Πρέβεζας.
39. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης υπ΄ αριθ. 354 αγροτεμαχίου στη θέση «ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΗΜΟΥ» Τ.Κ. Μύτικα, Δ.Εν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.
40. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης, στη θέση "Ζευγαρολίβαδο", Τοπικής Κοινότητας Καναλίου, Δημ. Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
41. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης, στη θέση "Πόρος Διαβάτη", Τοπικής Κοινότητας Καναλίου, Δημ. Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
42. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Τ.Κ. Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.
43. Εκμίσθωση του υπ΄αριθ. -1- καταστήματος οικισμού Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών "ΠΡΕΒΕΖΑ ΙΙ" στην περιοχή Μαργαρώνας, Δημ.Κοιν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.
44. Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους.
45. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας.
46. Έγκριση μετακίνησης Αιρετών για να συμμετέχουν στην ετήσια Γενική Συνέλευση έτους 2018 του Εδαφικού Ομίλου Συνεργασίας "ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ" , που θα πραγματοποιηθεί στις 28/3/2018 στην Αθήνα».
47. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ

athlopolisbanner2019

KALINIKOS

casadimaiscard

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

17 Ιανουαρίου 2019
Είχαμε αναφέρει σε πρόσφατο ρεπορτάζ μας, όλα τα δεδομένα για την επιλογή υποψηφίου Δημάρχου του ΣΥΡΙΖΑ στην Πρέβεζα (δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ). Έπειτα από την αναβολή της συνέλευσης της Οργάνωσης
17 Ιανουαρίου 2019
Η Κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ με 151 ψήφους, πήρε την εμπιστοσύνη της Ελληνικής Βουλής κατά την ψηφοφορία της Τετάρτης, ώστε να ...
15 Ιανουαρίου 2019
Η αναβληθείσα, λόγω πένθους, ανοιχτή συγκέντρωση του Δημάρχου Ζηρού κ. Καλαντζή Νικόλαου, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου και ώρα 19.30 ...
14 Ιανουαρίου 2019
Η ΔΗΜΤΟ Πρέβεζας της Νέας Δημοκρατίας σας προσκαλεί σε εκδήλωση/ομιλία με θέμα «Επικαιρότητα των Ημερών και Τρέχουσες Πολιτικές Εξελίξεις» με επίσημο ...
11 Ιανουαρίου 2019
Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 η ΤΕ Πρέβεζας του ΚΚΕ θα πραγματοποιήσει την προβολή του κινηματογραφικού ντοκυμανταίρ " Ο δρόμος μας" αφιερωμένο στα ...

Αθλητισμός

17 Ιανουαρίου 2019
Τον ΒΑΟ Άρτας θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας ο Άκτιος Απόλλων το προσεχές Σάββατο 19/1, στα πλαίσια της 11ης αγωνιστικής. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα της Πρέβεζας
17 Ιανουαρίου 2019
Η παρουσίαση της Επίλεκτης Ομάδας Ποδοσφαιριστών της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία την 20η Φεβρουαρίου, ώρα 4 μ.μ. θα αντιμετωπίσει στο Εθνικό Στάδιο ...
17 Ιανουαρίου 2019
Το Δ.Σ. του ΠΑΣ Πρέβεζα ανακοινώνει την επιστροφή στην ομάδα μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου του Δημήτρη Κατσούλα. Ο 21χρονος ...
15 Ιανουαρίου 2019
Τη φανέλα του ΠΑΣ Πρέβεζα θα φοράει τουλάχιστον μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου, ο Παναγιώτης Κατσαρός. Ο 25χρονος ...
15 Ιανουαρίου 2019
Την ενίσχυσή του στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου προανήγγειλε ο ΠΑΣ Πρέβεζα και το πέτυχε, με την προσθήκη ενός ποδοσφαιριστή με αξιοσημείωτο ...

Πολιτισμός

17 Ιανουαρίου 2019
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ “Από τους Queen στον Μάνο Χατζιδάκι” Θεοφάνειος Αίθουσα Πρέβεζα Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 στις 21.00 Μία μοναδικής ατμόσφαιρας μουσική παράσταση με επίκεντρο την
16 Ιανουαρίου 2019
Η Περιφέρεια Ηπείρου και το Ίδρυμα “Ακτία Νικόπολις” σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της ιστορικού κ. Χριστίνας Ε. Παπακώστα, με ...
15 Ιανουαρίου 2019
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ “Από τους Queen στον Μάνο Χατζιδάκι” Θεοφάνειος Αίθουσα Πρέβεζα Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 στις 21.00 Μία μοναδικής ...
14 Ιανουαρίου 2019
NIKOLAI GOGOL «ΤΟ ΠΑΛΤΟ» «Όλοι μας ξεπροβάλαμε κάτω από το παλτό του Γκόγκολ». Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι Μετά από μια σειρά επιτυχημένων ...
11 Ιανουαρίου 2019
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ “Από τους Queen στον Μάνο Χατζιδάκι” Θεοφάνειος Αίθουσα Πρέβεζα Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 στις 21.00 Μία μοναδικής ...

Στήλες

16 Ιανουαρίου 2014
1991 - Αρχίζει ο Πόλεμος του Κόλπου, με αεροπορικές επιδρομές συμμαχικών και αμερικανικών αεροπλάνων κατά του Ιράκ. 395 - Πεθαίνει στο Μεδιόλανο ο
14 Ιανουαρίου 2014
1559 - Η Ελισάβετ Α' στέφεται βασίλισσα της Αγγλίας στο Αββαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο. 69 - ...
14 Ιανουαρίου 2014
1958 - Μπροστά σε 60.000 φιλάθλους η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κερδίζει τον Ερυθρό Αστέρα με 2-1 για το Κύπελλο Πρωταθλητριών. Είναι η ...
13 Ιανουαρίου 2014
1822: Η A' Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου καθιερώνει τη γαλανόλευκη ως επίσημο σύμβολο του επαναστατημένου γένους των Ελλήνων. 1908: Συλλαλητήριο ...
10 Ιανουαρίου 2013
Στις 11 Ιανουαρίου 1828 ο Ι. Καποδίστριας μεταφέρει την πρωτεύουσα της Ελλάδος στην Αίγινα.   1879 - Αρχίζει ο πόλεμος ...