title1 -- ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ --
Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018 17:40

Με 47 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας

Με 47 θέματα θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 26/03/2018 και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας:

1. Πρώτη φάση της Υπηρεσίας σύνταξης «master plan», των στρατοπέδων «ΣΟΛΩΜΟΥ» και « ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ».
2. Έγκριση χρήσης χώρου του Ναυτικού Μουσείου Δήμου Πρέβεζας από το Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου - Λευκάδας για τη φιλοξενία Κέντρου Πληροφόρησης Κοινού του Φορέα.
3. Διόρθωση – συμπλήρωση του ψηφίσματος της αριθμ. 44/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου επί αιτήματος του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων για τις συντάξεις χηρείας λόγω θανάτου.
4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018.
5. Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Πρέβεζας έτους 2018.
6. Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ:Γ399 της περιοχής Υδραγωγείου της επέκτασης σχεδίου πόλης Πρέβεζας , σύμφωνα με την αριθμ. 53/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
7. Έγκριση της αριθμ. 3/2018 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΠ, σχετικά με τον Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας της ΔΕΥΑΠ.
8. Έγκριση της αριθμ. 30/2018 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΠ, σχετικά με το τιμολόγιο τελών και παρεχομένων υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ , για ο έτος 2018.
9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την «Προμήθεια αντλητικού και υλικών εξοπλισμού γεώτρησης για την εξυπηρέτηση Κτηνοτροφικών μονάδων Ωρωπού του Δήμου Πρέβεζας».
10. Έγκριση μετατόπισης δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Ωρωπού, Δημοτική Ενότητα Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.
11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας , οικ. Έτους 2018.
12. Επιστροφή αδιάθετου ποσού του προγράμματος :«Βοήθεια στο Σπίτι».
13. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Δημοτικής
Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πρέβεζας, οικ. Έτους 2018.
14. Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2017 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Πρέβεζας , σύμφωνα με την αριθμ. 1/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
15. Συγκρότηση επιτροπής υπαλλήλων για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) για το έτος 2018.
16. Προσκύρωση εδαφικού τμήματος από την ιδιοκτησία με Κ.Α.:030804 εντός του Ρ/Σ Αγίας Ειρήνης της επέκτασης σχεδίου πόλεως Πρέβεζας.
17. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πρέβεζας για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές.» με Κωδικό Πρόσκλησης: 10.4.15.1.2-3 Α/Α ΟΠΣ: 2451.
18. Έγκριση διενέργειας της <<Προμήθειας καυσίμων κίνησης / θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων ετών 2018-2020.
19. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά των ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Πρέβεζας 2018-2019».
20. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες Πυροπροστασίας –Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δένδρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2018)» .
21. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες Πυροπροστασίας –Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δένδρων Δ.Ε. Λούρου & Δ.Ε. Ζαλόγγου (Πολ. Προστασία 2018) ».
22. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας: « Φροντίδα και καθαριότητα των αδέσποτων ζώων του Δημοτικού Κυνοκομείου».
23. Έγκριση προμηθειών εποπτικού –εκπαιδευτικού υλικού και παιχνιδιών αύλειου χώρου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας ..
24. Έγκριση δαπάνης για την ανατύπωση του τουριστικού φυλλαδίου του Δήμου Πρέβεζας”,με τίτλο “ ΠΡΕΒΕΖΑ κάθε μέρα μιά νέα εμπειρία”}σύμφωνα με την 9/2017 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας.
25. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “ Παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας” για τον μήνα Φεβρουάριο έτους 2018 .
26. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
27. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΖΑΛΟΓΓΟΥ».
28. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας: { Φιλοξενία ομιλητών της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Σπύρου Σουμαλεύρη με τίτλο: «Ευεργέτες και δωρητές της Πρέβεζας»}, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018.
29. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας, μηνός Ιανουαρίου 2018.
30. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου 2017-18, περιόδου 01.02.2018 – 08.02.2018.
31. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου 2017-18, περιόδου 09.02.2018 - 28.02.2018 .
32. Έγκριση του πρωτόκολλου παραλαβής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας.
33. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας: «Ιατρική παρακολούθηση στα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Πρέβεζας», για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2018.
34. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας: «Ιατρική παρακολούθηση στα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Πρέβεζας»,για τον μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2018.
35. Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης-Ημερίδας για την παρουσίαση του συγγραφικού-πεζογραφικού έργου του Πρεβεζάνου (καταγόμενου από Φιλιππιάδα Πρέβεζας) Στέφανου Σταμάτη, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ].
36. Έγκριση πραγματοποίησης Τέλεσης Μνημοσύνου υπέρ των Εκτελεσθέντων από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής είκοσι οκτώ (28) κατοίκων στην Κρυοπηγή και έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση εκδηλώσεων στην Δ.Ε. Ζαλόγγου για την 97η Επέτειο Εθνικής Μνήμης από την Γενοκτονία των Ποντίων από τους Τούρκους .
37. Έγκριση 2ης /2018 έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών -μεταγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2017-2018.
38. Εξέταση αίτησης για μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης δημοτικού ακινήτου στη θέση “ΚΕΡΑΜΙΔΙΟ”, Τ.Κ. Μύτικα, Δήμου Πρέβεζας.
39. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης υπ΄ αριθ. 354 αγροτεμαχίου στη θέση «ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΗΜΟΥ» Τ.Κ. Μύτικα, Δ.Εν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.
40. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης, στη θέση "Ζευγαρολίβαδο", Τοπικής Κοινότητας Καναλίου, Δημ. Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
41. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης, στη θέση "Πόρος Διαβάτη", Τοπικής Κοινότητας Καναλίου, Δημ. Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
42. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Τ.Κ. Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.
43. Εκμίσθωση του υπ΄αριθ. -1- καταστήματος οικισμού Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών "ΠΡΕΒΕΖΑ ΙΙ" στην περιοχή Μαργαρώνας, Δημ.Κοιν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.
44. Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους.
45. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας.
46. Έγκριση μετακίνησης Αιρετών για να συμμετέχουν στην ετήσια Γενική Συνέλευση έτους 2018 του Εδαφικού Ομίλου Συνεργασίας "ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ" , που θα πραγματοποιηθεί στις 28/3/2018 στην Αθήνα».
47. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KALINIKOS

casadimaiscard

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

23 Οκτωβρίου 2018
Τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου συνεδρίασε η Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή Ηπείρου του ΣΥΡΙΖΑ με την παρουσία του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Πάνου Σκουρλέτη, Υπουργών και Βουλευτών της περιοχής,
23 Οκτωβρίου 2018
Είχαμε αναφέρει εδώ και μήνες στο ρεπορτάζ μας (δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ), πως ο Γιώργος Ζάψας θα είναι ο “εκλεκτός” του ΣΥΡΙΖΑ για να διεκδικήσει την ...
22 Οκτωβρίου 2018
To ΜέΡΑ25 περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΜέΡΑ25 Έρικ Μιλτιάδης Έντμαν, Φωτεινή Μπακαδήμα και Γιόχεν Σούλτ έχουν ...
22 Οκτωβρίου 2018
Ήταν κάτι παραπάνω από αναμενόμενο πως η επίσημη ανακοίνωση του Βασίλη Γιάπρου (δείτε ΕΔΩ), ότι θα είναι υποψήφιος Δήμαρχος Πρέβεζας στις προσεχείς ...
21 Οκτωβρίου 2018
Με το σύνθημα “για να μην αλλάξουμε πόλη, να αλλάξουμε την πόλη” ο δικηγόρος Βασίλης Γιάπρος  ανακοίνωσε και επίσημα το μεσημέρι της Κυριακής ...

Αθλητισμός

22 Οκτωβρίου 2018
Με το «δεξί» ξεκίνησε η ομάδα του Άκτιου Απόλλωνα τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις καθώς την Κυριακή 21/10 επικράτησε εκτός έδρας με σκορ 42-72 του Γ.Ο. Αμφιλοχίας. Οι παίκτες του Παπαμιχαήλ
21 Οκτωβρίου 2018
Η ομάδα παίδων της Νικόπολης Πρέβεζας νίκησε με σκορ 85-44 την αντίστοιχη του Πύρρου Αρταίων για την 6η αγωνιστική του Β' Ομίλου του παιδικού ...
21 Οκτωβρίου 2018
Πρώτο ροζ φύλλο αγώνος για τη σεζόν 2018-2019, για την ανανεωμένη Νικόπολη Πρέβεζας, η οποία επικράτησε εντός έδρας του Α.Ο. Καλαμπάκας με σκορ ...
20 Οκτωβρίου 2018
Την παρακάτω δήλωση έκανε ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ Πρέβεζα Χρήστος Δήμας: “Το θέλαμε περισσότερο. Ήταν μία δύσκολη εβδομάδα για εμάς, με τρία ...
20 Οκτωβρίου 2018
Την παρακάτω δήλωση έκανε ο προπονητής του ΠΑΣ Πρέβεζα Βασίλης Ξανθόπουλος: “Κατ' αρχάς να πω ότι είμαστε η πιο ποιοτική ομάδα στο πρωτάθλημα ...

Πολιτισμός

23 Οκτωβρίου 2018
Το θεατρικό εργαστήρι Πρέβεζας, φιλοξενεί τους OPERA CHAOTIQUE την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/10/2018 & ώρα 21:15 τιμή εισιτηρίου: προπώληση 8€ («το μαγαζάκι στο ρολόι, Βιβή Μπάρκα, Εθν.
22 Οκτωβρίου 2018
Ο Σύλλογος των Φίλων του Νεκρομαντείου και του Αχέροντα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, διοργανώνει το Σάββατο 27/10/2018 και ώρα 6 μ.μ. στην ...
20 Οκτωβρίου 2018
Μοναδικά ακούσματα από την αρχαία Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι παρευρέθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στο αρχαιολογικό μουσείο της ...
19 Οκτωβρίου 2018
Με τη όπερα «Σαμψών και Δαλιδά» συνεχίζονται οι μεταδόσεις από την Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης, το Δήμο Πρέβεζας και το Δημοτικό Ωδείο "Σπύρος ...
18 Οκτωβρίου 2018
Στην κατάμεστη αίθουσα της Θεοφανείου στην Πρέβεζα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης η παρουσίαση του βιβλίου του Γρηγόρη Ζάκα με τίτλο ...

Στήλες

23 Οκτωβρίου 2012
Στις 23 Οκτωβρίου 1798 οι υπέρτερες αριθμητικά δυνάμεις του Αλή Πασά και του γιου του Μουχτάρ νικούν τη φρουρά Πρέβεζας των Γάλλων Γρεναδιέρων στη Μάχη της Νικοπόλεως, μέχρι το απόγευμα εκείνης της
21 Οκτωβρίου 2012
Στις 22 Οκτωβρίου 1717, οι δυνάμεις του Βενετού ναυάρχου Αντρέα Πιζάνι και του κόμη φον Σούλενμπουργκ, αρχηγού των ενετικών δυνάμεων της Επτανήσου ...
21 Οκτωβρίου 2012
Στις 21 Οκτωβρίου 1912 η μοίρα της Πρέβεζας, άλλαξε για πάντα. Ο πόθος όλων των Πρεβεζάνων γινόταν επιτέλους πραγματικότητα και η «μητέρα» Ελλάδα ...
19 Οκτωβρίου 2012
Στις 20 Οκτωβρίου 1912 ο ελληνικός στρατός νικά τους Τούρκους στη Μάχη της Νικόπολης. Ο δρόμος για την απελευθέρωση της Πρέβεζας, είναι ορθάνοικτος. ...
18 Οκτωβρίου 2012
Στις 19 Οκτωβρίου 1863 ο  πρίγκιπας της Δανίας Γεώργιος Α' ορκίζεται Βασιλιάς των Ελλήνων ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης. Είναι ο πρώτος ...