Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019 13:04

Τις μελέτες αποκατάστασης και συντήρησης στην Ιερά Μονή Αβάσσου ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού

Τις μελέτες αποκατάστασης και συντήρησης του υφιστάμενου ξυλόγλυπτου τέμπλου, του τοιχογραφικού διακόσμου και του λίθινου δαπέδου του καθολικού της Ι. Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αβάσσου ενέκρινε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη.

Η αποκατάσταση θα γίνει με με τους ακόλουθους όρους:

α) Σχετικά με τη μελέτη εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης υφιστάμενου ξυλόγλυπτου τέμπλου του καθολικού της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Αβάσσου: 1. Η μεταφορά των αποσυναρμολογούμενων τμημάτων του τέμπλου (ζώνη επιστυλίου και επίστεψης), να γίνει σε εργαστηριακό χώρο που θα υποδειχτεί από την Ι. Μ. Νικοπόλεως και Πρεβέζης, ο οποίος να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας. 2. Για την απεντόμωση να εφαρμοστεί ανοξική μέθοδος από εξειδικευμένο συνεργείο λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας. 3. Να εκπονηθεί και να κατατεθεί προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνική έκθεση ενίσχυσης του φορέα στήριξης του ξύλινου τέμπλου.

β) Σχετικά με τη μελέτη εργασιών συντήρησης των τοιχογραφιών της Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αβάσσου: 4. Να γίνουν διερευνητικές τομές, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη παλαιότερης ζωγραφικής φάσης. 5. Να διατηρηθούν οι παλαιοί οπλισμοί κατά την αναστύλωση και να συμπληρωθούν με νέους, όπου κρίνεται απολύτως απαραίτητο. 6. Να μη χρησιμοποιηθεί υαλόβουρτσα για την αφαίρεση των αλάτων. 7. Οι εργασίες να εκτελεστούν σε συνεργασία και παράλληλα με τις στερεώσεις της τοιχοποιίας.

γ) Σχετικά με τη Μελέτη εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης υφιστάμενου λίθινου δαπέδου του καθολικού της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Αβάσσου και συμπληρωματικών στοιχείων αυτής: 8. Να μην πραγματοποιηθεί καθολική απόσπαση των πλακών του δαπέδου, αλλά μόνο απόσπαση των ήδη αποκολλημένων πλακών και να γίνει η επανατοποθέτηση τους με το προτεινόμενο κονίαμα της μελέτης. Να μη γίνουν συγκολλήσεις πλακών. 9. Να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των σαθρών κονιαμάτων μεταξύ των αρμών και να γίνει συμπλήρωση των απωλειών με το προτεινόμενο κονίαμα της μελέτης. 10. Να μη χρησιμοποιηθεί το προτεινόμενο αιώρημα CaCΟ3 για τη στερέωση της λίθινης επιφάνειας. Να κατατεθεί νέα πρόταση προς έγκριση στη ΔΣΑΝΜ. 11. Η στερέωση των απολεπίσεων και αποφλοιώσεων να πραγματοποιηθεί με την μεθοδολογία και τα υλικά που προτείνονται για την πλήρωση των ρωγμών. 12. Να κατατεθεί συμπληρωματική τεχνική έκθεση συντήρησης για το σύνολο των λίθινων αρχιτεκτονικών μελών του καθολικού, συμπεριλαμβανομένων και των στηλών μπροστά στο Ιερό, προς έγκριση στη ΔΣΑΝΜ. 13. Η επίβλεψη του συνόλου των εργασιών συντήρησης να πραγματοποιηθεί από την ΕΦΑ Πρέβεζας σε συνεργασία με τη ΔΣΑΝΜ, οι οποίες να ενημερωθούν εγκαίρως πριν την έναρξη των εργασιών. 14. Να κατατεθεί στην ΕΦΑ Πρέβεζας και στη ΔΣΑΝΜ αντίγραφο από τις εκθέσεις απολογισμού και το πλήρες αρχείο με την φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του ξυλόγλυπτου τέμπλου, του τοιχογραφημένου διακόσμου και του λίθινου δαπέδου και όλων των στοιχείων του κτιρίου μετά το πέρας των εργασιών.