Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021 10:21

Στην πρόσληψη 10 καθαριστριών με 4μηνη σύμβαση προχωρά ο Δήμος Πρέβεζας-Μέχρι αύριο οι αιτήσεις

Στην πρόσληψη δέκα ΥΕ καθαριστριών σχολείων (πλήρους απασχόλησης) με 4μηνη σύμβαση προχωρά ο δήμος Πρέβεζας, για να καλύψειτις έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID19.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 & 17 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 Βεβαίωση ανεργίας.  Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου ΙΚΑ

 Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)

 Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (χορηγείται από την υπηρεσία).

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας Δήμου Πρέβεζας, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, έως και 28/1/2021