Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021 12:52

Νέο έργο προέκυψε για να καταστεί λειτουργικό το έργο του βιολογικού στο Λούρο – Τις 237.000 ευρώ φτάνει το κόστος

Ένα θέμα που έχει να κάνει με το έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού – Β φάση (Ολοκλήρωση)» (βιολογικός του Λούρου) πρόκειται να απασχολήσει την οικονομική επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας την προσεχή Παρασκευή.

Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας με εισήγησή της κρίνει σκόπιμο για τη λειτουργικότητα του έργου να υπάρξει τροποποίηση της απόφασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και να προστεθεί υποέργο με τίτλο: «Κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στην Δ.Ε. Λούρου», προϋπολογισμού 237.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

 

Αναλυτικά η εισήγηση έχει ως εξής:

 

 

 

Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού – Β φάση (Ολοκλήρωση)» με κωδικό ΟΠΣ 5001904 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

 

 

Με την αρ. πρ. οικ 14558 /30-11-2016 απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού – Β φάση (Ολοκλήρωση)» με κωδικό ΟΠΣ 5001904 στον άξονα προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

 

Στο φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνεται το υποέργο 1 με τίτλο: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στα Δ.Δ. Ωρωπού, Λούρου, Στεφάνης του Δήμου Λούρου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού». για το οποίο υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση στις 28-06-2021. Το υποέργο 1 έχει ολοκληρωθεί και εκκρεμεί η προσωρινή και οριστική παραλαβή του.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4685/2020, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο ΦΕΚ 92Α/7-5-2020 ισχύει :

«1. Για τους οικισμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, η οποία μεταφέρθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με την κοινή υπουργική απόφαση 5673/400/1997 «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (Β’ 192) και βρίσκονται είτε σε περιοχή αρμοδιότητας δήμου ή ΔΕΥΑ είτε σε περιοχή αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΠ ή της ΕΥΑΘ, η δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, καθίσταται επιλέξιμη και ως εκ τούτου δύναται να χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλα προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή μη.

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η δαπάνη κατασκευής δεν βαρύνει τους ιδιοκτήτες των συνδεόμενων ή των μελλόντων να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων.»

 

Με την αρ. πρ. 19151/20-9-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας εγκρίθηκε η αριθμ. 66/2021 μελέτη του έργου με τίτλο «Κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στην Δ.Ε. Λούρου», προϋπολογισμού 237.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

 

Μετά τα ανωτέρω και καθώς η κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργικότητα της πράξης, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται στο φυσικό αντικείμενο της πράξης και δεν περιέχεται ως αντικείμενο στην υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του υποέργου 1, παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης, ώστε να συμπεριληφθεί πλέον ως ξεχωριστό υποέργο 7 με τίτλο «Κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στην Δ.Ε. Λούρου» και προϋπολογισμό 237.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

 

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 • Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκ/μένης Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 • Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 • Τις διατάξεις του N. 4555/2018 «Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι».

 • Τις διατάξεις του Ν.4735/2020 «Ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».

 • Τις διατάξεις του Ν. 4685/2020

 • Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων».

 • Την αρ. πρ. οικ 14558 /30-11-2016 απόφαση ένταξης της πράξης.

 • Το αρ. πρ. 19151/20-09-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας

 

Εισηγούμαστε

 

  • Την έγκριση της αρ. 66/2021 μελέτης του έργου με τίτλο «Κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης από τη ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στην Δ.Ε. Λούρου» και προϋπολογισμό 237.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. όπως έχει εγκριθεί με βάση την αρ. πρ. 19151/20-09-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας.

 

  • Την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού – Β φάση (Ολοκλήρωση)» με κωδικό ΟΠΣ 5001904 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», ώστε να συμπεριλάβει πλέον ως ξεχωριστό υποέργο 7 το έργο με τίτλο «Κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στην Δ.Ε. Λούρου» προϋπολογισμού 237.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

 

  • Την μη επιβάρυνση των καταναλωτών με τη δαπάνη της εξωτερικής διακλάδωσης (σύνδεσης) με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης εφόσον το υποέργο 7 χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.

 

  • Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Πρέβεζας για κάθε νόμιμη ενέργεια