Τρίτη, 15 Μαϊος 2012 12:18

Θα γίνει των εδρών το κάγκελο!

Το atpreveza.gr σας είχε ενημερώσει για το ενδεχόμενο η Πρέβεζα να γίνει στις επόμενες εκλογές μονοεδρική εκλογική περιφέρεια. Το «Ποντίκι» στο τελευταίο του φύλλο, συγκαταλέγει και το Νομό μας στις περιοχές, που λόγω της τελευταίας απογραφής θα χάσουν μία έδρα, ενισχύοντας τον «κίνδυνο» για την εκλογική μας περιφέρεια.

Το Σύνταγμα προστάζει πως οι νέες εκλογές, εφόσον δεν προκύψει κυβέρνηση, θα γίνουν με βάση τη νέα απογραφή του 2011. Ωστόσο οι γνώμες ακόμη και των ειδικών, για το αν θα έχουν προλάβει να εκδοθούν τα επίσημα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ, διίστανται.

 

Το δημοσίευμα του «Ποντικιού» αναφέρει χαρακτηριστικά:

 

«Μπάχαλο αναμένεται να γίνει και πάλι μετά το πέρας των επόμενων εκλογών… Αυτή τη φορά η αιτία δεν θα έχει σχέση με τους πολιτικούς συσχετισμούς, αλλά με τη νομική πλευρά του θέματος. Ει­δικότερα οι επόμενες εκλογές θα πρέ­πει να διεξαχθούν με την τελευταία πληθυσμιακή απογραφή του 2011 – η οποία έχει ισχύ από τις 24 Μαΐου 2012 –, που φέρνει αλλαγές στην κατανομή των βουλευτικών εδρών, ενώ αλλάζει και τον χάρτη των εκλογικών κέντρων για τους δημότες.

Το Σύνταγμα προβλέπει ότι μετά την πάροδο ενός έτους από την τε­λευταία ημέρα διεξαγωγής της απο­γραφής, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2011, τα αποτελέσμα­τα θεωρούνται δημοσιευμένα. Έτσι, όταν και όποτε γίνουν νέες εκλογές, θα είναι με την τελευταία απογραφή, η οποία θα αλλάξει όλη τη γεωγρα­φία των εκλογών, όσον αφορά την κατανομή των εδρών και τις εκλογι­κές περιφέρειες.

 

 

Αγωγές

 

 

Ωστόσο για άλλη μια φορά η  ΕΛΣΤΑΤ ολι­γωρεί, αφού, σύμ­φωνα με στελέχη της, η τελευταία απογραφή  δεν πρόκειται να έχει δημοσιευτεί επίσημα πριν από τα τέλη Ιουλίου. Παρ’ όλ’ αυτά, αν οι εκλογές διεξαχθούν μετά τα τέλη Μαΐου και έπει­τα, τότε η ανακατανομή των εδρών θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Έτσι λοιπόν θα ακολουθή­σουν μια σειρά από αγωγές υποψηφίων βουλευτών, ειδικά στις μεγάλες περιφέρει­ες όπου αυξάνονται οι έδρες, οι οποίοι θα δι­εκδικήσουν τη θέση που τους αναλογεί στη Βου­λή σύμφωνα με τη νέα απογραφή και την κατανομή του πλη­θυσμού.

Το αποτέλεσμα θα είναι να ακο­λουθήσει ντό­μινο ανατροπών στις βουλευτικές έδρες, που θα συνδυαστεί και με αλλαγές στη δύναμη των κομμάτων, αν τα δικαστήρια τους δικαιώσουν.

Το ζήτημα της απογραφής του 2011 αναδεικνύεται μείζον πολιτικά και νομικά, και φαίνεται να πλήττει σχε­δόν ολόκληρη την περιφέρεια, αφού οι έδρες στα μεγάλα αστικά κέντρα αυξάνονται, ενώ σε αρκετούς νομούς μειώνονται. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ειδικών, στη νέα – βάσει της απο­γραφής 2011 – Βουλή η Α’ Αθήνας θα εκπροσωπείται από 15 βουλευτές, έναντι 17 μέχρι σήμερα, δηλαδή θα χάσει 2 έδρες, η Β’ Αθήνας θα κερδίσει 11, όπως και η Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, που από 16 και 7 έδρες αντίστοιχα θα έχουν 20 και 10, ενώ το Υπόλοιπο Αττι­κής θα κερδίσει 3 έδρες. Οι νομοί που κινδυνεύουν να εκπροσωπούνται με έναν βουλευτή λιγότερο είναι η Καρδί­τσα, η Βοιωτία, η Αιτωλοακαρνανία, η Πρέβεζα, η Καστοριά και η Χίος. Στην Αιτωλοακαρνανία οι 8 έδρες θα γίνουν 6. Στην Αχαΐα από 9 γίνονται 8. Στην Αρκαδία από 3 γίνονται 2. Στον νομό Μεσσηνίας από 5 γίνονται 4. Στη Λα­κωνία από 3 γίνονται 2. Είναι φανερό ότι οι απώλειες των βουλευτικών εδρών λόγω της απογραφής του 2011 θα προκαλέσει τεκτονικό σεισμό στην πολιτική γεωγραφία του τόπου, όπου υπήρχε οιονεί ισορροπία των παλαιών επαρχιών, στους σχεδιασμούς των κομμάτων αλλά και στις φιλοδοξίες των υποψηφίων.

Ήδη για το ζήτημα αυτό έχουν τοποθετηθεί αρκετοί συνταγματολόγοι, όπως ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών Ανδρέας Δημητρόπουλος, ο οποίος επισημαίνει: «Σε περίπτωση νέων εκλογών, αυτές θα είναι χωρίς σταυρό προτίμησης, δηλαδή με λίστα, όπως ορίζει η εκλογική νομοθεσία. Θα γίνουν επίσης οπωσδήποτε με την τελευταία απογραφή με βάση το Σύνταγμα. Οφείλεται σε ολιγωρία της υπηρεσίας ότι δεν έχει δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 μέχρι σήμερα. Κατά την προσωπική μου άποψη και οι εκλογές που πέρασαν θα έπρεπε να γίνουν με βάση την τελευταία απογραφή, αν η υπηρεσία τα είχε δημοσιεύσει εγκαίρως. Όπως και να έχει, το Σύνταγμα προβλέπει ότι μετά την πάροδο ενός έτους από την τελευταία ημέρας διεξαγωγής της απογραφής τα αποτελέσματα    θεωρούνται δημοσιευμένα. Η διενέργεια νέ­ων εκλογών με βάση την τελευταία απογραφή θα αλλάξει όλη τη γεω­γραφία των εκλογών, όσον αφορά την κατανομή των εδρών και τις εκλο­γικές περιφέρειες».

 

 

Το Σύνταγμα

 

 

Διαφορετική άποψη ωστόσο έχει ο καθηγητής Αντώνης Μανιτάκης, ο οποίος δέχεται ενδεχόμενο διεξα­γωγής των επαναληπτικών εκλογών βάσει της απογραφής του 2001 λό­γω μη έκδοσης του απαραίτητου Π.Δ. Δείτε τι υποστηρίζει ο Αντ. Μα­νιτάκης.

«Κατ’ αρχάς οι επαναληπτικές εκλο­γές θα γίνουν χωρίς σταυρό προτίμη­σης, αυτό είναι σαφές από την εκλογι­κή νομοθεσία. Όσον αφορά την τελευταία απογραφή, νομίζω ότι τα αποτελέσματα δεν έχουν δημοσιευθεί ακό­μα. Αν είχαν δημοσιευθεί, θα έπρεπε να γίνει ανακατανομή των εδρών με βάση τα στοιχεία της απογραφής. Αυ­τό όμως προϋποθέτει ένα Προεδρικό Διάταγμα. Αν οι εκλογές γίνουν άμεσα και διαλυθεί η Βουλή, για παράδειγμα την επόμενη Πέμπτη, δεν θα έχει εκ­δοθεί το Προεδρικό Διάταγμα, άρα θα γίνουν εκλογές βάσει της απογραφής του 2001».

Πάντως το άρθρο 54 του Συντάγ­ματος είναι απολύτως σα­φές: «Ο αριθμός των βου­λευτών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται με Προεδρικό Διάταγμα με βάση τον νόμιμο πληθυσμό της περιφέρειας που προκύ­πτει σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Τα αποτελέσματα της απογραφής θεω­ρείται ότι έχουν δημοσιευθεί με βάση τα στοιχεία της αρμόδι­ας υπηρεσίας μετά την πά­ροδο ενός έτους από την τελευταία ημέρα διεξαγω­γής της».»

Πάντως ο υπουργός Εσω­τερικών Τ. Γιαννίτσης ερω­τηθείς για το θέμα απά­ντησε: «Εκτιμώ ότι τις επό­μενες μέρες θα είμαι σε θέση να κάνω ανακοι­νώσεις, αλλά αντιλαμβά­νεστε ότι δεν εξαρτάται μόνο από εμένα».

 

 

 

 

  1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Στήλες

Κοινωνία

16 Ιουλίου 2024
Το Λιμεναρχείο Πρέβεζας ανακοινώνει ότι σήμερα 16-07-2024 στο πλαίσιο καταπολέμησης της παράνομης αλιείας εντός του Αμβρακικού κόλπου, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών στελεχών της Υπηρεσίας
16 Ιουλίου 2024
Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αύριο 17 Ιουλίου 2024 ...
16 Ιουλίου 2024
Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ για τον καύσωνα . Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το κύμα ζέστης θα κορυφωθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη, ...
16 Ιουλίου 2024
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας ενημερώνει ότι, λόγω υψηλών θερμοκρασιών το ωράριο των επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, αρμοδιότητας της Υπηρεσίας, ...

Πολιτική

15 Ιουλίου 2024
Με μία πολιτική λογική “ωχαδελφισμού¨ ότι η κατάσταση στα Κέντρα Υγείας του Νομού Πρέβεζας δεν είναι η καλύτερη δυνατή, με το ΚΥ Πάργας να μην εφημερεύει και ότι αυτό θα πρέπει να γίνει αποδεκτό,
11 Ιουλίου 2024
Στην Πρέβεζα θα βρεθεί το Σάββατο ο υποψήφιος Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Χάρης Δούκας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ...
08 Ιουλίου 2024
Είχαμε αναφερθεί στην υπόθεση της διαδικασίας επιλογής του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑ Πρέβεζας (δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ παλαιότερο ρεπορτάζ) και στην ...
04 Ιουλίου 2024
Για φιέστα και λανθασμένη επιλογή του Μητσοτάκη κάνει λόγο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας σε αιχμηρή ανακοίνωση για την υπογραφή του έργου ...
04 Ιουλίου 2024
Είχαμε αναφερθεί στο παρελθόν στην άκρως προβληματική διαδικασία της ειδικής επιτροπής λογοδοσίας (δείτε ΕΔΩ) και στα μικρά πολιτικά αποτελέσματα που ...

Αθλητισμός

16 Ιουλίου 2024
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Κυριακή στα γήπεδα της Κυανής Ακτής οι αγώνες του Περιφερειακού πρωτάθληματος παίδων/κορασίδων & εφήβων/νεανίδων Beach volley Δυτικής Ελλάδας. Σε σχετικό
15 Ιουλίου 2024
Το Σ/Κ 20-21 Ιουλίου ο Ορεβατικός Σύλλογος Πρέβεζας θα πραγματοποιήσει εξόρμηση στη Δρακόλιμνη της Τύμφης. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ ...
12 Ιουλίου 2024
Η διοργάνωση θεσμός για την ΒΔ Ελλάδα και όχι μόνο, έρχεται για 13η συνεχόμενη χρονιά. Πλήθος επισκεπτών και αθλητών από όλη την Ελλάδα, θα ...
11 Ιουλίου 2024
Για άλλη μία χρονιά το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού του τουρνουά 3on3 από την Α.Ε. Καναλακίου και την Αιγίδα του Δήμου Πάργας είναι γεγονός. Το ...
10 Ιουλίου 2024
Ο Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης «Νικόπολη Πρέβεζας», για 13η συνεχόμενη χρονιά, διοργανώνει Tουρνουά Mπάσκετ 3οn3, το διάστημα 19-21 Ιουλίου 2024 στα ...

Πολιτισμός

16 Ιουλίου 2024
Στις 2 & 3 Αυγούστου για 17η χρονιά, το Rapido Molino Music Fest με 2 βραδιές γεμάτες μουσική, έρχεται να ταράξει για άλλη μια φορά τα νερά! Δημήτρης Ζερβουδάκης,  George Gakis
16 Ιουλίου 2024
Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ν.Σινωπης ΔΙΟΓΕΝΗΣ , σας προσκαλεί στα ΔΙΟΓΕΝΕΙΑ 2024, που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 21 Ιουλίου 2024 στο ...
15 Ιουλίου 2024
Ο Χορευτικός Όμιλος Πρέβεζας "Γιάννης Θανης" αποχαιρετά τη χορευτική χρονια και μας προσκαλεί όλους σε μια καλοκαιρινή εκδήλωση την Τετάρτη στις 17 ...
15 Ιουλίου 2024
Ο Ρ Ν Ι Θ Ε Σ του Αριστοφάνη Σκηνοθεσία: Άρης Μπινιάρης - Σε Καλοκαιρινή περιοδεία -   Σάββατο 20 Ιουλίου...
12 Ιουλίου 2024
Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στη Φιλιππιάδα 18.07.2024, 21:30 Προαύλιος χώρος Νέου Αθλητικού Πολυχώρου ΕΠΑΛ Φιλιππιάδας Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ένας ...