title1 -- ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ --
Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2019 12:56

Πολιτικό ζήτημα προέκυψε έπειτα από απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας να “σπάσει” τη συνέχεια της διοίκησης...

Με απόφασή της η οικονομική επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας στις 2 Δεκεμβρίου ενέκρινε την ένταξη επιχείρησης που μισθώνει δημοτικό ακίνητο στην περιοχή της Κυανής Ακτής της Πρέβεζας σε ρύθμιση αντί ληξιπρόθεσμων οφειλών 60 δόσεων.

Πέρα από το νομικό κομμάτι της υπόθεσης ή την οπτική του καθενός πάνω στο πως πρέπει να αντιμετωπίζει ο Δήμος όσους του χρωστούν χρήματα για μίσθωση ακινήτων, η απόφαση δημιούργησε και πολιτικά ζητήματα ουσίας, τα οποία και θα εξηγήσουμε παρακάτω.

Όπως έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερο ρεπορτάζ μας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του Δήμου, οι οφειλές προέρχονται από την μίσθωση ακινήτου και τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 83.354,74 ευρώ πλέον πρασαυξήσεων 20.258,19 ευρώ χαρτοσήμου 2908,35, ήτοι συνολικά 106.511,33 ευρώ προερχόμενα κυρίως από μισθώματα.

Στην εισήγησή του το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου αναφέρει:

«…Σας διαβιβάζουμε προς εξέταση την αρθμ. πρωτ. 24092/18-11-2019 αίτηση της... , μισθώτρια δημοτικού ακινήτου στην Κυανη Ακτή, η οποία επαναϋποβάλει αίτημα για να ρυθμίσει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε 60 δόσεις. Η.... έχει υποβάλει ξανά αίτημα για ένταξη ρύθμιση οφειλών του Ν4611/2019, την αρθμ. πρωτ. 12264/18-6-2019 αίτηση, την αρθμ. πρωτ. 13558/2-7-2019 αίτηση και την την αρθμ. Πρωτ. 20037/1-10-2019.

Για τις δύο πρώτες αιτήσεις Οικονομική Επιτροπή έχει αποφανθεί αρνητικά με την αριθμ. 222/2019 απόφασή της ενώ για την τρίτη έχει αναβληθεί η εξέτασή της με την αριθμ. 347/2019 απόφασή της. Με τις ρυθμίσεις των άρθρων 110 έως 117 του ν. 4611/2019, παρέχεται εκ νέου μια χρονικά προσδιορισμένη δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ α’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, ανεξάρτητα από την αιτία που αυτές έχουν προκύψει (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, προσαυξήσεις και πρόστιμα), και να τις εξοφλήσουν σε δόσεις ή εφάπαξ, απολαμβάνοντας, ανάλογα τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξουν, και την αντίστοιχη, κλιμακωτά αυξανόμενη, απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που αποτελούν παρακολούθημα της κύριας οφειλής.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4611/2019 η εφάπαξ καταβολή ή η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης πραγματοποιείται εντός χρονικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την υπαγωγή στη ρύθμιση, ήτοι κατόπιν της λήψης απόφασης χορήγησης της τελευταίας από τα αρμόδια κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του δήμου, προκειμένου ο οφειλέτης να γνωρίζει, προτού καταβάλλει την πρώτη δόση ή εξοφλήσει τη ρυθμιζόμενη οφειλή, εάν έχει υπαχθεί στη ρύθμιση.(ΥΠ.ΕΣ. 40802/22.05.2019). Με την την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων (άρθρο 114 του Ν. 4611/2019), με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος. Οι οφειλές της........... προέρχονται από την μίσθωση ακινήτου και τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 83.354,74 ευρώ πλέον πρασαυξήσεων 20.258,19 ευρώ χαρτοσήμου 2908,35ήτοι συνολικά 106.511,33 ευρώ προερχόμενα κυρίως από μισθώματα. Πρέπει να σημειωθεί ότι για τις οφειλές από μισθώματα υπάρχει διαταχθείσα από το Δικαστήριο απόδοση μισθίου κι έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκτέλεσή της. (Σήμερα υπάρχει αναστολή της εξωστικής διαδικασίας μετά από προσωρινή διαταγή σε ισχύ του Δικαστηρίου, στο οποίο έχει προσφύγει η μισθώτρια με σχετική αίτηση αναστολής εκτέλεσης κι ανακοπής).

Οι διατάξεις των άρθρων 110 έως 117 του ν. 4611/2019 ρυθμίζουν οφειλές και χρηματικές απαιτήσεις κι η εκ του νόμου αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας αφορά την είσπραξη των οφειλών. Η εξωστική διαδικασία δεν αφορά χρέος και δεν υπάγεται στα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης οφειλών κι επομένως δεν εντάσσεται στις ρυθμίσεις των άρθρων του ανωτέρω νόμου. Ύστερα από τα ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εξετάσει το αίτημα της....…».

Υπέρ της ένταξης στη ρύθμιση ψήφισαν οι κ.κ. Αργυρός, Δαρδαμάνης, Ακρίβης και Κουμπής, οι σύμβουλοι δηλαδή της παράταξης του Δημάρχου Νίκου Γεωργάκου, ο οποίος απουσίαζε. Απόντες ήταν επίσης οι κ.κ. Ροπόκης και Νίτσας. Ο πρώην Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής Λάζαρος Πιπιλίδης δήλωσε ότι η μισθώτρια έως τώρα δεν ήταν συνεπής και γι' αυτό είναι κατά της ρύθμισης προκειμένου να διαφυλάξει τα συμφέροντα του Δήμου, ενώ ο κ. Κωστούλας ψήφισε “παρών”. Κατά συνέπεια η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία.

Δε μπορεί ωστόσο κάποιος να παραγνωρίσει τα πολιτικά ζητήματα που τίθενται:

Α. Η απόφαση αυτή “σπάει” τη λεγόμενη συνέχεια στη διοίκηση ενός Δήμου. Αφήνει εκτεθειμένα τα μέλη της προηγούμενης οικονομικής επιτροπής, τα οποία είχαν συγκεκριμένη πολιτική πάνω στη σχετική ρύθμιση και είχαν λάβει αποφάσεις και για ένδικα μέσα τα οποία και “έτρεξαν”. Μπορεί να καθυστέρησαν να διεκδικήσουν όσα όφειλε η μισθώτρια στο Δήμο, με αποτέλεσμα το χρέος συνεχώς να διογκωνόταν, ωστόσο χάραξαν μία πολιτική. Με την αλλαγή της δημοτικής αρχής και την κατάφωρη αδικία του νόμου Θεοδωρικάκου για τον τρόπο συγκρότησης των επιτροπών και τη στελέχωσή τους από τις δημοτικές παρατάξεις, έρχεται η νέα οικονομική επιτροπή και ουσιαστικά “ακυρώνει” την προηγούμενη, εκθέτοντας τη στάση των μελών της προηγούμενης οικονομικής επιτροπής.

Β. Η απόφαση αυτή δημιουργεί μία διφορούμενη αντίληψη γύρω από όσους μισθώνουν δημοτικά ακίνητα. Αν ξαφνικά σταματήσουν να καταβάλουν επί μακρόν και άλλοι ιδιώτες μισθώματα στο Δήμο, έχοντας το “μαξιλαράκι” των ρυθμίσεων, θα έχουν ανάλογη ευνοϊκή αντιμετώπιση με τη συγκεκριμένη υπόθεση ή όχι; Διαμορφώνονται δύο μέτρα και δύο σταθμά;

Γ. Στις 31/5/2020 η μίσθωση του παραπάνω ακινήτου λήγει και ενδεχομένως να υπάρξει πολιτική παράτασης μίσθωσης. Προστατεύεται ο Δήμος αν για τον οποιοδήποτε λόγο η στάση του μισθωτή είναι η ίδια, με τα προηγούμενα χρόνια;

Όλα πάντως αρχίζουν και καταλήγουν στο μείζον πολιτικό θέμα της αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου και τις διαδικασίες αυτοπροστασίας που ο Δήμος βάζει. Τα υπόλοιπα είναι “απόνερα” της παραπάνω λογικής.

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

22 Ιανουαρίου 2020
Το ρεπορτάζ του atpreveza.gr, αναφορικά με τους ειδικούς συμβούλους-συνεργάτες (δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ), του Δημάρχου Πρέβεζας Νίκου Γεωργάκου, επιβεβαιώνεται σε ακόμη μία περίπτωση. Ανέβηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ,
21 Ιανουαρίου 2020
“Σας καλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου που θα γίνει στα γραφεία της στα Ιωάννινα (Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος ...
20 Ιανουαρίου 2020
Το γεγονός ότι η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη κατά τη διάρκεια τριήμερης περιοδείας της στην  Περιφέρεια Ηπείρου, δε ...
18 Ιανουαρίου 2020
Με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη επικοινώνησε χθες το απόγευμα ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. ...

Αθλητισμός

22 Ιανουαρίου 2020
Σεζόν 1988-89. Οι συμπτώσεις, ορισμένες φορές, είναι διαβολικές. Δεν υπάρχει ακόμη Premier League, ονομάζεται ακόμη First Division και η Λίβερπουλ κατακτά το πρωτάθλημα με 9 βαθμούς διαφορά από τη
22 Ιανουαρίου 2020
“Λόγω αποχής των διαιτητών των Συνδέσμων Σ.Ε.ΔΚ ΑΡΤΑΣ και Σ.Ε.Δ.Κ.ΒΔ.Ε από τους αγώνες το προσεχές Σ/Κ  25 και 26 Ιανουαρίου 2020, αναβάλλονται ...
20 Ιανουαρίου 2020
Θετικά συνέχισε ο Άκτιος Απόλλων τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της Β' ανδρών ΕΣΚΑΒΔΕ καθώς την Κυριακή 19/1 επικράτησε εντός έδρας ...
20 Ιανουαρίου 2020
Εικόνες που δε τιμούν το μπάσκετ και τον αθλητισμό εκτυλίχθηκαν την Κυριακή στο ΕΑΚ Κέρκυρας, μετά το τέλος του αγώνα μπάσκετ Ιόνιος-ΑΕ Καναλακίου ...
20 Ιανουαρίου 2020
Για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου του 4ου Ομίλου της Γ' Εθνικής σημειώθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα: ΑΣ Απόλλων Ευπαλίου – ...

Πολιτισμός

20 Ιανουαρίου 2020
Την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 στις 21:15 στην ΌΑΣΗ η Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας θα προβάλει την ταινία: Εγώ, η Τόνια- I, Tonya Η.Π.Α. 2018 Διάρκεια: 121 λεπτά Σκηνοθεσία: Κρεγκ
17 Ιανουαρίου 2020
Αυτήν την Κυριακή φιλοξενούμε στη Μποτίλια τη βραβευμένη μικρού μήκους ταινία του Κυριάκου Κοτσίνη, Forgotten Alive. Σας περιμένουμε στο ζεστό ...
16 Ιανουαρίου 2020
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε ο Όμιλος για την UNESCO Πρέβεζας: “Oπως πληροφορηθήκαμε από τα Μ.Μ.Ε. την περασμένη Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020 ...
16 Ιανουαρίου 2020
Την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 στις 21:15 στην ΌΑΣΗ η Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας προβάλλει την ταινία Καπερναούμ - Capernaum Διάρκεια: 121 ...
15 Ιανουαρίου 2020
Την τιμητική της θα έχει  Πρέβεζα και ειδικότερα τα Αρχαία Θέατρα της Νικόπολης και της Κασσώπης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 12 Μαρτίου ...

Στήλες

21 Ιανουαρίου 2013
Στις 22 Ιανουαρίου 1949, στην Κίνα, οι Κομμουνιστές του Μαο Τσετούνγκ καταλαμβάνουν το Πεκίνο.   565 - Ο Πατριάρχης Ευτύχιος καθαιρέθηκε από
21 Ιανουαρίου 2013
Στις 21 Ιανουαρίου 1898 η Ελλάδα μπαίνει υπό διεθνή οικονομικό έλεγχο. 1878 - Ο ελληνικός στρατός εισβάλλει στην ...
20 Ιανουαρίου 2013
Στις 20 Ιανουαρίου 1833 ο Βασιλιάς Όθων και τα μέλη της Αντιβασιλείας φτάνουν στο Ναύπλιο με την αγγλική φρεγάτα «Μαδαγασκάρη». Τους συνοδεύουν 4.000 ...
18 Ιανουαρίου 2013
Στις 18 Ιανουαρίου 1953 η δικηγόρος Ελένη Σκούρα εκλέγεται ως η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής.   1535 - ...
16 Ιανουαρίου 2014
1991 - Αρχίζει ο Πόλεμος του Κόλπου, με αεροπορικές επιδρομές συμμαχικών και αμερικανικών αεροπλάνων κατά του Ιράκ. ...