title1 -- ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ --
Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020 15:42

Δήλωση του αναπληρωτή Διευθυντή Δ.Ε. Πρέβεζας σχετικά με τη διαδικασία των τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Πρέβεζας

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Δ.Ε. Πρέβεζας κ. Σταύρος Τσουμάνης απέστειλε την παρακάτω δήλωση:

Με αφορμή την παράσταση διαμαρτυρίας της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρέβεζας και για την πλήρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών της Δ.Ε. Πρέβεζας, σχετικά με τη διαδικασία των τοποθετήσεων, θα ήθελα να κάνω γνωστά τα ακόλουθα:

Στις 30-7-2020, εστάλη στη Δ.Δ.Ε. Πρέβεζας η υπ’ αρ. 102027/ΓΔ5/30-07-2020 εγκύκλιος της Γεν. Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ., η οποία μας καλεί να ολοκληρώσουμε τις τοποθετήσεις των μονίμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά μέχρι τις 14-8-2020. Για τον σκοπό αυτό κατάρτισα πίνακα λειτουργικών κενών ανά σχολική μονάδα, ως αρμόδιος για τη συγκεκριμένη διαδικασία από τη θέση του Προϊσταμένου Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τον οποίο κατέθεσα στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πρέβεζας, διατυπώνοντας εγγράφως τη διαφωνία μου με την εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου για τους παρακάτω λόγους:

  • Ο υπολογισμός των λειτουργικών κενών-πλεονασμάτων έχει γίνει κατ’ εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν απολύτως ακριβή δεδομένα για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων με την έναρξη του σχολικού έτους. Συγκεκριμένα, και πρωτίστως, οι πίνακες λειτουργικών κενών των σχολικών μονάδων δεν έχουν περάσει από τη διαδικασία της έγκρισης των συλλόγων διδασκόντων, οι οποίοι πρέπει να συνεδριάσουν για να κατανείμουν τις α’ και β’ αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς, κάτι που την παρούσα χρονική περίοδο είναι αδύνατο. Επιπλέον, τα στοιχεία λειτουργίας των σχολικών μονάδων δεν είναι επακριβώς προσδιορισμένα, καθώς υπάρχουν εκκρεμότητες, όπως η ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών των μαθητών των Λυκείων (σημαντικός αριθμός μαθητών δεν πραγματοποίησε την εγγραφή του κατά την περίοδο των ηλεκτρονικών εγγραφών), η εγγραφή των μαθητών-προσφύγων στις σχολικές μονάδες που θα λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής και οι εγκρίσεις από το Υ.ΠΑΙ.Θ. των ολιγομελών τμημάτων Τομέων-Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. και Ομάδων Προσανατολισμού των ΓΕ.Λ.
  • Η εγκύκλιος αντίκειται στην υφιστάμενη νομοθεσία (Π.Δ. 50/1996, Π.Δ. 100/1997, Νόμος 4386/2016).

Σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 14 του Π.Δ. 50/1996, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997, «οι διατάξεις της παρ. 3, βii και της παρ. 7 εδάφ. Β και 8 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανικής του θέση (λειτουργικές υπεραριθμίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους…», δηλαδή οι τοποθετήσεις πραγματοποιούνται έπειτα από συνεδρίαση του υπηρεσιακού συμβουλίου στην έναρξη του σχολικού έτους. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου 4386/2016, η διαδικασία για τις διαθέσεις εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση απαιτεί κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε., η οποία πραγματοποιείται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Συνεπώς, στην παρούσα φάση είναι αδύνατο να καθοριστούν τα λειτουργικά κενά για τη διάθεση εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση.

  • Οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων, που κλήθηκαν να υποβάλουν αιτήσεις τοποθέτησης/συμπλήρωσης ωραρίου/απόσπασης, βρίσκονται σε θερινές διακοπές, η ενημέρωσή τους την παρούσα χρονική περίοδο είναι τουλάχιστον προβληματική και είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα προκύψουν ενστάσεις, η εξέταση των οποίων θα δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία του υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο ουσιαστικά θα χρειαστεί να επαναλάβει τη διαδικασία από την αρχή τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Παρόλα αυτά καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενημέρωση των συναδέλφων (αποστολή διαβιβαστικού στις σχολικές μονάδες, τηλεφωνική ενημέρωση των διευθυντών, ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε., αποστολή ανακοίνωσης στον τοπικό Τύπο).
  • Εκκρεμούν διοικητικές διαδικασίες, όπως η υποβολή αιτημάτων και η έκδοση αδειών ανατροφής τέκνου, άνευ αποδοχών, μακροχρόνιων αναρρωτικών αδειών, γεγονός που θα επηρεάσει τα δεδομένα με βάση τα οποία συντάχθηκαν οι πίνακες λειτουργικών κενών.
  • Είναι αντίθετη με την εκπεφρασμένη θέση των δύο Ομοσπονδιών (ΔΟΕ-ΟΛΜΕ) για την έναρξη των διαδικασιών παρουσία των αιρετών εκπροσώπων και με όλους τους εκπαιδευτικούς εν υπηρεσία, ώστε να διαφυλαχτούν τα εργασιακά και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, θέσεις τις οποίες η διοίκηση δεν μπορεί να αγνοεί.
  • Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4713/2020, επίκειται άμεσα ανασύσταση των υπηρεσιακών συμβουλίων με αντικατάσταση των τριών από τα πέντε μέλη τους. Σύμφωνα και με την αιτιολογική έκθεση του παραπάνω νόμου, «η άσκηση καθηκόντων Διευθυντή Εκπαίδευσης από τους Προϊσταμένους Εκπαιδευτικών Θεμάτων δεν είναι ανεκτή», ενώ τα δύο τακτικά μέλη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. επίσης κρίνεται «μη ανεκτό» να συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους καθώς «επιλαμβάνονται ζητημάτων πολυσύνθετων, η ενασχόληση με τα οποία απαιτεί συνδυασμό αυξημένων γνώσεων του οικείου νομοθετικού πλαισίου και ευρείας πρακτικής εμπειρίας σε επίπεδο διοίκησης των σχολικών μονάδων». Παρόλα αυτά, η ανωτέρω σχετική εγκύκλιος καλεί τα τρία αυτά μέλη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., για τα οποία θεωρείται μη ανεκτή η συνέχιση της άσκησης των καθηκόντων τους, να φέρουν σε πέρας μια άκρως κομβική και κρίσιμη διαδικασία για την ομαλή έναρξη του νέου σχολικού έτους, εν μέσω μάλιστα περιόδου κατά την οποία βρίσκονται σε νόμιμη άδεια, γεγονός αν μη τι άλλο αντιφατικό. Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πρέβεζας, με την υπάρχουσα σύστασή του, σε όλη τη θητεία του, διεκπεραιώνει τη συγκεκριμένη υπηρεσιακή διαδικασία, όπως και μια σειρά άλλων, εν μέσω μάλιστα μιας πρωτόγνωρης και δυσμενούς συγκυρίας τους τελευταίους μήνες, με αυξημένη αίσθηση καθήκοντος και με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και τη διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των συναδέλφων. Το γεγονός, λοιπόν, ότι το Υπουργείο αποφάσισε πρόσφατα πως τα 3/5 του συμβουλίου δεν είναι επαρκείς να φέρουν σε πέρας αυτά τα καθήκοντα που επί συναπτά έτη ασκούν, το θεωρώ επαγγελματικά ανήθικο, αντισυναδελφικό και προσβλητικό.
  • Στην Υ.Α. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 που καθορίζει το καθηκοντολόγιο, μεταξύ άλλων και των Διευθυντών Εκπαίδευσης, στα άρθρα 17 και 18 αναφέρεται ότι οι Διευθυντές Εκπαίδευσης «εκδίδουν τις πράξεις τοποθέτησης των εκπαιδευτικών ύστερα από πρόταση των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων», καθώς και «διαθέτουν μερικά ή ολικά, επίσης ύστερα από πρόταση των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, εκπαιδευτικούς σε άλλη σχολική μονάδα, όταν η συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου δεν είναι αντικειμενικά δυνατή στη σχολική μονάδα που υπηρετούν». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 της ίδιας Υ.Α., οι Διευθυντές Εκπαίδευσης «ενεργούν γενικότερα με γνώμονα την αρχή ότι η διοίκηση της Εκπαίδευσης πρέπει να ασκείται όχι μόνο με την εφαρμογή νομικών διατάξεων και επιστημονικών αρχών, αλλά και με την αντίληψη της υποχρέωσης για την εξυπηρέτηση των πολιτών και της κοινωνίας». Ως εκ τούτου, αποτελεί προσωπική μου αντίληψη και πεποίθηση ότι, σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και αδυναμίας αυτού να συνεδριάσει, είναι αδύνατο να υλοποιηθεί η διαδικασία έκδοσης απόφασης τοποθέτησης των εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες την παρούσα χρονική περίοδο.

Θα ήθελα να επισημάνω, επίσης, ότι η διαδικασία των τοποθετήσεων/διαθέσεων των μονίμων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία της δήλωσης των λειτουργικών κενών για προσλήψεις αναπληρωτών. Τα κενά αυτά έχουν υπολογιστεί και είναι έτοιμα για καταχώριση στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα και συνεπώς, παρά το γεγονός ότι, όπως ανέφερα παραπάνω, εκκρεμούν κάποιες λεπτομέρειες για τον απολύτως ακριβή υπολογισμό τους, θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αναπληρωτών μπορεί και πρέπει να προσληφθεί έγκαιρα και να είναι στις θέσεις τους με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, οπότε και θα μπορέσει να ολοκληρωθεί και η διαδικασία των τοποθετήσεων των μονίμων εκπαιδευτικών.

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

18 Σεπτεμβρίου 2020
Στη Βουλή φέρνει με Αναφορά που καταθέτει ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας, προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών,
18 Σεπτεμβρίου 2020
Η συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Thessaloniki Helexpo Forum, εμπεριείχε και μία αναφορά στα ζητήματα που απασχολούν το Νομό ...
17 Σεπτεμβρίου 2020
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η Λαϊκή Συσπείρωση του Δήμου Πάργας: "Την Τετάρτη 16/09/2020 πραγματοποιήθηκε στο 1ο Δημοτικό ...
16 Σεπτεμβρίου 2020
Την παρακάτω επιστολή απέστειλε προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, τον Περιφερειάρχη Ηπείρου και τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. ...
16 Σεπτεμβρίου 2020
ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 18/9 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στις 7 μ.μ ΣΤΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ Να ...

Αθλητισμός

19 Σεπτεμβρίου 2020
Ο ΠΑΣ Πρέβεζα επικράτησε με σκορ 5-1 της γηπεδούχου ΑΕ Πρέβεζας στο γήπεδο του Αγίου Θωμά και πήρε την πρόκριση στη Β' φάση του Κυπέλλου της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας. Οι “κιτρινόμαυροι” μπήκαν
19 Σεπτεμβρίου 2020
Η χθεσινή πρεμιέρα της Bundesliga θύμισε… Μπαρτσελόνα με την Μπάγερν να διαλύει με 8-0 τη Σάλκε. Αντιστοιχηματικό το σαββατιάτικο πρόγραμμα ...
19 Σεπτεμβρίου 2020
Γράφει ο Αντώνης Κόκκινος Δοκιμάσαμε και αξιολογήσαμε το interwetten casino Όταν η πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής, Φλαμένγκο, δέχεται πέντε ...
18 Σεπτεμβρίου 2020
ΚΥΠΕΛΟ - 1η ΦΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΟΥ ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 19/09/20 ...
18 Σεπτεμβρίου 2020
Γράφει ο Λάμπρος Γκαραγκάνης Παίξε νόμιμα στην bwin Φαμαλικάο - Μπενφίκα: Το φαβορί στο ζευγάρι μπαίνει στο νέο Πρωτάθλημα Πορτογαλίας με τη ...

Πολιτισμός

16 Σεπτεμβρίου 2020
Από σήμερα και για το διάστημα 16-19 & 23-26 Σεπτεμβρίου ο κ. Κώστας Καλέντζης συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης Art’s Birthplace – Athina 2020, στην Time of Art Gallery
14 Σεπτεμβρίου 2020
Μία ποιητική συλλογή με έντονες αναφορές στην Πρέβεζα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις “Άπαρσις”. Ο λόγος για το έργο “Τα όνειρα περπάτησαν στη γη!”, του ...
11 Σεπτεμβρίου 2020
Το Bookpress.gr φιλοξενεί σε στήλη του αδημοσίευτα ποιήματα σύγχρονων Ελλήνων ποιητών. Στο πλαίσιο αυτό φιλοξένησε και ποίημα του Θωμά Ιωάννου. ...
03 Σεπτεμβρίου 2020
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης: "Στο Άγιον Όρος ευρέθη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κατόπιν αδείας ...
03 Σεπτεμβρίου 2020
Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 6:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κηποθέατρο «Γιάννης Ρίτσος» θα πραγματοποιηθεί η Παρουσίαση Βιβλίων της λογοτέχνιδος ...

Στήλες

17 Σεπτεμβρίου 2012
Στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 δολοφονείται με μαχαίρι στην Αμφιάλη ο Παύλος Φύσσας, γνωστός και με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Killah P, από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος "τάγματος εφόδου"
17 Σεπτεμβρίου 2012
Ο Βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος Α' τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς, προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την ...
15 Σεπτεμβρίου 2012
Ο Ισραηλινός στρατός εισέβαλε στον (τότε χαώδη λόγω του συνεχιζόμενου εμφυλίου) Λίβανο με τη συνδρομή Λιβανέζων Χριστιανών ενόπλων. Μετά από μάχες με ...
14 Σεπτεμβρίου 2012
Στις 15 Σεπτεμβρίου 1928 ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικιλίνη.   1821 - Νίκη Σουλιωτών κατά Τουρκαλβανών στα ...
14 Σεπτεμβρίου 2012
Στις 14 Σεπτεμβρίου 1944 οι Γερμανοί Ναζί φεύγουν από την Πρέβεζα, μαζί με ντόπιους γερμανοτσολιάδες. Αποχωρούν από την πόλη, αφού ανατινάζουν πρώτα ...