title1 -- ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ --
Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021 19:04

Την παρέμβαση των Υπουργών Παιδείας και Υποδομών ζητά ο Δήμαρχος Πάργας για την αποκατάσταση των ζημιών στο ΓΕΛ - Γυνασίου Καναλακίου

Την ακαταλληλότητα του σχολικού κτιρίου Γυμνασίου/Λυκείου Καναλακίου για διενέργεια μαθημάτων επισημαίνει ο δήμαρχος Πάργας με επιστολή του προς την Υπουργό Παιδείας και τον
Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ζητώντας τους να ενσκήψουν στο πρόβλημα.

Ο κ. Ζαχαριάς στην επιστολή του αναφέρει:

κ.κ Υπουργοί

Έχω την τιμή να σας απευθύνω την παρούσα επιστολή μου προκειμένου να σας ενημερώσω για το οξύτατο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της αδυναμίας λειτουργίας του σχολικού κτιρίου Γυμνασίου/Λυκείου Καναλακίου. Συγκεκριμένα εξαιτίας του σεισμού που έπληξε την περιοχή του Δήμου Πάργας και ειδικότερα το Καναλάκι και τις γύρωθεν κοινότητες την 21.03.2020, προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στα κτίρια μεταξύ των οποίων και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο/Λύκειο, κ΄ ΕΠΑΛ Καναλακίου, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για χρήση καθώς υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές στις τοιχοποιίες, δάπεδα, οροφές, υποστυλώματα κλπ. Για τον λόγο αυτό από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε την συνδρομή σας για την αποκατάσταση των βλαβών.

Λόγω του κατ’ επείγοντος του θέματος καθώς διακόπηκε η λειτουργία των ανωτέρω σχολικών μονάδων, η εταιρία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ, προέβη την 02- 06-2020 στην ανάθεση εκτέλεσης των απαιτούμενων οικοδομικών εργασιών με κατ’ αποκοπή τίμημα, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την διάταξη του αρθρ. 32 Ν. 4412/2016, δυνάμει της με αριθμό πρωτ. 7390/02-06-2020, ΑΔΑΜ : 20PROC006804795 διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ με α/α 89879, (αναρτημένη στον ισότοπο της ΚΤΥΠ ΑΕ). Σύμφωνα με το αρθ. 7 της από τον Μάιο 2020, ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, είχε οριστεί προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών στα ανωτέρω 3 σχολικά κτίρια 60 ημέρες, ξεκινώντας από την υπογραφή της σύμβασης. Παρά το γεγονός ότι από τον σεισμό της 21.03.2020 έχει παρέλθει διάστημα 9 ½ μηνών, από την δημοσίευση της διακήρυξης του έργου (02-06-2020) διάστημα 7 μηνών, από την εγκατάσταση του εργολάβου 6 μηνών, βρισκόμαστε στο μέσον του χειμώνα, και ακόμα έως σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι οικοδομικές εργασίες στην σκεπή του 3όροφου κτιρίου (ισόγειο, 1ος κ΄2ος όροφος) του Γυμνασίου/Λυκείου Καναλακίου με αποτέλεσμα από την ολιγωρία αυτή να προκαλούνται νέες μεγαλύτερες ζημιές στο κτίριο.

Συγκριμένα, όπως προκύπτει από την με ημερομηνία 05/01/2021 τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας, παρ΄ ότι βρισκόμαστε στο μέσον του χειμώνα, και είναι γνωστό και σύνηθες φαινόμενο οι συνεχείς βροχοπτώσεις στην περιοχή μας, ακόμα έως σήμερα όχι δεν έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές στην στέγη του κτιρίου, αλλά αντίθετα προκλήθηκαν νέες ζημιές από τον εργολάβο.

Ειδικότερα αναφέρει ότι :

«Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε από κλιμάκιο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Πάργας στο σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου-Λυκείου παρατηρήθηκε εισροή υδάτων στην οροφή του Δευτέρου Ορόφου (βλέπε φωτογραφικό υλικό) και η ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων. Η εισροή αυτή ήταν σε μεγάλη κλίμακα στις περισσότερες αίθουσες του δευτέρου ορόφου ενώ μικρότερο ήταν το φαινόμενο στις αίθουσες του Πρώτου Ορόφου καθώς και του Ισογείου.

Έπειτα από αυτοψία που διενεργήθηκε στο δώμα της σχολικής μονάδας παρατηρήθηκε το φαινόμενο της συγκέντρωσης και εισροής υδάτων στην πλάκα του δώματος επί της οποίας εδράζεται εγκιβωτισμένη ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη.

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην μη κατασκευή έως σήμερα των καναλιών υδροσυλλογής των υδάτων καθώς και στην μη επιδιόρθωση της όπως προβλεπόταν από την μελέτη, από τον ανάδοχο .

Η εισχώρηση και παραμονή ύδατος και υγρασίας γενικότερα σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα προκαλεί σταδιακά αποσάθρωση , οξείδωση και διάβρωση του οπλισμού.

Πέραν των ανωτέρω η εισροή ύδατος στην πλάκα του δώματος, και η επί μακρόν παραμένουσα υγρασία αυξάνει το ενδεχόμενο αποκόλλησης του επιχρίσματος (σοβά) από το ταβάνι λόγω της διάβρωσης του οπλισμού και κατ' επέκταση της διόγκωσή του.

Εν κατακλείδι η μη έγκαιρη κατασκευή των περιμετρικών καναλιών υδροσυλλογής των υδάτων της στέγης (υδρορροές) και γενικότερα η μη επιδιόρθωσής της , έχει ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό όμβριων υδάτων στο δώμα και λόγω κορεσμού της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος την είσοδο τους στο εσωτερικό του κτιρίου».

Το γεγονός αυτό επιφέρει αποσάθρωση του σκυροδέματος, διάβρωση και οξείδωση του οπλισμού με ταυτόχρονη αύξηση του όγκου του. Αυξάνεται έτσι το ενδεχόμενο αποκόλλησης επιφανειακών τμημάτων σκυροδέματος και αποκάλυψης του σιδηροπλισμού που θα προκαλέσει μείωση της φέρουσας ικανότητας του στοιχείου και αποκόλληση του επιχρίσματος οροφής στο εσωτερικό του κτιρίου. Ακόμη τα ξύλινα φέροντα στοιχεία της στέγης που εδράζονται στην πλάκα του δώματος οντάς εκτεθειμένα σε μόνιμα υγρό περιβάλλων παρουσιάζουν σημάδια σήψης που αν επεκταθούν θα επηρεάσουν την στατική επάρκεια της στέγης και θα απαιτηθεί η πλήρης αντικατάστασή της.

Σε κάθε περίπτωση το κτίριο και ειδικότερο ο δεύτερος όροφος που στεγάζεται το Γενικό Λύκειο Καναλακίου κρίνεται ακατάλληλος προς χρήση και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες αποκατάστασης της στέγης εξωτερικά, θα απαιτηθούν και επιπρόσθετες εργασίες τόσο εσωτερικά του κτιρίου για την αποκατάσταση της οροφής του δευτέρου ορόφου, όσο και εξωτερικά για την αποκατάσταση της πλάκας του δώματος, για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια , η υγιεινή και η λειτουργικότητα του χώρου.

Εξαιτίας αυτής της κατάστασης διογκώθηκαν οι ζημιές στο κτίριο και είναι αδύνατη η διεξαγωγή μαθημάτων στις αίθουσες αυτού καθώς εισρέουν νερά από την οροφή όλων των ορόφων. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Παιδείας αποφασίσει άμεσα την έναρξη μαθημάτων στα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, είναι αδύνατη η διεξαγωγή τους στο Γυμνάσιο και Λύκειο Καναλακίου, επιτείνοντας τα ήδη αυξημένα προβλήματα και καθυστερήσεις που επιβλήθηκαν στο σχολικό πρόγραμμα εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19 και την αναστολή λειτουργίας των σχολειών .

Λόγω της συγκυρίας του Κορωναιού (Covid-19) ήταν αδύνατη έως τώρα η λειτουργία των σχολείων σε όλη την Ελλάδα και εξ’ αυτού δεν είχαν προκληθεί προβλήματα από την ανωτέρω καθυστέρηση, (εκτός από το διάστημα Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου που ακόμη ήταν κλειστό), πλην όμως η ολοκλήρωση των οικοδ. εργασιών δεν μπορεί να αναβληθεί περαιτέρω, καθώς όπως ενημερωνόμαστε το Υπουργείο αποφάσισε την έναρξη της λειτουργίας των σχολειών και εξ’ αυτού θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα από την αδυναμία λειτουργίας του Γυμνασίου και Λυκείου Καναλακίου. Επιπλέον δε η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών ειδικά της σκεπής, προκαλεί επιπλέον νέες ζημιές στο εσωτερικό όλων των ορόφων του κτιρίου, οι οποίες δεν υπήρχαν έως τώρα και εξ’ αυτού δεν είχαν προβλεφθεί και κοστολογηθεί, οι οποίες όμως χρήζουν άμεσης επισκευής και επιπλέον χρηματοδότησης από το κράτος, καθώς αφενός ο Δήμος αδυνατεί να τις καλύψει οικονομικά, αφετέρου προκλήθηκαν εξ’ υπαιτιότητας της ανωτέρω εργολαβίας και θα πρέπει να υπολογιστούν – αφαιρεθούν στον τελικό λογαριασμό από την ΚΤΥΠ ΑΕ.

Προφανώς υπάρχουν ευθύνες για την σημερινή πραγματική κατάσταση και την τεράστια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών της ανωτέρω εργολαβίας, καθώς παρά τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του έργου εξαιτίας του οποίου άλλωστε ακολουθήθηκε κατ’ εξαίρεση η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με κατ’ αποκοπή τίμημα, και όχι του μειοδοτικού διαγωνισμού, 7 μήνες μετά δεν έχουν ολοκληρωθεί και είναι αδύνατη η λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Ήδη δε ο Δήμος συνέταξε σχετική αναφορά καταγγελία προς τον Εισαγγελέα Πλημ/κων Πρέβεζας και Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης για τη αναζήτηση ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών αντίστοιχα και στην συνέχεια είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει δικαστικώς στην αξίωση αποκατάστασης της οικονομικής του ζημίας από την πρόκληση βλαβών στο ανωτέρω κτίριο του Γυμνασίου – Λυκείου, εξαιτίας της αποξήλωσης της σκεπής και των υδρορροών αυτής και της μη άμεσης αποκατάστασης τους.

Παρακαλώ όπως ενσκήψετε στο πρόβλημα μας το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους δημότες και τους νεαρούς μαθητές, πλην όμως εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του Δήμου για να το επιλύσει, λόγω της εμπλοκής της κατασκευαστικής εταιρίας του Δημοσίου (Κτιριακές Υποδομές ΑΕ), η οποία είναι ο κύριος του συγκεκριμένου έργου που ανέθεσε στον ανάδοχο την εκτέλεση του και μόνη αρμόδια για επιβολή κυρώσεων εναντίον του, κήρυξη του έκπτωτου και αντικατάσταση του και ολοκλήρωση των εργασιών από άλλον εργολάβο, κάτι που δεν έχει συμβεί έως σήμερα. 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

15 Ιανουαρίου 2021
Την παρακάτω δήλωση έκανε ο βουλευτής Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας: Ευχαριστούμε τον κ. Μητσοτάκη και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που ...
14 Ιανουαρίου 2021
Με το ναυτικό πράκτορα Βασίλη Σαρδελή και το Σωματείο Λιμενεργατών Πρέβεζας συναντήθηκε η δημοτική κίνηση «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΚΙΝΗΣΗ για τα χωριά και την ...
14 Ιανουαρίου 2021
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε ο βουλευτής Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας:  Άλλη μια κυβερνητική υπόσχεση προς τους εργαζόμενους της ...
14 Ιανουαρίου 2021
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η Λαϊκή Συσπείρωση της Περιφέρειας Ηπείρου: Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών για την ανάδειξη των πραγματικών ...

Αθλητισμός

16 Ιανουαρίου 2021
Είχα πολύ καιρό να συλλάβω εαυτόν να χειροκροτά για κάτι αθλητικό, ειδικά στην περίεργη εποχή που ζούμε, του εγκλεισμού, το φόβου, της αγωνίας και της προσμονής για την επόμενη ημέρα. Μου βγήκε
16 Ιανουαρίου 2021
Σήμερα στην μπασκετική μας στήλη, έχουμε ξεχωρίσει μία δυάδα από την Basket League και την ACB, που αφορά τις ανμετρήσεις ΑΕΚ - Προμηθέας και ...
15 Ιανουαρίου 2021
Οι πάντα υπερφίαλοι Ρωμαίοι αρέσκονται στο να εκθειάζουν εαυτούς, ότι μένουν «στην ομορφότερη πόλη του κόσμου», άρα έχουν και «το καλύτερο ντέρμπι ...
15 Ιανουαρίου 2021
Το ντέρμπι στο «Ολίμπικο» μεταξύ Λάτσιο και Ρόμα ξεχωρίζει από το αποψινό πρόγραμμα, ενώ στη σκιά αυτού, διεξάγεται και το Πόρτο – Μπενφίκα στην ...
14 Ιανουαρίου 2021
Η επιλογή για το Over του Ντίνου Μήτογλου σε πόντους, ριμπάουντ και ασίστ δικαιώθηκε χθες, καθώς ο Κώστας Χαραλαμπίδης τον κράτησε στο παρκέ για ...

Πολιτισμός

04 Ιανουαρίου 2021
Εξίσωση στα μαθηματικά ονομάζεται κάθε ισότητα που συνδέει γνωστές ποσότητες με άγνωστες, τις οποίες θέλουμε να προσδιορίσουμε. Η εξίσωση λοιπόν είναι μια μαθηματική δήλωση που βεβαιώνει την
29 Δεκεμβρίου 2020
Τα Χριστούγεννα του lockdown στην Πρέβεζα... Δείτε το video του visitpreveza:
22 Δεκεμβρίου 2020
Tο βραβείο του ελληνικού μυθιστορήματος 2020 απέσπασε το μυθιστόρημα "Οδός Οφθαλμιατρείου", του Ευάγγελου Αυδίκου στα βραβεία μυθιστορήματος “The ...
15 Δεκεμβρίου 2020
(Στείλτε κι εσείς τη δική σας φωτογραφία στο info@atpreveza.gr με την ένδειξη "ΦΩΤΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ" και δείτε τη δημοσιευμένη στη στήλη του ...
09 Δεκεμβρίου 2020
Το 3o Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας με θεματικό τίτλο «NationalPoets» («Εθνικοί Ποιητές») θα πραγματοποιηθεί στις 10 -13 Δεκεμβρίου 2020 ...

Στήλες

14 Ιανουαρίου 2014
1559 - Η Ελισάβετ Α' στέφεται βασίλισσα της Αγγλίας στο Αββαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο. 69 - Ο Μάρκος Σάλβιος Όθων καταλαμβάνει την εξουσία
14 Ιανουαρίου 2014
1958 - Μπροστά σε 60.000 φιλάθλους η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κερδίζει τον Ερυθρό Αστέρα με 2-1 για το Κύπελλο Πρωταθλητριών. Είναι η ...
13 Ιανουαρίου 2014
1822: Η A' Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου καθιερώνει τη γαλανόλευκη ως επίσημο σύμβολο του επαναστατημένου γένους των Ελλήνων. 1908: Συλλαλητήριο ...
12 Ιανουαρίου 2013
Στις 12 Ιανουαρίου 1996 ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Κλάους Κίνκελ αρνείται οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με την Ελλάδα, ...
10 Ιανουαρίου 2013
Στις 11 Ιανουαρίου 1828 ο Ι. Καποδίστριας μεταφέρει την πρωτεύουσα της Ελλάδος στην Αίγινα.   1879 - Αρχίζει ο πόλεμος ...