Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021 12:52

Νέο έργο προέκυψε για να καταστεί λειτουργικό το έργο του βιολογικού στο Λούρο – Τις 237.000 ευρώ φτάνει το κόστος

Ένα θέμα που έχει να κάνει με το έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού – Β φάση (Ολοκλήρωση)» (βιολογικός του Λούρου) πρόκειται να απασχολήσει την οικονομική επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας την προσεχή Παρασκευή.

Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας με εισήγησή της κρίνει σκόπιμο για τη λειτουργικότητα του έργου να υπάρξει τροποποίηση της απόφασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και να προστεθεί υποέργο με τίτλο: «Κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στην Δ.Ε. Λούρου», προϋπολογισμού 237.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

 

Αναλυτικά η εισήγηση έχει ως εξής:

 

 

 

Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού – Β φάση (Ολοκλήρωση)» με κωδικό ΟΠΣ 5001904 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

 

 

Με την αρ. πρ. οικ 14558 /30-11-2016 απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού – Β φάση (Ολοκλήρωση)» με κωδικό ΟΠΣ 5001904 στον άξονα προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

 

Στο φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνεται το υποέργο 1 με τίτλο: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στα Δ.Δ. Ωρωπού, Λούρου, Στεφάνης του Δήμου Λούρου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού». για το οποίο υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση στις 28-06-2021. Το υποέργο 1 έχει ολοκληρωθεί και εκκρεμεί η προσωρινή και οριστική παραλαβή του.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4685/2020, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο ΦΕΚ 92Α/7-5-2020 ισχύει :

«1. Για τους οικισμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, η οποία μεταφέρθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με την κοινή υπουργική απόφαση 5673/400/1997 «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (Β’ 192) και βρίσκονται είτε σε περιοχή αρμοδιότητας δήμου ή ΔΕΥΑ είτε σε περιοχή αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΠ ή της ΕΥΑΘ, η δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, καθίσταται επιλέξιμη και ως εκ τούτου δύναται να χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλα προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή μη.

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η δαπάνη κατασκευής δεν βαρύνει τους ιδιοκτήτες των συνδεόμενων ή των μελλόντων να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων.»

 

Με την αρ. πρ. 19151/20-9-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας εγκρίθηκε η αριθμ. 66/2021 μελέτη του έργου με τίτλο «Κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στην Δ.Ε. Λούρου», προϋπολογισμού 237.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

 

Μετά τα ανωτέρω και καθώς η κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργικότητα της πράξης, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται στο φυσικό αντικείμενο της πράξης και δεν περιέχεται ως αντικείμενο στην υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του υποέργου 1, παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης, ώστε να συμπεριληφθεί πλέον ως ξεχωριστό υποέργο 7 με τίτλο «Κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στην Δ.Ε. Λούρου» και προϋπολογισμό 237.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

 

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 • Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκ/μένης Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 • Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 • Τις διατάξεις του N. 4555/2018 «Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι».

 • Τις διατάξεις του Ν.4735/2020 «Ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».

 • Τις διατάξεις του Ν. 4685/2020

 • Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων».

 • Την αρ. πρ. οικ 14558 /30-11-2016 απόφαση ένταξης της πράξης.

 • Το αρ. πρ. 19151/20-09-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας

 

Εισηγούμαστε

 

  • Την έγκριση της αρ. 66/2021 μελέτης του έργου με τίτλο «Κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης από τη ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στην Δ.Ε. Λούρου» και προϋπολογισμό 237.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. όπως έχει εγκριθεί με βάση την αρ. πρ. 19151/20-09-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας.

 

  • Την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού – Β φάση (Ολοκλήρωση)» με κωδικό ΟΠΣ 5001904 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», ώστε να συμπεριλάβει πλέον ως ξεχωριστό υποέργο 7 το έργο με τίτλο «Κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στην Δ.Ε. Λούρου» προϋπολογισμού 237.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

 

  • Την μη επιβάρυνση των καταναλωτών με τη δαπάνη της εξωτερικής διακλάδωσης (σύνδεσης) με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης εφόσον το υποέργο 7 χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.

 

  • Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Πρέβεζας για κάθε νόμιμη ενέργεια

 

 1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
 2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

24 Οκτωβρίου 2021
Τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας στο Νομό Πρέβεζας προσέρχονται από τις 8 το πρωί στις κάλπες που έχουν στηθεί σε τρία σημεία στο Νομό (η διαδικασία διαρκεί μέχρι τις 7 το απόγευμα), προκειμένου να
24 Οκτωβρίου 2021
Πολιτικές εξελίξεις γύρω από το θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των 1.993 στρμ. του δάσους της Βαλανιδορράχης (περιλαμβάνει επίσης τις παραλίες ...
23 Οκτωβρίου 2021
Τις σημαντικές πολιτικές διεργασίες και τα κρίσιμα πολιτικά και κομματικά διακυβεύματα που απασχολούν την Αριστερά στο δρόμο προς το συνέδριο του ...
22 Οκτωβρίου 2021
*Αναδημοσίευση από το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Παπαδόπουλου στο ITV Ο Συντονιστής της ...
22 Οκτωβρίου 2021
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Πρέβεζας: Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου θα επισκεφθούν την Πρέβεζα οι σ. Κώστας ...

Αθλητισμός

24 Οκτωβρίου 2021
Είναι μία Κυριακή-όνειρο για κάθε ποδοσφαιρόφιλο, καθώς διεξάγονται ντέρμπι σε όλη την Ευρώπη, που καθηλώνουν και κόβουν την ανάσα! Ισπανία, Αγγλία, Ιταλία και Γαλλία βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ
24 Οκτωβρίου 2021
Με το ροζ φύλλο αγώνα στις αποσκευές της επέστρεψε ο ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας από την Κέρκυρα, καθώς επικράτησε με σκορ 87-58 του Φαίακα στο ΕΑΚ Κέρκυρας ...
24 Οκτωβρίου 2021
Για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Α' ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας σημειώθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα: ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ - ΠΑΣ ΔΟΞΑ ...
23 Οκτωβρίου 2021
Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Σαββάτου (23/10) είναι για όλα τα γούστα, με την ελληνική Σούπερ Λιγκ να βρίσκεται στο επίκεντρο. Με τη δοκιμασία του ...
23 Οκτωβρίου 2021
4η Αγωνιστική           ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ ΠΑΣ ΔΟΞΑ ...

Πολιτισμός

22 Οκτωβρίου 2021
Μία ενδιαφέρουσα περιοδική έκθεση αρχειακού υλικού και κειμηλίων από το Δημαρχείο της Πρέβεζας με τίτλο “Η πόλη θυμάται” φιλοξενείται στο χώρο της ...
20 Οκτωβρίου 2021
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε ο Σύνδεσμος Συρρακιωτών Περιοχής Πρέβεζας: Τελικά, το συνέδριο «Ο Ι. Κωλέττης και η εποχή του» , το οποίο ...

Στήλες

23 Οκτωβρίου 2012
Στις 24 Οκτωβρίου 1917, τοποθετείται η ημέρα ενάρξεως της «Οκτωβριανής Επανάστασης» κατά το παλαιό ημερολόγιο, η οποία έφερε μια τεράστια τομή στην Παγκόσμια Ιστορία, καθώς οδήγησε στη δημιουργία του
23 Οκτωβρίου 2012
Στις 23 Οκτωβρίου 1798 (12 Οκτωβρίου με το παλαιό ημερολόγιο) οι υπέρτερες αριθμητικά δυνάμεις του Αλή Πασά και του γιου του Μουχτάρ νικούν τη φρουρά ...
21 Οκτωβρίου 2012
Στις 22 Οκτωβρίου 1717, οι δυνάμεις του Βενετού ναυάρχου Αντρέα Πιζάνι και του κόμη φον Σούλενμπουργκ, αρχηγού των ενετικών δυνάμεων της Επτανήσου ...
21 Οκτωβρίου 2012
Στις 21 Οκτωβρίου 1912 η μοίρα της Πρέβεζας, άλλαξε για πάντα. Ο πόθος όλων των Πρεβεζάνων γινόταν επιτέλους πραγματικότητα και η «μητέρα» Ελλάδα ...
19 Οκτωβρίου 2012
Στις 20 Οκτωβρίου 1912 ο ελληνικός στρατός νικά τους Τούρκους στη Μάχη της Νικόπολης. Ο δρόμος για την απελευθέρωση της Πρέβεζας, είναι ορθάνοικτος. ...