Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012 02:17

Από την Τρίτη 17 Απριλίου οι αιτήσεις για την ενιαία ενίσχυση (ΟΣΔΕ) στα γραφεία της ΕΑΣ

Από την ερχόμενη Τρίτη η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πρέβεζας θα δέχεται αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2012.

Η συλλογή θα γίνει αρχικά κατά τόπους, όπου καλούνται να προσέλθουν όσοι παραγωγοί δεν έχουν καμία μεταβολή στη δήλωσή τους σε σχέση με το 2011, ενώ από 24 Απριλίου οι παραγωγοί που έχουν μεταβολές στη δήλωση (που αφορούν φυτικό-ζωικό κεφάλαιο, δικαιολογητικά), θα πρέπει να προσέρχονται στα Κεντρικά Γραφεία της Οργάνωσης στην Πρέβεζα (Φόρος) έως τις 15 Μαΐου που είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Ποιοι υποβάλουν Αίτηση :

1) Οι παραγωγοί που έχουν δικαιώματα Ενιαίας Ενίσχυσης προκειμένου να τα ενεργοποιήσουν και να λάβουν την επιδότηση και οι Δικαιούχοι Εξισωτική Αποζημίωσης.

2) Οι Δικαιούχοι Εξισωτική Αποζημίωσης.

3) Οι παραγωγοί που συμμετέχουν σε Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα, π.χ. Βιολογική Γεωργία ή/και Βιολογική Κτηνοτροφία, σε πρόγραμμα Δάσωσης Γεωργικών Γαιών και σε Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης.

4) Οι παραγωγοί χωρίς δικαιώματα Ενιαίας Ενίσχυσης για να ασφαλίσουν τις καλλιέργειές τους στον ΕΛΓΑ. Κανένα αγροτεμάχιο που δεν είναι δηλωμένο στο ΟΣΔΕ δεν μπορεί να αποζημιωθεί από τον ΕΛΓΑ σε περίπτωση φυσικής καταστροφής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Οι παραγωγοί πρέπει να δηλώσουν όλα τα αγροτεμάχια και τις καλλιέργειες που κάνουν, ανεξάρτητα αν υπερκαλύπτουν την απαιτούμενη έκταση για την ενεργοποίηση των Δικαιωμάτων τους, για να τα ασφαλίσουν στον ΕΛΓΑ γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα αποζημιωθούν γι’ αυτά.

Απόδειξη κατοχής αγροτεμαχίου

Ένα αγροτεμάχιο που δηλώνεται στην Ενιαία Ενίσχυση μπορεί να είναι ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο και σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποδεικνύεται η κατοχή του.

1) Ιδιόκτητα αγροτεμάχια

Είναι τα αγροτεμάχια που αναφέρονται στο Ε9 και έχουν κωδικό ιδιοκτήτη τον παραγωγό που υποβάλλει Αίτηση ΟΣΔΕ. Εάν στο ΟΣΔΕ το δηλώνει ο σύζυγος αλλά το αγροτεμάχιο ανήκει στη σύζυγο τότε πρέπει να δηλωθεί ως ενοικιαζόμενο. Είναι πολύ σημαντικό να δηλώνεται στο ΟΣΔΕ ακριβώς όπως και στο Ε9, δηλαδή κοινότητα, περιοχή και έκταση πρέπει να συμπίπτουν. Εάν κάποιος υποβάλλει Δήλωση ΟΣΔΕ και δηλώνει αγροτεμάχια από κάποιον που έχει πεθάνει και οι κληρονόμοι δεν έχουν κάνει ακόμη αποδοχή κληρονομιάς τότε ως δικαιολογητικό θα πρέπει να προσκομίζεται το Ε9 του αποβιώσαντα καθώς και το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

2) Ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια

Είναι τα αγροτεμάχια που δεν αναφέρονται στο Ε9 και ο παραγωγός τα κατέχει με ενοικιαστήριο ή παραχωρητήριο από πρώτου βαθμού συγγενή, για ένα τουλάχιστον έτος. Στο ενοικιαστήριο θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά το ΑΦΜ του ενοικιαστή, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της μίσθωσης, η κοινότητα, η περιοχή και η έκταση του αγροτεμαχίου και ακριβώς με τα ίδια στοιχεία να δηλώνεται στο ΟΣΔΕ. Τα ενοικιαστήρια ή τα παραχωρητήρια πρέπει να είναι θεωρημένα και οι παραγωγοί προσκομίζουν φωτοαντίγραφα και διατηρούν στην κατοχή τους τα πρωτότυπα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

A1: Παραστατικά για κάποιον που κάνει Ενιαία για πρώτη φορά (χωρίς ζωϊκό κεφάλαιο / χωρίς εξισωτική / χωρίς παράλληλες δράσεις)

• Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων (ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια)

• Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας, με τον αριθμό τραπ. λογαριασμού ταμιευτηρίου

• Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του εκκαθαριστικού σημειώματος ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ (μόνο για επιβεβαίωση ΑΦΜ)

• Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου)

• Αντίγραφο Ε9 ή συμβόλαιο(όταν δεν είναι ενημερωμένο το Ε9) που αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή των αγροτεμαχίων

Α2: Ενιαία χωρίς παράλληλες δράσεις και ζωικό (υποβάλλονται κάθε έτος) με πιθανή ειδική ενίσχυση σε σίτο ή / και βαμβάκι

• Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων (ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια)

• Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας, με τον αριθμό τραπ. λογαριασμού ταμιευτηρίου

• Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου)

• Αντίγραφο Ε9 ή συμβόλαιο (όταν δεν είναι ενημερωμένο το Ε9) που αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή των αγροτεμαχίων

• Έγγραφα που τεκμηριώνουν την περίπτωση ανωτέρας βίας(εφόσον αιτούνται)

• Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ

• Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου (καρτέλες και/ ή σχετικά αντίγραφα τιμολόγια) (εφόσον αιτούνται)

• Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου βαμβακιού (καρτέλες και/ ή σχετικά αντίγραφα τιμολόγια) (εφόσον αιτούνται)

Α3: Ενιαία με ζωϊκό κεφάλαιο (επιπλέον του Α1 ή του Α2)

• Αντίγραφο του Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης βοοειδών (εφόσον αιτούνται, για να καταγραφούν οι απαραίτητες πληροφορίες)

• Αντίγραφο του Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων

• Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους )

• Αντίγραφο βεβαίωσης «Δικαιωμάτων Κατοχής Κοινοτικών Βοσκοτόπων» (Κατανομή δικαιωμάτων βοσκής, σε περίπτωση κοινοτικού βοσκοτόπου)

Εξισωτική Αποζημίωση (επί πλέον του Α1 ή του Α2 ή και του Α3)

• Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (η οποία θα πρέπει να έχει ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου)

• Υπεύθυνη δήλωση (προς την οικεία Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος (εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος)

• Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους )

Τηλ. Επικοινωνίας 2682022227

  1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

24 Μαρτίου 2023
Ένταση, λεκτικοί διαξιφισμοί και μία εικόνα εντελώς οριακή για τη λειτουργία της ΔΕΥΑΠ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης) καταδείχθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της επιχείρησης το απόγευμα της
24 Μαρτίου 2023
Σύμφωνα με πληροφορίες του atpreveza.gr, κλιμάκιο Γερμανών βουλευτών του κόμματος CDU (Χριστιανοδημοκρατική Ένωση), μαζί με αντιπροσωπεία του ...
23 Μαρτίου 2023
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η δημοτική παράταξη "Ανάπτυξη Τώρα": Δυστυχώς για ακόμη μια φορά οι δημότες Πρέβεζας βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση ...
22 Μαρτίου 2023
Έχουμε αναφερθεί στο atpreveza.gr (δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ) με αναλυτικό ρεπορτάζ στη σύμβαση που έχει συνάψει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας με τη ...

Αθλητισμός

25 Μαρτίου 2023
Το στοίχημα είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ποντάρουμε χρήματα και όπως οτιδήποτε περιλαμβάνει χρήματα και μάλιστα χρήματα που βγαίνουν με κόπο και ιδρώτα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και σωστή
23 Μαρτίου 2023
Γράφει ο Κωστής Μητσέας Διαβάστε επίσης: Πάμε ταμείο με ισοπαλίες στο https://www.sentragoal.gr/xinaria/ Βοσνία - Ισλανδία: Ματς για τον 10ο ...
24 Μαρτίου 2023
Μία έρευνα της πολυεθνικής εταιρείας με έδρα το Σανκτ Γκάλεν της Ελβετίας εντόπισε συνολικά 1.212 ύποπτους αγώνες μέσα στο 2022, με τον αριθμό σε ...
22 Μαρτίου 2023
Με το πολύ σημαντικό παιχνίδι του Προμηθέα Πάτρας με την Παρί για το EuroCup θα ασχοληθώ στη σημερινή στήλη. Διαβάστε επίσης: Τι παίζουμε στο ...
22 Μαρτίου 2023
Η ποδοσφαιρική οικογένεια του ΠΑΣ Πρέβεζα εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θωμά Δημολίτσα. Ο Θωμάς Δημολίτσας τίμησε την ...

Πολιτισμός

23 Μαρτίου 2023
Μια ξεχωριστή παράσταση θα "φιλοξενήσει" στις 7 Αυγούστου το Ρωμαϊκό Ωδείο της Νικόπολης. Πρόκειται για την παράσταση Οιδίπους Τύραννος, του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Σίμου Κακάλα, ενώ σύμφωνα
20 Μαρτίου 2023
Η Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας πιστή στην προβολή ταινιών με κινηματογραφικό χαρακτήρα και αισθητική, προβάλλει την ταινία Η σκοτεινή πλευρά της ...
17 Μαρτίου 2023
Σάββατο, 18 Μαρτίου 2023, 6μμ Λόενγκριν του Ρίχαρντ Βάγκνερ Οι μεταδόσεις από τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης, που διοργανώνει και ...
12 Μαρτίου 2023
Η Κινηματογραφική Λέσχη πιστή στην προβολή ταινιών με κινηματογραφικό χαρακτήρα και αισθητική ξεκινά ένα αφιέρωμα στον ισπανόφωνο κινηματογράφο με ...

Στήλες

25 Μαρτίου 2012
Ο Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός κηρύσσει στις 25 Μαρτίου 1821 επίσημα την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως. Η μοίρα των υπόδουλων Ελλήνων αλλάζει ριζικά. 1884: Ο Βασιλεύς των Ελλήνων
23 Μαρτίου 2012
Το ΝΑΤΟ εξαπολύει βομβαρδισμούς εναντίον της Γιουγκοσλαβίας, επειδή η τελευταία αρνείται να υπογράψει τη συμφωνία για το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου. Το ...
23 Μαρτίου 2012
Ένας τυχοδιώκτης, πρώην σοσιαλιστής, ο Μπενίτο Μουσολίνι ιδρύει στις 23 Μαρτίου 1919 στο Μιλάνο, φασιστικό σχηματισμό με την επωνυμία «I Fasci ...
22 Μαρτίου 2018
Εν μέσω «θύελλας» αντιδράσεων καθ΄ όλη τη διάρκεια της περιόδου συζητήσεώς του στη Βουλή, ψηφίζεται στις 22 Μαρτίου 1982, το νομοσχέδιο για τον ...
22 Μαρτίου 2018
Η αστυνομία της ρατσιστικής Νοτίου Αφρικής, του απαρτχάιντ και των φυλετικών διακρίσεων, πνίγει στο αίμα ειρηνική διαδήλωση μαύρων φοιτητών στο ...