title1 -- ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ --
Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012 02:17

Από την Τρίτη 17 Απριλίου οι αιτήσεις για την ενιαία ενίσχυση (ΟΣΔΕ) στα γραφεία της ΕΑΣ

Από την ερχόμενη Τρίτη η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πρέβεζας θα δέχεται αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2012.

Η συλλογή θα γίνει αρχικά κατά τόπους, όπου καλούνται να προσέλθουν όσοι παραγωγοί δεν έχουν καμία μεταβολή στη δήλωσή τους σε σχέση με το 2011, ενώ από 24 Απριλίου οι παραγωγοί που έχουν μεταβολές στη δήλωση (που αφορούν φυτικό-ζωικό κεφάλαιο, δικαιολογητικά), θα πρέπει να προσέρχονται στα Κεντρικά Γραφεία της Οργάνωσης στην Πρέβεζα (Φόρος) έως τις 15 Μαΐου που είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Ποιοι υποβάλουν Αίτηση :

1) Οι παραγωγοί που έχουν δικαιώματα Ενιαίας Ενίσχυσης προκειμένου να τα ενεργοποιήσουν και να λάβουν την επιδότηση και οι Δικαιούχοι Εξισωτική Αποζημίωσης.

2) Οι Δικαιούχοι Εξισωτική Αποζημίωσης.

3) Οι παραγωγοί που συμμετέχουν σε Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα, π.χ. Βιολογική Γεωργία ή/και Βιολογική Κτηνοτροφία, σε πρόγραμμα Δάσωσης Γεωργικών Γαιών και σε Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης.

4) Οι παραγωγοί χωρίς δικαιώματα Ενιαίας Ενίσχυσης για να ασφαλίσουν τις καλλιέργειές τους στον ΕΛΓΑ. Κανένα αγροτεμάχιο που δεν είναι δηλωμένο στο ΟΣΔΕ δεν μπορεί να αποζημιωθεί από τον ΕΛΓΑ σε περίπτωση φυσικής καταστροφής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Οι παραγωγοί πρέπει να δηλώσουν όλα τα αγροτεμάχια και τις καλλιέργειες που κάνουν, ανεξάρτητα αν υπερκαλύπτουν την απαιτούμενη έκταση για την ενεργοποίηση των Δικαιωμάτων τους, για να τα ασφαλίσουν στον ΕΛΓΑ γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα αποζημιωθούν γι’ αυτά.

Απόδειξη κατοχής αγροτεμαχίου

Ένα αγροτεμάχιο που δηλώνεται στην Ενιαία Ενίσχυση μπορεί να είναι ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο και σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποδεικνύεται η κατοχή του.

1) Ιδιόκτητα αγροτεμάχια

Είναι τα αγροτεμάχια που αναφέρονται στο Ε9 και έχουν κωδικό ιδιοκτήτη τον παραγωγό που υποβάλλει Αίτηση ΟΣΔΕ. Εάν στο ΟΣΔΕ το δηλώνει ο σύζυγος αλλά το αγροτεμάχιο ανήκει στη σύζυγο τότε πρέπει να δηλωθεί ως ενοικιαζόμενο. Είναι πολύ σημαντικό να δηλώνεται στο ΟΣΔΕ ακριβώς όπως και στο Ε9, δηλαδή κοινότητα, περιοχή και έκταση πρέπει να συμπίπτουν. Εάν κάποιος υποβάλλει Δήλωση ΟΣΔΕ και δηλώνει αγροτεμάχια από κάποιον που έχει πεθάνει και οι κληρονόμοι δεν έχουν κάνει ακόμη αποδοχή κληρονομιάς τότε ως δικαιολογητικό θα πρέπει να προσκομίζεται το Ε9 του αποβιώσαντα καθώς και το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

2) Ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια

Είναι τα αγροτεμάχια που δεν αναφέρονται στο Ε9 και ο παραγωγός τα κατέχει με ενοικιαστήριο ή παραχωρητήριο από πρώτου βαθμού συγγενή, για ένα τουλάχιστον έτος. Στο ενοικιαστήριο θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά το ΑΦΜ του ενοικιαστή, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της μίσθωσης, η κοινότητα, η περιοχή και η έκταση του αγροτεμαχίου και ακριβώς με τα ίδια στοιχεία να δηλώνεται στο ΟΣΔΕ. Τα ενοικιαστήρια ή τα παραχωρητήρια πρέπει να είναι θεωρημένα και οι παραγωγοί προσκομίζουν φωτοαντίγραφα και διατηρούν στην κατοχή τους τα πρωτότυπα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

A1: Παραστατικά για κάποιον που κάνει Ενιαία για πρώτη φορά (χωρίς ζωϊκό κεφάλαιο / χωρίς εξισωτική / χωρίς παράλληλες δράσεις)

• Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων (ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια)

• Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας, με τον αριθμό τραπ. λογαριασμού ταμιευτηρίου

• Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του εκκαθαριστικού σημειώματος ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ (μόνο για επιβεβαίωση ΑΦΜ)

• Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου)

• Αντίγραφο Ε9 ή συμβόλαιο(όταν δεν είναι ενημερωμένο το Ε9) που αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή των αγροτεμαχίων

Α2: Ενιαία χωρίς παράλληλες δράσεις και ζωικό (υποβάλλονται κάθε έτος) με πιθανή ειδική ενίσχυση σε σίτο ή / και βαμβάκι

• Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων (ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια)

• Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας, με τον αριθμό τραπ. λογαριασμού ταμιευτηρίου

• Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου)

• Αντίγραφο Ε9 ή συμβόλαιο (όταν δεν είναι ενημερωμένο το Ε9) που αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή των αγροτεμαχίων

• Έγγραφα που τεκμηριώνουν την περίπτωση ανωτέρας βίας(εφόσον αιτούνται)

• Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ

• Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου (καρτέλες και/ ή σχετικά αντίγραφα τιμολόγια) (εφόσον αιτούνται)

• Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου βαμβακιού (καρτέλες και/ ή σχετικά αντίγραφα τιμολόγια) (εφόσον αιτούνται)

Α3: Ενιαία με ζωϊκό κεφάλαιο (επιπλέον του Α1 ή του Α2)

• Αντίγραφο του Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης βοοειδών (εφόσον αιτούνται, για να καταγραφούν οι απαραίτητες πληροφορίες)

• Αντίγραφο του Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων

• Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους )

• Αντίγραφο βεβαίωσης «Δικαιωμάτων Κατοχής Κοινοτικών Βοσκοτόπων» (Κατανομή δικαιωμάτων βοσκής, σε περίπτωση κοινοτικού βοσκοτόπου)

Εξισωτική Αποζημίωση (επί πλέον του Α1 ή του Α2 ή και του Α3)

• Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (η οποία θα πρέπει να έχει ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου)

• Υπεύθυνη δήλωση (προς την οικεία Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος (εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος)

• Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους )

Τηλ. Επικοινωνίας 2682022227

title1 -- Διαβάστε επίσης... --