Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2022 10:25

Στροφή στο Μέλλον: Η διαχείριση των απορριμμάτων απαιτεί τολμηρές και κυρίως καθαρές λύσεις

Η δημοτική παράταξη του δήμου Πρέβεζας “Στροφή στο Μέλλον” απέστειλε την παρακάτω ανακοίνωση:

Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Ήπειρο, όπως και γενικότερα στη χώρα, αποτέλεσε διαχρονικά το αντικείμενο έντονων τριβών και αντιπαραθέσεων, κινητοποιήσεων και δικαστικών διενέξεων, χωρίς ωστόσο να οδηγηθούμε σε μια βιώσιμη λύση που να σέβεται το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής και την υγεία των πολιτών, την αποτροπή εξάντλησης των φυσικών πόρων και αγαθών, την οικονομική δυνατότητα των κατοίκων.

Έντονα έχει επανέλθει στην επικαιρότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ήπειρο, κυρίως μέσω της αντιπαράθεσης που έχει προκύψει ανάμεσα στον ΦΟΔΣΑ και την Περιφέρεια Ηπείρου. Με αφορμή την αντιπαράθεση αυτή, αναδείχτηκε το πολύ σημαντικό θέμα του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ήπειρο.

Εν μέσω μάλιστα της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης το κόστος για τους Δήμους της Ηπείρου εκτινάσσεται σε δυσθεώρητα ύψη.

Ενδεικτικά αναφέρουμε πως για το Δήμο Πρέβεζας, για το 2021-2022, το κόστος μεταφοράς στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) των 12.650 τόνων σύμμεικτων απορριμμάτων που περίπου παράγεται στο Δήμο ετησίως, προϋπολογίζεται σε 498.814,80 € ( 31,80 € / τόνο). Αν προσθέσουμε και τα 632.500 € που αφορούν το (προκαθορισμένο και εγγυημένο) κόστος εισόδου φτάνουμε αισίως τα 1.130.500 €. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν και τα κόστη μεταφοράς 5.000 περίπου τόνων του υπολείμματος (37-40 % περίπου της παραδοθείσης ποσότητας) από τη ΜΕΑ στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου αλλά και το κόστος ταφής αυτής της ποσότητας στο ΧΥΤΑ. Όλα τα παραπάνω αν γίνει μια αναγωγή στο σύνολο της Περιφέρειας αναδεικνύουν το Οικονομικό μέγεθος που διακυβεύεται.

Η αντιπαράθεση λοιπόν μεταξύ ΦΟΔΣΑ και Περιφέρειας Ηπείρου δεν είναι κεραυνός εν αιθρία, αλλά το αποτέλεσμα της στρεβλής στρατηγικής που έχει ακολουθηθεί μέχρι σήμερα και κυρίως λόγω των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων που εμπλέκονται στη διαδικασία. Αναδεικνύει επίσης όχι μόνο την έλλειψη συναίνεσης λόγω πολιτικών ή προσωπικών διαφορών, αλλά κυρίως την απουσία βιώσιμων λύσεων και στρατηγικών.


Ας εστιάσουμε λοιπόν στα σημεία της στρατηγικής που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα και είναι κατά τη γνώμη μας ιδιαιτέρως προβληματικά:

1. Στην Ήπειρο, ενώ είναι αδιαμφισβήτητο πως η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί αρμοδιότητα του Α Βαθμού Αυτοδιοίκησης, την διαδικασία κατασκευής της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) αλλά και των σταθμών μεταφόρτωσης ανέλαβε η Περιφέρεια Ηπείρου, καλύπτοντας το κενό που άφησε η αδυναμία των ίδιων των Δήμων να αναλάβουν την περάτωση έργων τέτοιου μεγέθους και πολυπλοκότητας.

2. Κατασκευάστηκε η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) πριν ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες υποδομές (ΣΜΑ κλπ).

3. Ο καθορισμός ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας στο ύψος των 80χιλ. τόνων ετησίως με πρόβλεψη αποζημίωσης του Ιδιωτικού Φορέα διαχείρισης του εργοστασίου σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο στόχος αυτός, δρα ανταγωνιστικά προς την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και την ανακύκλωση, που σύμφωνα με το ΕΣΔΑ αποτελούν ιεραρχικά ανώτερες επιλογές διαχείρισης αποβλήτων, καθώς δεσμεύει την Περιφέρεια στη λογική της διαχείρισης των σύμμεικτων απορριμμάτων.

4. Η υιοθέτηση της Ρήτρας αποκλειστικότητας όπου στη Σύμβαση Σύμπραξης για τη ΜΕΑ στο κεφ. 25.2 αναφέρεται ρητώς ότι «Η Περιφέρεια Ηπείρου θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ώστε να εξασφαλίσει ότι οι ΟΤΑ / ΦΟΔΣΑ που εδρεύουν στην Εξυπηρετούμενη Περιοχή θα παραδίδουν το σύνολο των Σύμμεικτων Στερεών Αποβλήτων τους στη ΜΕΑ. Οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω όρων από την Περιφέρεια Ηπείρου, αποτελεί Γεγονός Αποζημίωσης.». Θεωρούμε ότι ο συγκεκριμένος όρος, στην ουσία αναιρεί κάθε δυνατότητα αναθεώρησης της πολιτικής διαχείρισης των σύμμεικτων απορριμμάτων, τόσο από την Περιφέρεια και από τους Δήμους, καθώς, αν δεν αποκλείει οποιαδήποτε άλλη, εναλλακτική επιλογή για το σύνολο της διάρκειας της συγκεκριμένης σύμβασης, σίγουρα ωστόσο αποτελεί τετελεσμένο και λειτουργεί ως ένα ισχυρότατο αντικίνητρο για οποιαδήποτε ενδεχόμενη αναθεώρηση στο μέλλον.

5. Η κατασκευή μιας μόνο μεγάλης μονάδας ΜΕΑ για όλη την Ήπειρο.

6. Η αδυναμία κατασκευής χώρου ΧΥΤΥ εντός του οικοπέδου της Μονάδας λόγω περιορισμών που επέβαλλε η επιλογή της θέσης κατασκευής της ΜΕΑ.

7. Η επιλογή από την Περιφέρεια της «εξωτικής» ( για τους θιασώτες του νεοφιλελευθερισμού) μεθόδου των ΣΔΙΤ, για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων(ΜΕΑ), κόστους 52,6 εκ, από τα οποία 20 εκ είναι επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ. Η μονάδα αυτή εξασφάλισε, με την σύμβαση που υπογράφηκε το 2014, πως για τα επόμενα 25 έτη θα δέχεται ετησίως ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα 80.000 τόνων από τους Δήμους της Ηπείρου, με προκαθορισμένη μάλιστα τιμή 50 €/τόνο ( η οποία σύμφωνα με το κεφ. 2.2.1 του παραρτήματος 6 της Σύμβασης αναπροσαρμόζεται για κάθε Συμβατικό έτος με βάση τη διακύμανση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή). Το αποτέλεσμα είναι να φορτώνονται με ιδιαίτερα υψηλό κόστος οι Δήμοι αλλά να παρέχεται εγγυημένα μεγάλη κερδοφορία για την εταιρεία που διαχειρίζεται το εργοστάσιο, χωρίς μάλιστα κανένα επιχειρηματικό ρίσκο, έχοντας τη δέσμευση της πολιτείας για συγκεκριμένες ποσότητες απορριμμάτων ετησίως ( γεγονός μάλιστα που έρχεται σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή αλλά και Εθνική στρατηγική για τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων).

Παρόλα αυτά έστω και με τον στρεβλό τρόπο που επελέγη δημιουργήθηκε ένα σημαντικό δίκτυο περιφερειακών υποδομών που καλούνται να λειτουργήσουν οι σημερινοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω του νέου περιφερειακού Φορέα τους (ΦΟΔΣΑ).

Όπως όλοι οι νεοσύστατοι φορείς έτσι και αυτός αντιμετώπισε προβλήματα στην εκκίνηση της λειτουργίας του τα οποία σε τεχνικό επίπεδο ξεπέρασε σχετικά γρήγορα και με επιτυχία.

Στα πλαίσια αυτά με χαρά διαπιστώσαμε την υιοθέτηση ενός κομβικού μέτρου από την πλευρά του ΦΟΔΣΑ, που αφορά την ενιαία τιμολογιακή πολιτική στην διαδικασία μεταφόρτωσης και λειτουργίας των ΣΜΑ για όλη την Ήπειρο. Θεωρούμε πως είναι ένα μέτρο που αποδίδει δικαιοσύνη μιας και επιμερίζει ισόποσα -άρα δίκαια- τα κόστη στο σύνολο των κατοίκων της Ηπείρου και εμπεδώνει την περιφερειακή συνεργασία και αλληλεγγύη.

Επίσης ιδιαίτερα θετική είναι η απόφαση του Φορέα να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του ΣΜΑ Πρέβεζας ο οποίος είναι και ο μόνος που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Είναι βέβαια απορίας άξιο το πώς αυτές οι τόσο ευεργετικές για τους Δημότες μας καταψηφίστηκαν από τους εκπροσώπους μας της πλειοψηφίας της Δημοτικής Αρχής στο ΦΟΔΣΑ χωρίς μάλιστα επαρκείς πολιτικές εξηγήσεις.

Συμπερασματικά η παράταξή μας υιοθετώντας την αρχή του μικρότερου οικονομικού κόστους και του μέγιστου περιβαλλοντικού οφέλους καταθέτει τις ακόλουθες προτάσεις:

I. Επαναξιολόγηση του κόστους λειτουργίας των ΣΜΑ και των υπηρεσιών μεταφόρτωσης από το ΦΟΔΣΑ, μέσα από την διερεύνηση υιοθέτησης ενός διαφορετικού μικτού μοντέλου λειτουργίας με μόνιμο προσωπικό και ιδιώτες, το οποίο μπορεί να καταστεί οικονομικότερο και αποδοτικότερο.

II. Ολοκλήρωση, των Μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) που προβλέπονται από το ΠΕΣΔΑ, με παράλληλη διαλογή στην πηγή, ώστε να μειωθεί έως 40% ο όγκος των απορριμμάτων που μεταφέρονται στη ΜΕΑ από τους δήμους.
III. Ολοκλήρωση των υποδομών των πράσινων σημείων σε όλους τους Δήμους.

IV. Διεκδίκηση και αναζήτηση λύσεων και πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλες περιφέρειες και σε άλλες περιοχές της χώρας μας.

V. Ολοκληρωμένο πλάνο παρεμβάσεων για την διαμόρφωση νέας κουλτούρας διαχείρισης των απορριμμάτων από τους Δημότες μέσα από συνεχή ενημέρωση και υιοθέτηση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία όλων των βαθμίδων της περιοχής μας.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Στροφής στο Μέλλον»

Ευκλείδης Φονταράς
Βασίλης Κωστούλας
Αθανάσιος Ανωγιάτης
Παναγιώτης Λελοβίτης

 

  1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Κοινωνία

26 Σεπτεμβρίου 2022
Το Σαββατοκύριακο 1 – 2 Οκτωβρίου 2022 ο Ορειβατικός Σύλλογος Πρέβεζας θα πραγματοποιήσει εξόρμηση στα Τζουμέρκα. Αναλυτικά το πρόγραμμα της εξόρμησης είναι το ακόλουθο: Σάββατο: Αναχώρηση
26 Σεπτεμβρίου 2022
O Δήμος Πάργας υλοποιώντας την ευρύτερη στρατηγική του, συνεχίζει την οργανωμένη προσπάθεια για την εκπαίδευση και κατάρτιση των δημοτών, που ...
26 Σεπτεμβρίου 2022
Το διεθνές Preveza Jazz Festival γιορτάζει τα 20 του χρόνια και φέτος για πρώτη φορά συμμετείχε ως εταίρος από την Ελλάδα στο έργο «Τέχνη, Φύση και ...
26 Σεπτεμβρίου 2022
Το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός του 2023 θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πρέβεζας. ...
26 Σεπτεμβρίου 2022
Από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδόθηκε έκτακτο δελτίο, σύμφωνα με το οποίο ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση στη χώρα μας από το βράδυ ...

Αθλητισμός

26 Σεπτεμβρίου 2022
Ο Σύλλογος Νέων Φιλιππιάδας διοργανώνει το ΣΑΒΒΑΤΟ 08 και ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΟΚΤΩΡΒΙΟΥ το 5ο Zero Lake Run Ανώμαλου Δρόμου όπου μικροί και μεγάλοι θα μπορέσουν να απολαύσουν την ομορφιά της φύσης και του
26 Σεπτεμβρίου 2022
Γράφει ο Κωστής Μητσέας για το Foxbet Οι αγώνες του Nations League ξεχωρίζουν και στο σημερινό πρόγραμμα. Στο Αγγλία – Γερμανία ναι μεν ...
26 Σεπτεμβρίου 2022
Με νίκες ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα των κορασίδων η Νικόπολη, στη διπλή αγωνιστική του Σαββατοκύριακου. Στην πρεμιέρα μπήκε με ...
25 Σεπτεμβρίου 2022
Αρχίζει η τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Nations league και τα κομπιουτεράκια για την πρώτη θέση, αλλά και την αποφυγή της τελευταίας στον ...
24 Σεπτεμβρίου 2022
Η 5η αγωνιστική του Nations League ολοκληρώνεται σήμερα, με εννιά αναμετρήσεις, στην Λάρνακα, η Εθνική φιλοξενείται από την Κύπρο, ενώ η Πορτογαλία ...

Πολιτισμός

25 Σεπτεμβρίου 2022
Άλλη μία διοργάνωση του Photometria Festival ξεκίνησε στην πόλη των Ιωαννίνων, με εκθέσεις, σεμινάρια, ομιλίες, προβολές ταινιών, για όλα τα γούστα. Το βράδυ του Σαββάτου, πλήθος κόσμου
22 Σεπτεμβρίου 2022
Η ομάδα τέχνης «ΦΑΟΣ» ανεβάζει στο Ρωμαϊκό Ωδείο της Νικόπολης στις 25 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, τη θεατρική παράσταση «Είλωτες». Οι "Είλωτες" ...
20 Σεπτεμβρίου 2022
Ο Δήμος Ζηρού και ο Περιβαλλοντικός - Πολιτιστικός Σύλλογος πρ. Δήμου Θεσπρωτικού μας προσκαλούν στην τιμητική εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί ...
13 Σεπτεμβρίου 2022
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΕΒΕΖΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, τιμώντας την θλιβερή επέτειο των 100 χρόνων από την καταστροφή της Σμύρνης εγκαινιάζει μια ανοικτή ...
10 Σεπτεμβρίου 2022
" Ένα ρεμπέτικο θα σου πω " Εκδηλώσεις για το ρεμπέτικο στην πόλη μου Ανοιχτή πρόσκληση Το «Ένα ρεμπέτικο θα σου πω...» είναι ένα ...

Στήλες

25 Σεπτεμβρίου 2012
Στις 26 Σεπτεμβρίου 2000, το επιβατηγό πλοίο «Εξπρές Σάμινα» προσαράζει στις βραχονησίδες Πόρτες της Πάρου και βυθίζεται, παίρνοντας μαζί του 81 αθώες ψυχές. Ο 55χρονος
23 Σεπτεμβρίου 2012
Έλληνικές δυνάμεις, υπό την Αρχηγία του Θ. Κολοκοτρώνη, ύστερα από τρίμηνη πολιορκία καταλαμβάνουν την Τρίπολη στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, ...
21 Σεπτεμβρίου 2012
Έναρξη του οκταετούς πολέμου Ιράν-Ιράκ. Ο πόλεμος ξεκίνησε όταν το Ιράκ εισέβαλε στο Ιράν, με ταυτόχρονη εισβολή από ξηράς και αέρος, στις 22 ...
20 Σεπτεμβρίου 2012
Στις 21 Σεπτεμβρίου 1974 η πρώτη μεταπολιτευτική κυβέρνηση υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή νομιμοποιεί το ΚΚΕ. Είναι μια ιστορική στιγμή για την ...
19 Σεπτεμβρίου 2012
Σε ηλικία 71 ετών, «σβήνει» στην Αθήνα μία από τις πιο εξέχουσες μορφές της ελληνικής λογοτεχνίας. Ο Γιώργος Σεφέρης, βραβευμένος με το Νόμπελ ...