Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2023 09:31

Έρχονται ιδιώτες να αποτελέσουν το “ελεγκτικό μάτι” της Κυβέρνησης στο Δήμο Πρέβεζας - Απευθείας ανάθεση 17.360 ευρώ από το Δήμαρχο

Με απευθείας ανάθεσή του στις 12/9/2023 ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος αναθέτει σε εταιρεία με έδρα την Αττική -η οποία παρεμπιπτόντως έχει και ΚΑΔ για διενέργεια δημοσκοπήσεων- την τεχνική έκθεση με αντικείμενο, παροχή συμβολής στην χαρτογράφηση διαδικασιών παραγωγής πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, αποτύπωση των δημοσιονομικών κινδύνων και αξιολόγησής τους, αντί του ποσού των 17.360 ευρώ.

Μία ανάθεση που ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο ώστε ιδιωτικές εταιρείες να αναλαμβάνουν τον εσωτερικό έλεγχο του Δήμου Πρέβεζας και να αποτελέσουν το “ελεγκτικό μάτι” της Κυβέρνησης και τον “μπαμπούλα” για τους εργαζόμενους.

Πρόκειται για τον ορισμό Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου που έχει θεσπιστεί στο Δήμο Πρέβεζας με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας εκφράστηκαν ενστάσεις από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο συγκεκριμένος “Χάρτης” που περιγράφεται και στην απόφαση της ανάθεσης γίνεται κατά τα οριζόμενα της υπ. αριθμ. ΦΓ8/ 55081 αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄4938/9.11.2020, για τον εσωτερικό έλεγχο στους ΟΤΑ.

Για τη διεξαγωγή του ελέγχου, ο Επίτροπος θα ζητά τον Χάρτη του ελεγχόμενου φορέα, με την καταγραφή των διαδικασιών παραγωγής ή διενέργειας πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, τον εντοπισμό των κινδύνων σε κάθε διαδικασία και την πρόβλεψη δικλίδων αντιμετώπισης των κινδύνων.

Όπως αναφέρεται και στη σχετική εισήγηση των υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου δεν υφίσταται Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, ακόμη και όταν λειτουργεί σε αυτόν γραφείο Εσωτερικού Ελεγκτή, αν δεν έχουν καταγραφεί πρώτα αναλυτικά οι διαδικασίες και δεν έχουν εντοπιστεί οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι είτε από τους υπαλλήλους του φορέα είτε από ειδικούς αναλυτές.

Στο Δήμο Πρέβεζας δεν υπάρχει το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό ούτε κάποιος υπάλληλος φαίνεται να έχει τη διάθεση να αποτελέσει το “ελεγκτικό μάτι” κατά των συναδέλφων του, κατά συνέπεια και στις δύο περιπτώσεις ιδιωτική εταιρεία θα είναι αυτή που θα αναλάβει το έργο του εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο. Με το αζημίωτο βεβαίως και με τα χρήματα των δημοτών.

Η εταιρεία που θα αναλάβει την πρώτη φάση, δηλαδή τη χαρτογράφηση ενδεικτικά θα κάνει:

 • • Δημιουργία ερωτηματολογίων - συνεντεύξεων
 • • Συμμετοχή στις συνεντεύξεις ως μέλη των ομάδων Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου
 • • Back office ανάλυση των διαδικασιών-υλικού των συνεντεύξεων για τον εντοπισμό και αξιολόγηση των κινδύνων (ενδογενών ή υπολειπόμενων) καθώς και των δικλείδων ασφαλείας
 • • Παροχή από τον ανάδοχο στον φορέα των αποδεικτικών στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί ως ευρήματα τεκμηρίωσης της σχετικής εργασίας και των συμπερασμάτων αυτής έτσι ώστε η συνολική εργασία χαρτογράφησης να είναι σαφής και επαληθεύσιμη.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ είχε αντιδράσει στις αρχές του έτους με ανακοίνωσή της σε κάθε ενέργεια που αφορά:

 1. Τις διαδικασίες ανάθεσης, εκτέλεσης και παραλαβής των υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου, όπως αυτές καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία σε ιδιώτες, είτε απευθείας είτε με την μορφή ανάθεσης υπηρεσιών υποστήριξης οργανικών μονάδων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, και
 2. Κάθε ενέργεια παροχής στοιχείων σε υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου είτε από ιδιώτες είτε με την μορφή της Αυτοτελούς Οργανικής Μονάδας του Δήμου, που υπόκειται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου.

Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει:

“Εκφράζουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας για τους παρακάτω βάσιμους και σπουδαίους λόγους:

 • • Κατά την παγία Νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Δημόσια Διοίκηση δύναται στα πλαίσια ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων, να προβεί στην ανάθεση εκτέλεσης έργων, που αποσκοπούν στην υποστήριξη των ασκούμενων εκ μέρους της αρμοδιοτήτων, αρκεί η ανάθεση αυτή να αποσκοπεί στην κάλυψη αναγκών ποιοτικά και ποσοτικά προσδιορισμένων και υπό την προϋπόθεση, ότι η ανάθεση αυτή δεν φέρει χαρακτηριστικά καθολικότητας και υποκατάστασης των υπηρεσιών στο ανατιθέμενο σε αυτές έργο, όπως συμβαίνει στην ανάθεση του συνόλου των αρμοδιοτήτων Εσωτερικού Ελέγχου. Στην περίπτωση των Εσωτερικών Ελεγκτών, ο ιδιώτης ανάδοχος θα διενεργεί ελέγχους επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων κ.α.
 • • Η ανάθεση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων σε σχέση προς εκτελούμενες Δημόσιες συμβάσεις σε ιδιώτες, που δεν περιβάλλονται από τις εγγυήσεις των Δημοσίων Υπαλλήλων, έρχεται σε αντίθεση προς τα άρθρα 1 παρ.3 και 26 παρ.2 του Συντάγματος, κατά την έννοια των οποίων, ελεγκτικές αρμοδιότητες, που αποτελούν κατ’ εξοχήν Δημόσια εξουσία και έκφραση κυριαρχίας, δεν επιτρέπεται να ασκούνται από ιδιώτες.
 • • Οι Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου ακόμη και όταν συστήνεται με συνοπτικές διαδικασίες ως Αυτοτελή Τμήμα, που υπάγεται απευθείας στο Δήμαρχο έχει ως αρμοδιότητα τον έλεγχο διαδικασιών και στοχοθεσίας της κάθε οργανικής μονάδας του Δήμου υποκαθιστώντας, υποβαθμίζοντας και απαξιώνοντας τον ρόλο της Διοικητικής Ιεραρχίας (Τμηματάρχες, Διευθυντές, Γενικοί Διευθυντές) των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • • Οι ιδιώτες, που θα αναλάβουν τον εσωτερικό έλεγχο θα έχουν, πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, φυσικά στοιχεία, έγγραφα, χώρους και δραστηριότητες του φορέα αλλά και στα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων και των πολιτών, χωρίς να περιβάλλονται από οποιαδήποτε θεσμική εγγύηση ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας.
 • • Στο πλαίσιο του Ελέγχου των διαδικασιών και της στοχοθεσίας, οι ιδιώτες αλλά και η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου μπορούν να εισηγούνται την λήψη πειθαρχικών μέτρων κατά των υπαλλήλων και των υπηρεσιών.

Για τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, προβλέπεται απόλυτη έλλειψη λογοδοσίας, αφού όσοι υπηρετούν σε αυτές, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν ενάγονται για αιτιολογημένη γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση, που διατύπωσαν ή για πράξεις ή παραλείψεις, που ενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Είναι αδιανόητο οι ελεγκτές εσωτερικού ελέγχου για τις γνωμοδοτήσεις ή τις εισηγήσεις τους να έχουν πλήρη διοικητική και νομική ασυλία, όταν κάθε Προϊστάμενος ή Διευθυντής Οργανικής Μονάδας βρίσκεται καθημερινά υπό διοικητικό και νομικό διωγμό ιδιαίτερα με τα τεράστια προβλήματα, που η συνεχιζόμενη απαξίωση των υπηρεσιών δημιουργεί! Το ακαταδίωκτο, που θεσπίζεται επιτρέπει στους εσωτερικούς ελεγκτές, να ενεργούν ανεξέλεγκτα, χωρίς κανέναν φραγμό και χωρίς να έχουν τον κίνδυνο να βρεθούν αντιμέτωποι με εσφαλμένες (ηθελημένα ή αθέλητα) πράξεις τους, κατά παράβαση της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών, αφού σε μία ευνομούμενη πολιτεία κανείς δεν μπορεί να βρίσκεται υπεράνω του Νόμου αλλά και της δικαιοσύνης. Εξάλλου, η λογοδοσία κάθε οργάνου, που ασκεί Δημόσια εξουσία, αποτελεί θεμελιακό κανόνα του δημοκρατικού πολιτεύματος, που στην υπό κρίση περίπτωση παραβιάζεται ευθέως.

 • • Σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του εσωτερικού ελεγκτή όταν αυτός είναι ιδιώτης, αφού η επιλογή του έχει λάβει χώρα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και ο Δήμαρχος μπορεί ανά πάσα στιγμή να λύσει μονομερώς την σύμβαση για «ιδιαίτερους» λόγους.
 • • Επιπρόσθετα, ακόμη και περίπτωση δημιουργίας Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελεγκτή, ο Δήμαρχος μπορεί να ορίζει και να αντικαθιστά ελεύθερα τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος, χωρίς αντικειμενικά κριτήρια και χωρίς να απαιτείται να συντρέχει οποιαδήποτε προϋπόθεση. Στην πλειονότητα δε των περιπτώσεων, η διάταξη χρησιμοποιήθηκε ως ευκαιρία αναβάθμισης «ημετέρων», που σε άλλη περίπτωση δεν θα είχαν καν την δυνατότητα και τα προσόντα να γίνουν Προϊστάμενοι έναντι των συναδέλφων τους στην ίδια υπηρεσία.
 • • Ακόμα δε και οι «Επιτροπές Ελέγχου» συγκροτούνται με απόλυτη δικαιοδοσία του Δημάρχου και όχι με την ευρύτερη συμμετοχή στην διαδικασία του συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο θα όφειλε να απολογείται.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώνει αποφασισμένη να προασπιστεί τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την υπόσταση της Διοικητικής Ιεραρχίας που σήμερα με μηχανισμούς πλήρως ελεγχόμενους, κατευθυνόμενους και ρουσφετολογικούς απαξιώνεται και στοχοποιείται. Είναι αποφασισμένη να αντιταχθεί στην συνεχιζόμενη ρουσφετολογική τοποθέτηση «ημετέρων» αναξιοκρατικά, στην απουσία κρίσεων και που μάλιστα στην συγκεκριμένη περίπτωση θα ελέγχουν τους συναδέλφους τους που με το σπαθί τους και τα προσόντα τους προΐστανται σε Τμήματα και Διευθύνσεις με μεγάλες ευθύνες σε χαλεπούς καιρούς!”.

 

 

 1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
 2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Κοινωνία

22 Μαϊος 2024
Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας, την Παρασκευή 24 Μαΐου και ώρα 16.00. 1. Επιλογή Συμπαραστάτη του
22 Μαϊος 2024
Απαράδεκτη είναι η εικόνα στην παραλία της Κυανής Ακτής, ακριβώς κάτω από το χώρο στάθμευσης στο δημοτικό θερινό κινηματογράφο. Παρά το ...
22 Μαϊος 2024
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκετην Κυριακή 19 Μαΐου 2024 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πρέβεζας, ηεπετειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια από ...
22 Μαϊος 2024
Συνελήφθη χθες (21-05-2024) το απόγευμα στην Πρέβεζα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Πρέβεζας ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή ...
21 Μαϊος 2024
Τα βλέμματα των κατοίκων τράβηξαν χθες και σήμερα τα ελικόπτερα που έκαναν πτήσεις πάνω από την Πρέβεζα. Τα ελικόπτερα βρέθηκαν στο ...

Αθλητισμός

20 Μαϊος 2024
Ολοκληρώθηκε το Σάββατο το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α' ΕΣΚΑΒΔΕ και η Νικόπολη Πρέβεζας μετά και τη νίκη της στο ΔΑΚ Πρέβεζας επί του Λέοντα Κέρκυρας με σκορ 88-76 κατάκτησε το πρωτάθλημα και την άνοδο
17 Μαϊος 2024
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας: "Η αγωνιστική χρονιά φτάνει στο τέλος της. Απομένουν 40 λεπτά, ένας μόνο αγώνας για ...
13 Μαϊος 2024
Εξαιρετική επίδοση σημείωσε η 15χρονη αθλήτρια από την Πρέβεζα Χαρά Γέρου στα 5000 μέτρα βάδην κορασίδων,  στους διασυλλογικούς αγώνες των ...
23 Απριλίου 2024
Την 3η θέση στα 400 μέτρα εμπόδια κατέκτησε η Κυριακή Τσαούση στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Κλασσικού Αθλητισμού ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – ...
22 Απριλίου 2024
Στα πλαίσια του διασυλλογικού πρωταθλήματος Κ16, που έγινε στα Γιάννενα τις 20/4/24 η Χαρά Γέρου σημείωσε τη 5η καλύτερη επίδοση της τελευταίας ...

Πολιτισμός

22 Μαϊος 2024
Το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει και φέτος από τις 23 έως τις 26 Μαΐου σε όλη τη χώρα, τις «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» με πλήθος εκδηλώσεων για το ευρύ κοινό και τη μαθητική κοινότητα.
21 Μαϊος 2024
Stand Up Comedy Show Λάμπρος Φισφής «Να το Φως» Ο Λάμπρος Φισφής έρχεται για μία και μοναδική παράσταση στα Ιωάννινα Πότε; Πέμπτη 23 Μαϊου ...
20 Μαϊος 2024
Τα μουσεία αποτελούν σήμερα αναπόσπαστο στοιχείο εκπαίδευσης, δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας τόσο για μαθητές, όσο και για άλλες κοινωνικές ...
17 Μαϊος 2024
Tο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους SHORT ENCOUNTERS, διοργανώνει στην πόλη της Πρέβεζας τη χρονική περίοδο μεταξύ της 23ης και ...

Στήλες

06 Ιουλίου 2012
Αραβικές δυνάμεις υπό τον Λόρενς της Αραβίας και τον βεδουίνο Αούντα Ιμπού Ταγί καταλαμβάνουν το λιμάνι της Άκαμπα από τους Οθωμανούς Τούρκους στις 6 Ιουλίου 1917, κατά τη διάρκεια της αραβικής
26 Ιουνίου 2012
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γιουγκοσλαβίας απορρίπτει τις διακηρύξεις ανεξαρτησίας της Σλοβενίας και της Κροατίας. Αρχίζει ο Πόλεμος των Δέκα ...
21 Ιουνίου 2012
Σκάνδαλο της Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδας ξεσπά στις ΗΠΑ, με συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της Αμερικής, για παράνομες καταθέσεις 700 εκατομμυρίων ...
19 Ιουνίου 2012
Οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κιλκίς - Λαχανά, κατά τη διάρκεια του Β' Βαλκανικού Πολέμου, στις 19 Ιουνίου 1913. Η μάχη ξεκίνησε ...
16 Ιουνίου 2012
Παρουσία στενών συγγενών, λίγων φίλων και εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, χωρίς επικήδειους λόγους, κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Παιανίας στις 16 ...