Τρίτη, 03 Οκτωβρίου 2023 14:28

Τομέας Διαφάνειας "Ανάπτυξης Τώρα": Καταγγέλλει κώλυμα εκλογιμότητας για δύο υποψηφίους της παράταξης Γεωργάκου λόγω ενεργών συμβάσεων με το Δήμο Πρέβεζας

Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε ο Τομέας Διαφάνειας της δημοτικής παράταξης "Ανάπτυξη Τώρα":

 

Αισθανόμενοι τη μεγάλη ευθύνη απέναντι στους συνδημότες/σές μας του Δήμου Πρέβεζας  που καλούνται στις 8 Οκτώβρη 2023 να εκλέξουν τους τοπικούς τους άρχοντες και επειδή εμείς ως «Ανάπτυξη Τώρα» πορευόμαστε με διαφάνεια, αξιοκρατία και ειλικρίνεια, θέλουμε να τους ενημερώσουμε για την ωμή παραβίαση και καταστρατήγηση του νόμου στην κατάρτιση του ψηφοδελτίου του συνδυασμού «Ο Δήμος της καρδιάς μας», με επικεφαλής τον νυν Δήμαρχο κ. Νικόλαο Γερωργάκο, στον οποίο συνδυασμό, ανακηρύχθηκαν ως δημοτικοί σύμβουλοι και οι α) Γεώργιος Κοκκίνης του Μάρκου, κάτοικος Λούρου Πρέβεζας και β) Σπυρίδων Κόκκαλης του Σταύρου, κάτοικος Πρέβεζας, στα πρόσωπα των οποίων συντρέχουν τοπικά κωλύματα εκλογιμότητας όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 10 του ν. 4804/2021.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι: Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων όσοι συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση ή συμβάσεις προμήθειας ή εκτέλεσης έργου ή παροχής υπηρεσιών ή παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο συνολικής αξίας, μεμονωμένα κατ` είδος ή σωρευτικά, κατ` έτος άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εφόσον η σύμβαση είναι σε ισχύ κατά και μετά από την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών.

Η σχετική σύμβαση μπορεί να συνιστά, τόσο κώλυμα εκλογιμότητας, αν υπήρχε πριν από την εκλογή και κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων, όσο και ασυμβίβαστο, αν εξακολουθεί να υπάρχει και μετά την εκλογή και κατά την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, οπότε και επιφέρει, στην περίπτωση αυτή, την έκπτωση του αιρετού από το αξίωμά του.

Το ίδιο κώλυμα ισχύει και για τους μετόχους και εταίρους προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών (δηλ. ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ), εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρίες αυτές υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κρίσιμος χρόνος δε συνδρομής ή μη του πιο πάνω κωλύματος εκλογιμότητας είναι η ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που κατέθεσαν για την υποψηφιότητά τους οι ανωτέρω είναι και ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1589/1986, στις οποίες, ο καθένας τους δηλώνει υπεύθυνα και με ατομική του ευθύνη ότι: «δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 10 του ν. 4804/2021».

Πλην όμως στα πρόσωπά τους κατά τον χρόνο υποβολής των υποψηφιοτήτων τους συνέτρεχαν κωλύματα εκλογιμότητας από συναφθείσες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με τον Δήμο Πρέβεζας και νομικά πρόσωπά του, με συμβατικό αντικείμενο για το έτος 2023 άνω των 10.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, οι οποίοι έχουν ενεργείς συμβάσεις και μετά την 01/01/2023.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον κ. ΚΟΚΚΙΝΗ έχει ενεργείς συμβάσεις  με τον Δήμο Πρέβεζας και νομικά πρόσωπά του συνολικού ποσού 38.604,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ήτοι την αριθμ. 335/2023 με ΑΔΑ 23SYMV012688813, ποσού 16.000,00, την αριθμ. 1208/2023 με ΑΔA 23SYMV012957704, ποσού  13.000,00 ευρώ, την αριθμ. 61/2023 με ΑΔA 23SYMV013014964 ποσού 7.000,00 ευρώ και την αριθμ. οικ.3/2023 με ΑΔA 23SYMV012193067 ποσού 2.604,00 ευρώ.

Όσον αφορά τον κ. ΚΟΚΚΑΛΗ η ΙΚΕ στην οποία μετέχει με ποσοστό 20%, έχει ενεργείς συμβάσεις  με τον Δήμο Πρέβεζας και νομικά πρόσωπά του συνολικού ποσού 15.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ήτοι την αριθμ. 456/2023 με ΑΔΑ ΨΞΨΥΩΞΧ-8ΛΤ, ποσού 13.500,00 και την αριθμ. 338/2023 με ΑΔΑ ΨΠΝΩΩΞΧ-ΧΤ5, ποσού 1.500,00 ευρώ.

Όλες δε οι συμβάσεις ανάθεσης έχουν αναρτηθεί νόμιμα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και μπορεί κάθε πολίτης να λάβει γνώση τους.

Κατά συνέπεια, κατά τον χρόνο υποβολής των υποψηφιοτήτων τους είχαν κώλυμα εκλογιμότητας το οποίο το γνώριζαν τόσο οι ίδιοι, όσο και ο επικεφαλής του συνδυασμού κ. Νικόλαος Γεωργάκος.

Παρά ταύτα υπέγραψαν ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις προκειμένου να παραπλανήσουν το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας, το οποίο με την αριθμ. 5/2023 απόφασή του τους ανακήρυξε υποψηφίους.

Τα ανωτέρω επισημάνθηκαν με το υπόμνημα που κατέθεσε στις 08/09/2023 η δημοτική παράταξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ», προς τον κ. Προέδρο Πρωτοδικών Πρέβεζας, εν τούτοις ανακηρύχθηκαν υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για το Δήμο Πρέβεζας με την δημοτική παράταση « Ο Δήμος της Καρδιάς μας».

Για την υπογραφή και προσκόμιση της ψευδούς βεβαίωσης καταθέσαμε την από 15 Σεπτεμβρίου 2023 μηνυτήρια αναφορά προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πρέβεζας.

Θεωρούμε ότι είχαμε υποχρέωση και ηθικό καθήκον απέναντι στους ψηφοφόρους συνδημότες/σές μας να αναφέρουμε τα ανωτέρω διότι οι εν λόγω υποψήφιοι ζητούν την ψήφο σας, ενώ δεν έχουν το νόμιμο δικαίωμα, αφού, όπως πάγια έχουν δεχθεί τα δικαστήριά μας με τις αποφάσεις τους:

«Το κώλυμα εκλογιμότητας που θεσπίζεται με τις ανωτέρω διατάξεις, αποβλέπει στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος και, ειδικότερα, αφενός στην προστασία του εκλογικού σώματος από την επιρροή που είναι δυνατόν να ασκήσουν σε αυτό πρόσωπα που συνδέονται με τις περιγραφόμενες στη διάταξη αυτή συμβάσεις με τον Δήμο και αφετέρου στη διασφάλιση της συμμετοχής στις ως άνω εκλογές προσώπων που παρέχουν εγγυήσεις για την αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων τους».

 

Πρέβεζα 03 Οκτωβρίου 2023

Για την Δημοτική παράταξη «Ανάπτυξη Τώρα»

Ο Τομέας Διαφάνειας

 

 

*Το περιεχόμενο των ανακοινώσεων-επιστολών δημοτικών παρατάξεων, φορέων, σωματείων ή επιτροπών αγώνα που δημοσιεύονται στο atpreveza.gr δεν απηχούν τις απόψεις των συντακτών του atpreveza.gr. 

 

  1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Κοινωνία

19 Ιουνίου 2024
Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Πρέβεζας, Φιλιππιάδας κλπ ενημερώνει ότι την Πέμπτη 20/6/2024 και από την 6η πρωινή και έως την 8η βραδινή ώρα θα προβούμε σε διακοπή της υδροδότησης του παλαιού αγωγου ,
18 Ιουνίου 2024
Σε μερική τροποποίηση της απόφασης για την απαγόρευση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων στο Εθνικό οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας και στην ...
18 Ιουνίου 2024
Η εταιρεία «Σ ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» είναι ο προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του Διοικητηρίουο της Π.Ε. Πρέβεζας εντός του ...
18 Ιουνίου 2024
Ο Δήμος Πάργας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών "Δηιδάμεια" ανάβει για άλλη μια χρονιά τις παραδοσιακές "Λαμπατίνες" του Αϊ Γίαννη του Ριγανά με ...
18 Ιουνίου 2024
Με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει δια ζώσης το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας, την Τετάρτη 19 Ιουνίου και ώρα 18.00. 1. Επιλογή ...

Αθλητισμός

19 Ιουνίου 2024
Το Zenith Workout Club στην Πρέβεζα (Κορυτσάς και Σουλίου – δίπλα από το συγκρότημα των γυμνασίων στο Φόρο), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Γιάννη Καζούκα (Καθηγητής Φυσικής Αγωγής –
16 Ιουνίου 2024
Μια ακόμη σημαντική διάκριση πέτυχε η Χαρά Γέρου, αυτή τη φορά στους Πανελλήνιους Αγώνες Στίβου Κ18 που διεξάγονται στη Πάτρα. Η αθλήτρια ...
13 Ιουνίου 2024
Στην REGATTA BRINDISI-CORFU συμμετείχε ο Ναυτικός Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πρέβεζας με το σκάφος COCOBILL II και κατέλαβε την 4η θέση στην κατηγορία του ...
13 Ιουνίου 2024
Αγώνες 3 on 3 μπάσκετ για αγόρια και κορίτσια Δημοτικών Σχολείων διεξήχθησαν για πρώτη φορά στην Πρέβεζα. Όπως αναφέρει η Οργανωτική ...
11 Ιουνίου 2024
Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Πρέβεζας-Λευκάδας έστειλε την παρακάτω ανακοίνωση: Ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας σχολών ανανέωσης ...

Πολιτισμός

19 Ιουνίου 2024
Στο 37ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας συμμετείχε αντιπροσωπεία της Κινηματογραφικής Λέσχης Πρέβεζας. Το 37ο ...
18 Ιουνίου 2024
Το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας παρουσιάζει στην οικία Αθανασιάδη τη δεύτερη έκθεση φωτογραφίας της φωτογραφικής λέσχης του σχολείου. Παράλληλα, ...
18 Ιουνίου 2024
Πιστός στο ραντεβού του για 15η συνεχόμενη χρονιά, ο σύλλογος γυναικών Αγ. Θωμά αποχαιρετά τη φετινή χρονιά με την καθιερωμένη χορευτική εκδήλωση το ...
17 Ιουνίου 2024
Στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής, την Παρασκευή 21 Ιουνίου του 2024, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και το Μουσικό Σχολείο ...

Στήλες

06 Ιουλίου 2012
Αραβικές δυνάμεις υπό τον Λόρενς της Αραβίας και τον βεδουίνο Αούντα Ιμπού Ταγί καταλαμβάνουν το λιμάνι της Άκαμπα από τους Οθωμανούς Τούρκους στις 6 Ιουλίου 1917, κατά τη διάρκεια της αραβικής
26 Ιουνίου 2012
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γιουγκοσλαβίας απορρίπτει τις διακηρύξεις ανεξαρτησίας της Σλοβενίας και της Κροατίας. Αρχίζει ο Πόλεμος των Δέκα ...
21 Ιουνίου 2012
Σκάνδαλο της Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδας ξεσπά στις ΗΠΑ, με συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της Αμερικής, για παράνομες καταθέσεις 700 εκατομμυρίων ...
19 Ιουνίου 2012
Οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κιλκίς - Λαχανά, κατά τη διάρκεια του Β' Βαλκανικού Πολέμου, στις 19 Ιουνίου 1913. Η μάχη ξεκίνησε ...
16 Ιουνίου 2012
Παρουσία στενών συγγενών, λίγων φίλων και εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, χωρίς επικήδειους λόγους, κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Παιανίας στις 16 ...