Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014 16:59

Ο Διασώστης Ταξιάρχης Μιχαήλ – Μία ιστορία από την Πρέβεζα…

Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,

Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας | Αναδημοσίευση από το Romfea.gr

Ὁ Ταξιάρχης Μιχαὴλ ὁ «Ἄρχων ὁ Μέγας», ὅπως ὀνομάζεται στὴν Παλαιὰ Διαθήκη (Δαν. ιβ΄ 1), ἤ «Ἀρχιστράτηγος δυνάμεως Κυρίου» (Ἰ. Ναυῆ ε΄ 14), μαζὶ μὲ τὸν Γαβριήλ, εἶναι ὁ γνωστότερος στοὺς πιστοὺς Ἄγγελος, ὁ πάντοτε πρόθυμος νὰ βοηθήσει καὶ νὰ συντρέξει στὶς ἀνάγκες καὶ τὶς δυσκολίες τοῦ ἀνηφορικοῦ μας δρόμου πρὸς τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Τὴν ἀποστολή του αὐτὴ ἐπισημαίνει καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Στὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολή του αὐτὸς χαρακτηρίζει τοὺς Ἀγγέλους «λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν» (Κεφ. α΄ 14).

Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἔχουμε πλῆθος διασωστικῶν ἐμφανίσεων τοῦ Ἀρχιστρατήγου Μιχαήλ, ὅπως στὴν περιπλανώμενη Ἄγαρ καὶ τὸν γιό της Ἰσμαήλ, ὅπου ἔσπευσε νὰ τοὺς παραμυθήσει καὶ στὸν Ἀβραάμ, ὅταν ἐπρόκειτο νὰ θυσιάσει τὸν γιό του Ἰσαάκ.

Στὸν προφήτη Ἠλία, ποὺ κοιμόταν στὴν ἔρημο, ὅπου εἶχε καταφύγει, γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴν ὀργὴ τῆς Ἰεζάβελ, παρουσιάσθηκε καὶ τοῦ εἶπε: «Ἀνάστηθι καὶ φάγε» (ΙΙΙ Βασ. 19, 5). Τοῦ εἶχε δὲ ἤδη φέρει ζεστὸ ψωμὶ καὶ δοχεῖο μὲ νερό. Ἀργότερα ὁ ἴδιος Ἀρχάγγελος τοῦ ἐμήνυσε νὰ συναντήσει τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Βασιλέως καὶ νὰ τοὺς μεταφέρει ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ.

Ἀλλοῦ βρίσκουμε πάλι τὸν Ἀρχιστράτηγο Μιχαὴλ νὰ διαφυλάττει καῖ νὰ διασώζει τοὺς «Τρεῖς Παῖδας» ἀπὸ τὴν «κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν φλεγομένην» (Δαν. 3, 49) καὶ τὸν προφήτη Δανιὴλ στὸν λάκκο τῶν λεόντων· ἐπίσης μὲ θαυμαστὸ τρόπο καὶ γιὰ νὰ θρέψει τὸν τελευταῖο μέσα στὸν λάκκο, μετέφερε στὴν Βαβυλῶνα τὸν προφήτη Ἀββακούμ.

Οἱ ἐμφανίσεις τοῦ Ἀρχιστρατήγου Μιχαὴλ συνεχίσθηκαν καὶ μετὰ τὴν ἔνσαρκη οἰκονομία τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι, καθὼς περιγράφεται στὴν Καινὴ Διαθήκη, ἐλευθέρωσε τοὺς Ἀποστόλους ἀπὸ τὴν φυλακή.

Τὸν ἀπόστολο Πέτρο, ποὺ ἐπρόκειτο νὰ σκοτώσει ὁ Ἡρώδης γιὰ χάρι τῶν Ἰουδαίων, ἐλευθέρωσε ἀπὸ τὴν φυλακή, ἐνῶ τὸν ἴδιο τὸν Ἡρώδη, ποὺ ὑπερηφανεύθηκε, τιμώρησε μὲ θάνατο. Στὸν Ἀπόστολο Παῦλο ἐμφανίσθηκε, ὅταν κινδύνευε τὸ πλοῖο, καὶ τοῦ εἶπε νὰ μὴ φοβῆται.

Ἐπίσης ὁ ἴδιος ὁ Ταξιάρχης ἐτάραττε τὸ νερὸ στὴν Προβατικὴ κολυμβήθρα καὶ θεραπεύονταν κατ' ἔτος οἱ ἀσθενεῖς.

Στὴν Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία μέχρι τὶς ἡμέρες μας δὲν ἦταν λίγες οἱ φορὲς ποὺ ὁ Μιχαὴλ ἐπισκέφθηκε τὸν κόσμο. Βοήθησε τὸ Μέγα Κωνσταντῖνο νὰ κατατροπώσει τοὺς ἐχθρούς, γι' αὐτὸ καὶ κατὰ προτροπή του ὁ ἅγιος Βασιλεὺς ἔκτισε Ναὸ τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὸ Σωσθένειο.

Ἔσωσε μὲ τρόπο θαυμαστὸ τὴν Κωνσταντινούπολι ἀπὸ τὸν κίνδυνο τῶν Ἀβάρων, τῶν Περσῶν καὶ τῶν Ἀγαρηνῶν· ἐπίσης τὴν πόλι Ἀκολία παρὰ τὴν Μαύρη θάλασσα ἀπὸ τοὺς Σαρακηνούς.

Στὶς Κολοσσὲς τῆς Φρυγίας διέσωσε καὶ διαφύλαξε ἀκέραιο τὸ ὁμώνυμο προσκύνημά του ἀπὸ τὴν ὁρμὴ τῶν ποταμῶν, ποὺ κατευθύνονταν ἀπειλητικοὶ ἐπάνω του δημιουργώντας μιὰ τεράστια ὀπή, μέσα στὴν ὁποία χωνεύθηκαν τὰ νερά τους.

Στὰ Γέρμια, στὴ Θάσο, στὸν Πανορμίτη τῆς Σύμης, στὸ Μανταμάδο καὶ Καγιάνι τῆς Λέσβου ὡς καὶ στὰ Νένητα τῆς Χίου ἀπειράριθμα εἶναι τὰ θαύματα τῆς παρουσίας τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ μέχρι σήμερα.

Ἰδιαίτερα στὸ Καγιάνι μνημονεύουμε τὴ διάσωση πλοίου ἀπὸ τὰ πυροβόλα τοῦ ἐχθροῦ στὸν τελευταῖο πόλεμο, ὅταν ὁ εὐσεβὴς καπετάνιος ζήτησε τὴν προστασία τοῦ Ταξιάρχου, ὅπου κατὰ θαυμαστὸ τρόπο τὰ βλήματα ἄλλαζαν θέση καὶ κανένα δὲν ἔπληξε τὸ πλοῖο.

Ὁ ἀρχάγγελος Μιχαὴλ δὲν παύει καὶ στὶς ἡμέρες μας, ἡμέρες ἀποστασίας καὶ ἄκρας ἀνομίας νὰ παρουσιάζεται σὲ καθαροὺς καὶ ἄξιους ἀνθρώπους, ποὺ βιώνουν τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν τελειότητα καὶ τὴν θέωση.

Ἔτσι ἔχουμε ἐμφανίσεις του σωστικὲς στοὺς μακαριστοὺς Γέροντες Φιλόθεο Ζερβᾶκο, Ἰάκωβο Τσαλίκη, Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη, Δημήτριο τὸ Γκαγκαστάθη, Ἄνθιμο τὸν Ἁγιαννανίτη καὶ Γαβριήλ, τὸν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, στὴν κατεχόμενη Κύπρο μας.

Γιὰ τὴ θαυματουργικὴ δύναμη τοῦ Ταξιάρχη τῆς Δαιμονιᾶς Λακωνίας, ὁμιλοῦν τὰ γεγονότα, τὰ ὁποῖα ἐξιστορεῖ ὁ εὐεργετηθεὶς ἀπὸ αὐτὸν κάτοικος τοῦ χωριοῦ Ἀνδρέας Ρουβέλας μὲ εὐλάβεια καὶ γλαφυρότητα. Μεταφέρω ἐδῶ τὰ γραφόμενά του γιὰ πιστοποίηση τῆς διασωστικῆς δράσεως τοῦ Ἀρχιστρατήγου Μιχαήλ.

- Στὴν Πρέβεζα ὅπου ὑπηρετοῦσα τὸ 1947 ἡ στρατιωτική μου μονάδα ἦταν κοντὰ στὴ θάλασσα. Μία ἡμέρα ἀποφασίσαμε μαζὶ μὲ ἕνα φίλο, τὸ Γιῶργο Παππᾶ, νὰ κολυμβήσουμε. Πήραμε μία βάρκα καὶ ἀνοιχθήκαμε στὸ πέλαγος. Κάποια στιγμὴ ἐνῶ βρισκόμαστε στὰ βαθιὰ ρίξαμε ἄγκυρα καὶ κάναμε ἡλιοθεραπεία.

Ὅταν ὁ φίλος μου ζεστάθηκε πολὺ ἔπεσε στὴ θάλασσα νὰ δροσιθεῖ παραβλέποντας ὅτι δὲν γνώριζε καλὰ κολύμπι. Ἔτσι σὲ πολὺ λίγο ἄρχισε νὰ καλεῖ σὲ βοήθεια.

Ἐγώ, νεαρὸς ὅπως ἤμουν, καὶ καλὸς κολυμβητὴς δὲν σκέφθηκα νὰ πάρω τὴ βάρκα καὶ νὰ τὸν πλησιάσω, ἀλλὰ ἔπεσα στὴ θάλασσα, γιὰ νὰ τοῦ προσφέρω βοήθεια.

Τὸν πλησίασα καὶ τὸν ἔπιασα χωρὶς νὰ γνωρίζω ὅτι στὴν περιοχὴ ἐκείνη ὑπῆρχε ἕνα θαλάσσιο ρεῦμα, τὸ ὁποῖο μᾶς ἀπομάκρυνε ἀπὸ τὴ βάρκα καὶ μᾶς ὁδηγοῦσε στὴν ἀντίθετη ἀπ’ αὐτὴ κατεύθυνση.

Σὲ λίγο ἀπομακρυνθήκαμε ἀπὸ τὴ βάρκα περισσότερο ἀπὸ διακόσια μέτρα. Κάποια στιγμὴ οἱ δυνάμεις μου μὲ ἐγκατέλειπαν καὶ ὁ φίλος μου ἐμπρὸς στὸν ἄμεσο κίνδυνο τοῦ πνιγμοῦ μὲ βαστοῦσε σφικτὰ καὶ ἀρχίσαμε νὰ βουλιάζουμε.

Τοῦ πρότεινα τότε νὰ μὲ ἀφήσει νὰ πάω νὰ φέρω τὴ βάρκα καὶ ἐκεῖνος ἀκούσια συγκατένευσε. Ἡ βάρκα ὅμως ἦταν ἀπλησίαστη καὶ βλέποντας τὸ φίλο μου νὰ πνίγεται καὶ τὶς δυνάμεις μου νὰ ἐξαντλοῦνται ἔκανα τὸ σταυρό μου φωνάζοντας τὸ ὄνομα τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ.

Ἀμέσως τότε ἔνοιωσα ἕνα χέρι νὰ μὲ ἁρπάζει καὶ νὰ μὲ ρίχνει μέσα στὴ βάρκα, στὴν ὁποία ἤδη βρισκόταν καὶ ὁ φίλος μου μισολιπόθυμος. Μεγάλο τὸ θαῦμα αὐτὸ τοῦ Ταξιάρχη μας, ποὺ ἔσπευσε στὴν ἱκεσία μου καὶ μὲ παράδοξο τρόπο μᾶς ἔσωσε.

Ὅταν μετὰ ἀπὸ χρόνια ἀξιωθήκαμε οἰκογενειακῶς νὰ ἀγοράσουμε ἕνα καράβι, τὸ ὀνομάσαμε «Ταξιάρχη» καὶ παραγγείλαμε στὸ Ἅγιον Ὄρος μιὰ εἰκόνα του, τὴν ὁποία καὶ τοποθετήσαμε στὴ γέφυρα τοῦ καραβιοῦ κατὰ τὸν ἁγιασμὸ γιὰ τὸ πρῶτο ταξίδι. Μετὰ ἀπὸ χρόνια, ὅταν πουλήσαμε τὸ καράβι ζητήσαμε τὴν εἰκόνα, γιὰ νὰ τὴν τοποθετήσουμε στὴν Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ μας, ἀλλὰ οἱ νέοι ἰδιοκτῆτες δὲν τὴν παρέδιδαν.

Κάποτε, μετὰ ἀπὸ χρόνια σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ταξίδια του ὁ «Ταξιάρχης» ἔπεσε σὲ φοβερὴ θαλασσοταραχὴ καὶ ἕνας κεραυνὸς ἔσκασε πάνω στὸ καράβι

. Πέρασε δίπλα ἀπὸ τὴν εἰκόνα καὶ ἄφησε ἕνα κάψιμο στὴν ἀριστερή της πλευρά. Ταυτόχρονα ἔπεσε πάνω στὸν Καπετάνιο, ὁ ὁποῖος δὲν εὐαισθητοποιήθηκε στὴν ἐπιθυμία τοῦ Ἀρχιστράτηγου καὶ συνέχισε νὰ κρατεῖ τὴν εἰκόνα του στὸ πλοῖο.

Ἕνα βράδυ ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχάγγελος παρουσιάσθηκε στὸν ὕπνο τῶν νέων ἰδιοκτητῶν καὶ τοὺς εἶπε νὰ παραδώσουν τὴν εἰκόνα του στὸ σπίτι του, στὴν οἰκογένεια ποὺ τὴν εἶχε παραγγείλει.

Ἐκεῖνοι φοβισμένοι, ἂν καὶ μεσάνυχτα, πῆραν ἕνα ταξὶ καὶ ἔφεραν τὴν εἰκόνα στὴ Δαιμονιά. Τὴν παρέδωσαν στὸν ἐφημέριο πατέρα Θωμᾶ Λεκκάκη ἐξιστορώντας τὸ περιστατικό, γιὰ νὰ τὴ λειτουργήσει.

Τὴν ἄλλη ἡμέρα τὸ πρωῒ δέχθηκα τηλεφώνημα ἀπὸ τὸν ἱερέα νὰ πάω νὰ λειτουργηθῶ στὴν Ἐκκλησία καὶ ἔκπληκτος ἀντίκρυσα τὴν εἰκόνα τοῦ Ταξιάρχη μας.

Δὲν μπορεῖτε νὰ φαντασθῆτε τὴ χαρά μου γιὰ τὴ θαυμαστὴ ἐπιστροφὴ τῆς εἰκόνος του στὸ χωριό μας. Ἀπὸ τότε βρίσκεται στὴ μικρή μας Ἐκκλησιὰ καὶ προστατεύει ὅλη τὴ Δαιμονιά, ποὺ ἡ ὀνομασία της μετατρέπεται σὲ «Εὐδαιμονία», ὅλη τὴ Λακωνία μας, ὅλη τὴν εὐλογημένη μας πατρίδα.

Προστατεύει τὰ παιδιά μας, τοὺς ναυτιλλομένους μας, τοὺς νέους ὅλου τοῦ κόσμου, ἀφοῦ ὁ Ταξιάρχης μας Μιχαὴλ εἶναι πνεῦμα «εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενον», ποὺ σπεύδει νὰ βοηθήσει κάθε ἕνα ἀπὸ τοὺς πιστοὺς ποὺ τὸν ἐπικαλοῦνται.

 

Διαβάστηκε 6182 φορές
  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Κοινωνία

26 Φεβρουαρίου 2020
Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Έχοντας υπόψη: α)Τις διατάξεις των αρθ.52 και 109 του Ν. 2696 / 1999 ( ΦΕΚ Α-57 ) «Περί Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα
26 Φεβρουαρίου 2020
Με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει σήμερα Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας. 1. ...
25 Φεβρουαρίου 2020
Την έναρξη πτήσεων που θα συνδέεουν το αεροδρόμιο του Ακτίου με το αεροδρόμιο του Μπρίστολ ανακοίνωσε η Easyjet. Η low cost αεροπορική ...
25 Φεβρουαρίου 2020
Στην τελική ευθεία εισέρχεται πλέον το έργο της Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσιών κτηρίων στην Περιφέρεια Ηπείρου, καθώς σήμερα υπογράφηκαν από τον ...
25 Φεβρουαρίου 2020
Σύμφωνα με πληροφορίες του atpreveza.gr, έχει προκύψει ένα σοβαρό ζήτημα στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας, που αφορά την παροχή υπηρεσιών ...

Πολιτική

24 Φεβρουαρίου 2020
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε ο βουλευτής Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας: "Με επτά βίντεο που «αποκαλύπτουν τα ψέματα της ΝΔ», άνοιξε η εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία
24 Φεβρουαρίου 2020
Πολιτική εκδήλωση για τα 30 χρόνια από την ίδρυση του Νέου Αριστερού Ρεύματος (ΝΑΡ-συμμετέχει στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ) οργανώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην ...
21 Φεβρουαρίου 2020
Επανειλημμένως ο επικεφαλής της παράταξης “Ανάπτυξη Τώρα” στο δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας Γιώργος Νίτσας, έχει καταγγείλει στις συνεδριάσεις πως θα ...
18 Φεβρουαρίου 2020
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΜΕ Πρέβεζας: “Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 18 Φλεβάρη, η απεργιακή κινητοποίηση των σωματείων που ...

Αθλητισμός

26 Φεβρουαρίου 2020
Τρίτο… αντάμωμα στην Ευρώπη για τη Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μάντσεστερ Σίτι, αμφότεροι ήταν στο Champions League και με τη «βασίλισσα» να είναι αήττητη στο εν λόγω καρέ αγώνων (2-2-0) με τους «πολίτες».
25 Φεβρουαρίου 2020
“To Δ.Σ του ΠΑΣ Πρέβεζα ανακοινώνει τη λύση συνεργασίας με τον προπονητή Μιχάλη Βλάχο και του εύχεται καλή συνέχεια στην προπονητική του καριέρα. ...
25 Φεβρουαρίου 2020
Σύμφωνα με πληροφορίες του atpreveza.gr, μετά τα τελευταία αγωνιστικά αποτελέσματα και την αρνητική τροπή που έχει πάρει η υπόθεση «παραμονή» στη Γ’ ...
24 Φεβρουαρίου 2020
Την ήττα με 54-42 γνώρισε ο Άκτιος Απόλλων στο Μεσολόγγι την Κυριακή 23/2 όπου στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής του Β΄γύρου αντιμετώπισε τον τοπικό ...
23 Φεβρουαρίου 2020
Για την 21η αγωνιστική του 4ου Ομίλου του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Γ' Εθνικής σημειώθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα: Τηλυκράτης – Αστέρας ...

Πολιτισμός

26 Φεβρουαρίου 2020
Το απόγευμα του Σαββάτου 29 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη με άρματα Αποκριάτικη παρέλαση του Καρναβαλικού Κομιτάτου Πρέβεζας. Σε σχετικό δελτίο τύπου ο Πολιτιστικός Σύλλογος "Κομιτάτο
25 Φεβρουαρίου 2020
Η  όπερα του Γκέοργκ Φρίντριχ Χέντελ «Αγριππίνα», που σατιρίζει τα πολιτικά και σεξουαλικά σκάνδαλα που κυριαρχούν στην ...
25 Φεβρουαρίου 2020
«Οι Λελοβίτες αφηγούνται...» Καταθέστε φωτογραφίες και μαρτυρίες για τα παλιά Λέλοβα! Μια δράση προφορικής ιστορίας στη Λαογραφική Συλλογή ...
24 Φεβρουαρίου 2020
Πέθανε ο σημαντικός Έλληνας ποιητής Γιάννης Δάλλας σε ηλικία 96 ετών. Ο Γιάννης Δάλλας εκτός από ποιητής, υπήρξε συγγραφέας, δοκιμιογράφος, ...
24 Φεβρουαρίου 2020
Με πολύ κέφι πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Ταβέρνα "Ηλιοτρόπιο" στη Λυγιά Πρέβεζας ο αποκριάτικος χορός του Πολιτιστικού Συλλόγου ...