Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022 14:19

Είναι εν ισχύ ο πολεμικός σταυρός που εδόθη στην Πρέβεζα; (του Θ. Δράκου)

Γράφει ο Θεόδωρος Κων. Δράκος

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στὴν πόλη μας η απόφαση της Δημοτικης Αρχής, προτάσει του Πολιτιστικού Συλλόγου Πρέβεζα, να τοποθετήσει έμπροσθεν του Δημαρχείου αντίγραφο διπλώματος Πολεμικού Σταυρού Α΄Τάξεως.

Το παράσημο αυτό απενεμέθη στους κατοίκους της πόλεως διότι «καθ΄ ὅλην τήν διάρκειαν τῶν ἐπιχειρήσεων ὑπό τόν διαρκή καί ἐπίμονον κίνδυνον ἡμέρας καὶ νυκτός 96 βομβαρδισμῶν, ἀπέδειξαν τήν ἐπιβαλλομένη πατριωτικήν καί ἐνθουσιώδη ἀντοχήν συμβάλλοντες συνεχῶς εἰς τάς στρατιωτικάς προσπάθειας.  Καί αἱρώμενοι είς παράδειγμα αὐτοθυσίας».

Τό πρόβλημα όμως είναι ότι εδόθη στις 19 Φεβρουαρίου 1942 από την κατοχική κυβέρνηση Γεωργίου Τσολάκογλου με υπογραφή μάλιστα του πιο γερμανόφιλου, του «υπουργού Εθνικής Αμύνης» Γεωργίου Μπάκου. Ο οποίος Μπάκος ευθύνεται για την προσπάθεια συγκρότησης «Κυανὀλευκης Μεραρχίας» για να πολεμήσει στο πλευρό της Γερμανίας και για την πολιτική επιστράτευση των Ελλήνων για να εργασθούν στην Γερμανία. Ευτυχώς χωρίς επιτυχία, χάριν του Τσολάκογλου στην πρώτη και των διαδηλώσεων του ελληνικού λαού, πρωτοστατούντος του ΕΑΜ , στην δεύτερη.

Οι διαφωνίες των αριστερών δημοτικών παρατάξεων αλλά και η υπεράσπιση της τοποθετήσεως του διπλώματος από τον Πολιτιστικό Σύλλογο περιορίζονται σε πολιτικολογίες και δεν αγγίζουν το αν είναι νόμιμος και εν ισχύ ο Πολεμικός Σταυρός που είναι και το ουσιώδες.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Στις 13 Νοεμβρίου 1940 δημοσιεύεται στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α-389) ο αναγκαστικός νόμος υπ΄ αριθ. 2626/1940 «Περί ἠθικῶν ἀμοιβῶν διά διακεκριμένας πράξεις».

Αναγράφεται δε στο άρθρο 1, παρ.3 «Ὁ Πολεμικός Σταυρός ἀπονέμεται εἰς τούς Στρατιωτικούς τῆς Ξηρᾶς, Θαλάσσης και Ἀέρος διά τὰς ἐπί τοῦ πεδίου τῆς μάχης διακεκριμένας πράξεις».

Στο άρθρο 3, παρ.3 «Ὁ Πολεμικός Σταυρός και τό Ἀριστεῖο Ἀνδρείας ἀπονέμονται δια Β. Διαταγμάτων ἐπί τῆ προτάσει τοῦ ἁρμοδίου ἐπί τῶν Στρατιωτικῶν ‘Υπουργοῦ».

Στο άρθρο 7, παρ. 6 «Τά ἁρμόδια Ὑπουργεῖα τηροῦσιν ἰδία βιβλία τῶν ἀπονεμομένων ἠθικῶν ἀμοιβῶν»

Η ισχύς του νόμου άρχιζε από την 28η Οκτωβρίου 1940, την ημέρα κηρύξεως του Ελληνοϊταλικού Πολέμου.

Στις 30 Απριλίου 1941 διορίζεται από τούς Γερμανούς η κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου με «υπουργό Εθνικής Αμύνης» τον Γεώργιο Μπάκο και το πολίτευμα μετατρέπεται σε Ελληνική Πολιτεία.

Βρίσκοντας στα συρτάρια του υπουργείου του τα διπλώματα και τους Πολεμικούς Σταυρούςi καθώς επίσης και προτάσεις από Διοικητές μάχιμων μονάδων του Ελληνοϊταλικού Πολέμου προς απονομή ηθικών αμοιβών σε αξιωματικούς, προέβη σε τροποποίηση του ανωτέρου νόμου.

Στις 12 Μαΐου 1941 δημοσιεύεται στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α-162) το νομοθετικό διάταγμα υπ΄ αριθ. 23 «Περί τροποποιήσεως τῶν περί ἀπονομῆς ἠθικῶν ἀμοιβῶν διατάξεων».

Στο άρθρο 1 αναγράφεται, «ἀποφασίσαμεν και διατάσσομεν, ἃπασαι αἱ γενόμεναι προτάσεις προς ἀπονομήν ἠθικῆς ἀμοιβῆς σε Ἀξιωματικούς και ὁπλίτας … ἐχούσης θέσιν Διατάγματος ἀπονομῆς. Διά τούς μη μαχίμους τοιούτους δέον ὑπό τῶν ἐνδιαφερομένων νὰ ὑποβληθῶσιν εἰς τὸ Ὑπουργεῖον ἀντίγραφα τῶν σχετικῶν προτάσεων προς ἀπόφασιν.»

Ουσιαστικώς λοιπόν τό κατοχικό υπουργείο δίδει, με υπογραφή του Μπάκου, τις ηθικές απονομές στους προτεινομένους από την στρατιωτική ηγεσία που διεξήγαγε τον πόλεμο. Σ΄αυτούς που το άξιζαν δηλαδή.

Στις 27 Δεκεμβρίου 1941 δημοσιεύεται στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α-452) το νομοθετικό διάταγμα υπ΄ αριθ. 871 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρὠσεως τῶν περί ἀπονομῆς ἠθικῶν ἀμοιβῶν τῶν στρατιωτικών διατάξεων».
Δεν προσθέτει κάποια διάταξη για την περίπτωσή μας, απλώς δίνει την δυνατότητα σε Αξιωματικούς να προτείνουν και εκ των υστέρων δικαιούχους ηθικών αμοιβών.

Στις 27 Ιουνίου 1945 η νόμιμος κυβέρνηση Πέτρου Βούλγαρη εκδίδει την Συντακτική Πράξη υπ΄αριθ. 58 που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α-163 την ίδια ημερομηνία.

Με αυτήν ακυρώνονται τα νομοθετήματα της κατοχικής κυβερνήσεως και οι διοικητικές πράξεις στηριχθείσες σε αυτά, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εντός εξαμήνου δημοσιεθείσα στην Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Στις 21 Οκτωβρίου 1945 δημοσιεύεται στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α-255) Βασιλικό Διάταγμα «Περί απονομής του Πολεμικού Σταυρού Α΄Τάξεως είς τὰς πόλεις, αἳτινες ἐδέχθησαν Γερμανοϊταλικούς ἀεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά τὸ 1940-41».

Ὁ Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, που ασκούσε χρέη Αντιβασιλέως και Πρωθυπουργού, και ο Υφυπουργός Στρατιωτικών Αλέξανδρος Μερεντίτης απένειμαν τον Πολεμικό Σταυρό σε 8 πόλεις, μη συμπεριλαμβανομένης της Πρεβέζης.

Επίσης τον απένειμαν σε άλλες 45 πόλεις με παρεμφερή κριτήρια.

Αυτή είναι η νομοθεσία αυτής της περιόδου και εξάγονται οι εξής πληροφορίες:

1. Η κατοχική κυβέρνηση έδωσε Πολεμικούς Σταυρούς σ΄αυτούς που πρότειναν οι Δοικητές Μονάδων του Ελληνικού Στρατού πού διεξήγαγαν τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο.

2. Η απονομή των μεταλλίων αυτών ΔΕΝ δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Δεν γνωρίζουμε εάν ακυρώθηκε ο νόμος πού έδινε το δικαίωμα στην κατοχική κυβέρνηση να απονέμει ηθικές αμοιβές.

4. Τό ότι δεν απενεμήθη στην Πρέβεζα ο Πολεμικός Σταυρός ως πόλη πληγείσα από τους βομβαρδισμούς μας κάνει να υποθέσουμε ότι ίσως ίσχυε η απονομή επί Μπάκου.

5. Στο Υπουργείο Στρατιωτικών, Εθνικής Αμύνης τώρα, υπάρχει κατάλογος των απονεμημένων ηθικών αμοιβών

Τι μέλλει γενέσθαι;

Ο Δήμος Πρεβέζης να απευθύνει ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εάν οι ηθικές αμοιβές, στην περίπτωση μας ο Πολεμικός Σταυρός, πού εδόθησαν από την κατοχική κυβέρνηση είναι νόμιμοι και ισχύουν.

Εάν η απάντηση είναι θετική να παραμείνει ως έχει η αναμνηστική πινακίδα.

Εάν όχι, να κατέβει και παραλλήλως να συνταχθεί φάκελλος με όλα τα στοιχεία για τους βομβαρδισμούς στην Πρέβεζα και να αιτηθεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας να δοθεί ο Πολεμικός Σταυρός πού εδικαιούτο βάσει του Βασιλικού Διατάγματος της 21/10/1945.

  1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Στήλες

Κοινωνία

04 Δεκεμβρίου 2023
Οι ξεχωριστές αξίες του εθελοντισμού και της ανιδιοτελούς προσφοράς αναδείχθηκαν μέσα από την εκδήλωση που πραγματοποίησε το περασμένο Σάββατο η Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Ν. Πρέβεζας στην
04 Δεκεμβρίου 2023
Από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδόθηκε σήμερα Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται ισχυρές βροχές και ...
04 Δεκεμβρίου 2023
Την απόσυρση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου ζητούν μια σειρά συλλόγων Επαγγελματιών Αυτoαπασχολουμένων Πρέβεζας και το πρωί της Δευτέρας ο Πρόεδρος ...
04 Δεκεμβρίου 2023
Δηλώσεις στους δημοσιογράφους σχετικά με εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διαρρήξεις Α.Τ.Μ. τραπεζών σε διάφορες ...
04 Δεκεμβρίου 2023
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και λοιπών ιδιωτικών υπαλλήλων δήμου Πρέβεζας: “Το τελευταίο διάστημα στο σωματείο ...

Πολιτική

01 Δεκεμβρίου 2023
Παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάργας οι μελέτες που κατάρτισε η ανάδοχος εταιρία με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ μετά από σχετική πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος Πάργας και το
01 Δεκεμβρίου 2023
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πάργας: “Ως Λαϊκή Συσπείρωση του Δήμου Πάργας στο χτεσινό Δημοτικό Συμβούλιο , Τετάρτη ...
01 Δεκεμβρίου 2023
“Βουνό” αποδεικνύονται οι προβληματικές καταστάσεις στη ΔΕΥΑ Πρέβεζας αναφορικά με την εκτέλεση σημαντικών έργων για την ύδρευση της πόλης της ...
29 Νοεμβρίου 2023
“Ζεσταίνεται” πανελλαδικά το θέμα των συνενώσεων-συγχωνεύσεων των “μικρών” ΔΕΥΑ της χώρας, καθώς η Κυβέρνηση φαίνεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε ...
28 Νοεμβρίου 2023
Ήταν 3/7/2019 όταν το τότε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (δείτε ΕΔΩ) επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ενέτασσε την πράξη «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού ...

Αθλητισμός

04 Δεκεμβρίου 2023
Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ κέρδισε άλλο ένα WTA τουρνουά σ' αυτή τη σεζόν, καθώς αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στο 125άρι του Μπουένος Άιρες στο διπλό, μαζί με την Maria Carle. Η Παπαμιχαήλ και η Carle
03 Δεκεμβρίου 2023
Την ήττα με σκορ 67-64 γνώρισε στο ΔΑΚ Πρέβεζας η Νικόπολη με αντίπαλο τη ΓΕ Αγρινίου, για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος μπάσκετ της Α’ ...
27 Νοεμβρίου 2023
Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική ο Φιλαθλητικός έφτασε στην πηγή αλλά δεν κατάφερε να φτάσει και στη νίκη, αφού μετά την εκτός έδρας ήττα από τον ...

Πολιτισμός

28 Νοεμβρίου 2023
Η νεοσύσταση Ένωση Λογοτεχνών Πρέβεζας -Λογοτεχνική Στέγη Πρέβεζας- συνδιοργανώνει με τον Δήμο Πρέβεζας, τη Λέσχη Ανάγνωσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, τον Σύλλογο Περί Βιβλίου Πρέβεζας και τον
27 Νοεμβρίου 2023
H Artifactory με συνδιοργανωτή τον Δήμο Πρέβεζας συμμετέχει στην Ημέρα της Μεσογείου 2023 με την Χορωδία Αρμονία και την πιανίστρια Ελεωνόρα ...
27 Νοεμβρίου 2023
Η Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας πιστή στην προβολή ταινιών με κινηματογραφικό χαρακτήρα και αισθητική, προβάλει την ταινία " Τρυφερούδι" (2021) σε ...
20 Νοεμβρίου 2023
Η Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας πιστή στην προβολή ταινιών με κινηματογραφικό χαρακτήρα και αισθητική, προβάλει την ταινία " Liwan: a Story of ...
17 Νοεμβρίου 2023
Οι απευθείας μεταδόσεις από τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης, που διοργανώνει και παρουσιάζει στην πόλη μας το Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας «Σπύρος ...