Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2023 11:50

Ετοιμάζονται να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά στην Καμαρίνα Πρέβεζας (του Νίκου Γιαννούλη)

Γράφει ο Νίκος Δ. Γιαννούλης*

Το τελευταίο διάστημα ένα ακόμη έργο ΑΠΕ προτείνεται να εγκριθεί και αφορά την «Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Φ/Β) ισχύος 95ΜW στη θέση Καμαρίνα, Δήμου Πρεβέζης». Η μελέτη της προτεινόμενης επένδυσης κοινοποιήθηκε σε αρχείο με τον τίτλο ΜΠΕ ΜΥΗΕ (Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα) FWE PR2 (!) ενώ η πρόταση αναφέρεται σε ”Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταικού Σταθμού (Φ/Β) ισχύος 95ΜW”(!)
Η συνολική επιφάνεια χωροθέτησης του έργου ανέρχεται σε 974.502,87τμ. και θα τοποθετηθούν εκατόν σαράντα μια χιλιάδες επτακόσια ενενήντα ένα (141.791) Φ/Β πλαίσια μονοκρυσταλλικού πυριτίου. Στην περίπτωση υλοποίησης του έργου, θα προκύψουν οι παρακάτω αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτισμικό-ιστορικό περιβάλλον:

https://www.ipsi.gr/wp-content/uploads/2023/11/FV_Kamarina-300x185.jpg 300w" sizes="(max-width: 642px) 100vw, 642px" style="box-sizing: border-box; clear: both; text-align: center; margin: 6px auto 21px;">

 1. Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον

Α. Επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους της περιοχής του έργου.

Η περιοχή εγκατάστασης του προτεινόμενου αιολικού πάρκου εντάσσεται στις Λεκάνες Απορροής (ΛΑΠ) Λούρου (EL0546). Σύμφωνα με το Αναθεωρημένο Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ) Ηπείρου πρέπει να εκπονηθούν Σχέδια ΣΔΛΑΠ όλων των ποταμών τα οποία, όμως, δεν έχουν εκπονηθεί. Το ΣΔΛΑΠ Ηπείρου κατατάσσει την πεδιάδα της Πρέβεζας σε «κόκκινη- κακή χημική και οικολογική κατάσταση» και την πεδιάδα Πρέβεζας-Άρτας ως «ευπρόσβλητη» λόγω νιτροποίησης.

 • Η ποσοτική και ποιοτική κατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής του έργου θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο κατά τη φάση κατασκευής καθ’ όσον οι εργασίες σύνδεσης μεταξύ των πλαισίων θα γίνει με υπόγεια όδευση   των καλωδίων με την βοήθεια μαρμαρόσκονης.
 • Κατά την φάση λειτουργίας  του έργου θα υπάρχουν επιπτώσεις στα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά, διότι η τεράστια έκταση που καλύπτουν τα Φ/Β πλαίσια δημιουργούν ένα απέραντο «καθρέφτη» με βίαιη αλλαγή της συμπεριφοράς στην απορροή των ομβρίων και την στέρηση της συνεχούς λίπανσης του υδροφόρου ορίζοντος τοπικά αλλά και στη ευρύτερη περιοχή.
 • Επίσης στα προαναφερθέντα πρέπει να προστεθεί το γεγονός ότι η περιοχή σύμφωνα με την ΚΥΑ του ΥΠΕΝ κατά την 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας, ανήκει στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στο ΥΔ EL05 «Ήπειρος» (1. EL05APSFR001 Χαμηλές ζώνες ποταμών Λούρου‐ Αράχθου. 2. EL05APSFR002 Πεδιάδα Πρέβεζας).

Β. Επιπτώσεις στην χλωρίδα και πανίδα της περιοχής του έργου

Σύμφωνα με τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό και την έγκριση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ417/ΑΑΠΘ/2009, η κεντρική ορεινή ενότητα του Δήμου, εμπίπτει εντός της Ζώνης ΠΕΠ – Α, όπου επιδιώκεται η προστασία της φύσης και του τοπίου. Η βασική χρήση γης στην περιοχή εγκατάστασης, είναι κυρίως η χρήση των εκτάσεων σαν βοσκότοποι (Κατά CORINE Land Cover 2018 και η υπό εξέταση περιοχή εμπίπτει σε εκτάσεις «Φυσικοί βοσκότοποι») και φέρει χαρακτήρα ΔΔ, ήτοι Δασική το 1945, δασική και τώρα.

Γ. Επιπτώσεις στο τοπίο

Πρόκειται για έργο, με αποτύπωμα στο τοπίο, που δεν μπορεί να διαχειριστεί ή να απαλειφθεί εντελώς. Το τοπίο σαν όρος εστιάζεται πάνω στις οπτικές ιδιότητες ή χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Περιέχει δηλαδή όλα τα χαρακτηριστικά, ανθρωπογενή, φυσικά, βιολογικά τα οποία έχουν οπτική οντότητα. Η ποιότητα του τοπίου μπορούμε να ισχυριστούμε ότι εξάγεται από την άθροιση οικολογικών, πολιτισμικών και ψυχολογικών παραγόντων. Το τοπίο οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε σαν ένα φυσικό πόρο και επομένως σαν μία μεταβλητή που πρέπει να εξεταστεί σε αποφάσεις που σχετίζονται με την διαχείριση της γης. Δεν αφορά μόνο το οικοσύστημα, το σκηνικό, ή τις μνήμες και συναισθηματικές επιρροές στον άνθρωπο. Είναι συγχρόνως όλα αυτά μαζί. Τοπίο είναι, ο χώρος που μας περιβάλλει και είναι μία πολυδιάστατη οντότητα. Μία σύνθεση χώρων, είτε ανθρωπογενών, είτε τροποποιημένων από τον ανθρώπινο παράγοντα, που χρησιμεύει ως υποδομή ή πλαίσιο για τη συλλογική μας διαβίωση. Μία τοποθεσία αξιοπρόσεκτη σε ομορφιά και μεγαλείο, μία αρχιτεκτονική που μπορεί να θεωρηθεί συγχρόνως επιστήμη, τεχνική και τέχνη. Ένα γενικό πλαίσιο ζωής, που μαρτυρεί την ιστορία και τις διαφορετικές προοπτικές σύμφωνα με την εποχή, τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και το πολιτισμικό σύστημα και οριοθετείται χωρικά από το πεδίο λειτουργίας των ανθρώπινων αισθήσεων.

 1. Επιπτώσεις στο πολιτισμικό-ιστορικό περιβάλλον

https://www.ipsi.gr/wp-content/uploads/2023/11/FV-Kamarina-Zaloggo-300x160.jpg 300w" sizes="(max-width: 584px) 100vw, 584px" style="box-sizing: border-box; clear: both; text-align: center; margin: 6px auto 21px;">

Ο χώρος εγκατάστασης του υπό εξέταση έργου, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 620μ ανατολικά του οικισμού Καμαρίνα. Στα όρια της βρίσκεται ο ηρωικός βράχος του Ζαλόγγου με την Ιερά  Μονή Ζαλόγγου, τον Ιερό  Ναό  Ταξιαρχών, ιστορικών διατηρητέων μνημείων και το γλυπτό-μνημείο του Ζογγολόπουλου στην μνήμη των ηρωΐδων Σουλιωτισών. Επίσης σε απόσταση περίπου 800μ βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Κασσώπης (Κλασική περίοδος περίπου 360 π.χ.).

  Ο προτεινόμενος χώρος για χωροθέτηση Φ/Β πάρκου δεν είναι αθέατος από τα προαναφερθέντα μνημεία μείζονος σημασίας και το αρχαιολογικό πάρκο. Επίσης δεν είναι αθέατος και από την ευρύτερη περιοχή που λόγω των προαναφερθέντων μνημείων έχει υψηλό δείκτη τουριστικής ανάπτυξης.

 1. Νομικό πλαίσιο

Η μελέτη αναφέρει επανειλημμένα ότι στηρίζεται στο Εθνικό Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (ΕΕΧΣ) για ΑΠΕ (ΚΥΑ 49828/12.11.2008) όπως ισχύει. Έχουν παρέλθει 15 έτη με πολλές εξελίξεις στην προσέγγιση του περιβάλλοντος (φυσικό, κοινωνικοοικονομικό, πολιτισμικό, τεχνητό) καθώς και στον Ενεργειακό Σχεδιασμό. Αυτές οι εξελίξεις επέβαλλαν την αναθεώρηση του ΕΕΧΣ και το ΥΠΕΝ έχει αναθέσει εδώ και οκτώ έτη, την εκπόνηση νέου ΕΕΧΣ. Δυστυχώς η ολοκλήρωσή του λαμβάνει παρατάσεις και η τελευταία έληξε τον Απρίλιο του 2023 και- με νέα Υπουργική απόφαση- θα παραδοθεί το 2024; Επομένως το έργο σχεδιάζεται να εγκριθεί με ένα παρωχημένο νομικό πλαίσιο και εγκρίνονται νέες επενδύσεις ΑΠΕ για να προκαταλάβουν την αναθεώρηση.

Σύμφωνα με την πρώτη παρουσίαση στην αρμόδια επιτροπή του ΥΠΕΝ (Απρίλιος 2023) στο νέο σχέδιο ΚΥΑ, για την χωροθέτηση φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πάρκων, μεταξύ άλλων προτείνονται οι άγονες ή μη αρδευόμενες και όσες δεν προορίζονται για βόσκηση  περιοχές εξοφλημένων λατομικών και μεταλλευτικών πεδίων, εξοφλημένα λιγνιτικά πεδία, υποβαθμισμένες περιοχές, αποκατεστημένες χωματερές κ.λπ., ενώ αποκλείει δάση και δασικές εκτάσεις,

 • καλλιεργούμενες εκτάσεις με τη μέθοδο των αναβαθμίδων,
 • γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, εκτάσεις με εγγειοβελτιωτικά έργα (για Φ/Β  μεγαλύτερα του 1 MW).

Επίσης, προτείνονται πως πρέπει να είναι

 • αθέατες από μνημεία μείζονος σημασίας, οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες προστασίας Α και
 • περιοχές με υψηλό δείκτη τουριστικής ανάπτυξης

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μελέτη αντί να τεκμηριώσει με επιστημονικό τρόπο την πρότασή της καταφεύγει σε μειωτικούς χαρακτηρισμούς όπως: «Σήμερα περισσότερο παρά ποτέ, η αναγκαιότητα της παραγωγής ρεύματος, είναι επιβεβλημένη, άμεσα, χωρίς προστριβές, περιβαλλοντολογικές φανφάρες των υπέρμαχων της παρθένας φύσης. Διότι σε πολύ λίγο, εάν δεν επιτραπούν τέτοιου είδους επεμβάσεις, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές σε όλους μας»!
Και εύλογα, τίθεται το ερώτημα: Αλήθεια για ποιά «πράσινη ανάπτυξη» ομιλούμε όταν η αρμόδια Επιτροπή της ΕΕ «βάφτισε» ως «πράσινη» την παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο και πυρηνικά; Όταν έργα παροχής φυσικού-σχιστολιθικού αερίου ξεκίνησαν στις πόλεις  Άρτα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα και Πρέβεζα; Άρα το ενεργειακό μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ήπειρο αλλάζει. Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι κατασκευάζουν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σχιστολιθικό αέριο.

 1. Συμπερασματικά:

Στα πλαίσια των προαναφερθέντων πρέπει ολοκληρωμένα και όχι αποσπασματικά να εγκρίνονται εγκαταστάσεις ΑΠΕ. Επίσης, πρέπει να γίνει αναστολή όλων των διαδικασιών αδειοδότησης και υλοποίησης υποδομών ΑΠΕ μέχρι την ολοκλήρωση

 1. του Εθνικού Ειδικού Χωρικού Σχεδίου ΑΠΕ
 2. του Περιφερεικού Ενεργειακού Σχεδιασμού
 3. του Ειδικού Χωροταξικού ΑΠΕ Περιφέρειας στα πλαίσια του αντίστοιχου Εθνικού.   

 

* Ο Ν. Γιαννούλης είναι Φυσικός- Περιβαλ/λόγος (PhD,MSc), πρώην Δήμαρχος Πρέβεζας

 
 1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
 2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Στήλες

Κοινωνία

19 Απριλίου 2024
Πυροβολισμό δέχθηκε από άγνωστο ένας αδέσποτος σκύλος στην Πέτρα σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Ζηρού, ο οποίος καταβάλλει προσπάθειες για να εντοπιστεί το άτυχο ζώο. Σε ανακοίνωσή του ο δήμος
19 Απριλίου 2024
Να σταματήσει το κρυφτούλι του δημοτικού λιμενικού ταμείου και του δήμου αναφορικά με την αγωγή της Μαρίνας και να του δώσουν όλα τα «μέσα» ...
19 Απριλίου 2024
Έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες πολιτών έχει προκαλέσει η κοπή 50 περίπου δέντρων στο αισθητικό δάσος του Μονολιθίου, στα πλαίσια της κατασκευής ...
19 Απριλίου 2024
Στην 24ωρη κλαδική απεργία της Ομοσπονδίας ΔικαστικώνΥπαλλήλων Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Απρίλη ενάντια στο νομοσχέδιο για το ...

Πολιτική

18 Απριλίου 2024
Η στρατηγική της δημοτικής αρχής και το πολιτικό “κρυφτούλι” γύρω από την αγωγή 9.000.000 ευρώ της Μαρίνας Πρέβεζας κατά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας , συνεχίζει να παραμένει ανεξήγητη
17 Απριλίου 2024
Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κακουργηματικού χαρακτήρα απάτης, ταυτοποιήθηκαν από το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας τα στοιχεία ημεδαπής, σε βάρος της ...
15 Απριλίου 2024
Παρουσιάστηκε σήμερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Ωδείο Αθηνών, το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για τις ευρωπαϊκές εκλογές της 9ης Ιουνίου. ...
15 Απριλίου 2024
Κάλεσμα συμμετοχής στην απεργιακή κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στο Εργατικό Κέντρο Πρέβεζας απευθυνει η Νομαρχιακή Επιτροπή του ...
15 Απριλίου 2024
Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 18:00 τη Δευτέρα (15/4) η καταμέτρηση των ψήφων των μελών και των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ οι οποίοι συμμετείχαν στην ψηφοφορία ...

Αθλητισμός

15 Απριλίου 2024
Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Πρέβεζας-Λευκάδας απέστειλε την παρακάτω συγχαρητήρια ανακοίνωση: Θερμά συγχαρητήρια !!!!στους συλλόγους Α.Ο. Αγίου Πέτρου και Α.Π.Σ. Κεραυνός Θεσπρωτικού για
12 Απριλίου 2024
Στο δημοτικό στάδιο “Αθανασία Τσουμελέκα” θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Απριλίου ο τελικός του Κυπέλλου ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας ανάμεσα στον Ερμή ...
03 Απριλίου 2024
Από την Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων(Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Πρέβεζας, ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ...
01 Απριλίου 2024
Την παραμονή του στην Pre League χωρίς να χρειαστεί να αγωνιστεί στα Playouts εξασφάλισε ο Φιλαθλητικός, ο οποίος στην τελευταία αγωνιστική ...

Πολιτισμός

19 Απριλίου 2024
Η Θεατρική Ομάδα του 3ου Γυμνασίου Πρέβεζας παρουσιάζει την παράσταση   ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ένας οικολογικός μύθος   στη Θεοφάνειο, την ...
17 Απριλίου 2024
Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Η Πρέβεζα στα Οθωμανικά αρχεία», συνδιοργανώνει το Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις και η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας την ...
17 Απριλίου 2024
Το Φιλοσοφικό Καφενείο Πρέβεζας με ιδιαίτερη χαρά και τιμή παρουσιάζει στην Πρέβεζα το Σάββατο 20 Απριλίου και ώρα 19.30 στο Σιμούν ...
15 Απριλίου 2024
Η Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας πιστή στην προβολή ταινιών με κινηματογραφικό χαρακτήρα και αισθητική, προβάλει την ταινία «Άκουσε με» της Μαρίας ...