title1 -- ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ --
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019 14:53

Μικρός Υδροηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση “πηγή Γκούρα” της Τ.Κ. Ρευματιάς

Τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης για την υλοποίηση και εγκατάσταση του έργου : “Μικρός Υδροηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 48KW, ρέματος στην θέση «πηγή Γκούρα της Τ.Κ. Ρευματιάς Δ.Ε. Λούρου του Δήμου Πρέβεζας”, ενέκρινε με απόφασή του ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

Ο σταθμός θα εγκατασταθεί επί Δημοσίου δάσους, σε έκταση συνολικού εμβαδού 799,51 τ.μ., που βρίσκεται στην περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Ρευματιάς, της Δημοτικής Ενότητας Λούρου, του Δήμου Πρέβεζας, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας περιοχής αρμοδιότητος Διεύθυνσης Δασών Πρέβεζας.

Το προς υλοποίηση και υπό εγκατάσταση έργο: «Μικρός Υδροηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 48KW, ρέματος στην θέση «πηγή Γκούρα» στην Τ.Κ. Ρευματιάς, της Δ.Ε. Λούρου του Δήμου Πρέβεζας Π.Ε. Πρέβεζας», σύμφωνα με την σχετική Τεχνική Περιγραφή, αφορά έργα συλλογής –Υδροληψίας, μεταφοράς ύδατος και υδροηλεκτρικού Σταθμού επί της ανωτέρω έκτασης επέμβασης με σκοπό την ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 260.000 ΚWH.

Η έγκριση επέμβασης δίδεται υπό του εξής όρους και προϋποθέσεις :

1. Να τηρούνται απαραίτητα οι όροι και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών ή Φορέων, που αφορούν την υλοποίηση του έργου του θέματος.

2. Η διαμόρφωση των επιφανειών εργασίας θα πραγματοποιηθούν στην απαιτούμενη έκταση και οι επιτρεπτές εκσκαφές θα είναι µόνο οι τεχνικά απαραίτητες, περιοριζόμενες αυστηρά στα όρια του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την παρούσα.

3. Λαμβάνεται μέριμνα για τη μικρότερη δυνατή διατάραξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του έργου, ώστε τα δυσμενή αποτελέσματα αυτής στο οικείο και ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, να είναι τα μικρότερα δυνατά.

4. Οι εγκαταστάσεις κατασκευάζονται κατά το δυνατόν µε τρόπο και υλικά που δε θίγουν και δεν προσβάλουν το οικείο φυσικό περιβάλλον και να είναι προσαρμοσμένες στο τοπίο, στην ταυτότητα και στις συνθήκες (κοινωνικές και περιβαλλοντικές) της περιοχής.

5. Η δικαιούχος εταιρεία «ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.» μεριμνά για την πλήρη απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, φέρει την ευθύνη για πιθανή ζημιά σε τρίτους και αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων αντιπυρικής προστασίας της περιβάλλουσας δασικής βλάστησης. Απαγορεύεται η απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής σε εκτάσεις υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ή σε παρακείμενα ρέματα.

6. Η φθορά της δασικής βλάστησης περιορίζεται στην ελάχιστη δυνατή. Η ανάγκη απομάκρυνσης της υπάρχουσας φυτικής ύλης στην περιοχή ανάπτυξης του έργου πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση και τις υποδείξεις της Δ/νσης Δασών Πρέβεζας, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που τίθενται στις σχετικές (28 & 29) η απαρέγκλιτη εφαρμογή και τήρηση των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του. Τα δασικά προϊόντα που θα παραχθούν θα διακινηθούν και διατεθούν σύμφωνα µε τα οριζόμενα στις διατάξεις των ανωτέρω σχετικών και της Δασικής Νομοθεσίας. 

7. Οι θέσεις επέμβασης είναι συγκεκριμένες και αυστηρά προσδιορισμένες στο έδαφος διά του πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συνταχθεί, δύναται δε να τροποποιηθεί μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δασικής Αρχής, αν προκύψουν σοβαρά ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

8. Θα υπάρξει πρόβλεψη λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας των εργαζόμενων ή των τυχόν επισκεπτών του δασικού χώρου. Απαιτείται επ’ αυτού όπως τοποθετηθούν καλαίσθητες πινακίδες προειδοποίησης πιθανών κινδύνων που διατρέχουν οι παραπάνω.

9. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στη γύρω έκταση, πλην των καθορισμένων για την επέμβαση θέσεων.

10. Απαγορεύεται η μεταβολή ή επέκταση της χρήσης της έκτασης, πέραν του εγκεκριμένου σκοπού.

11. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών ανακαλυφθούν αρχαιότητες, η ενδιαφερόμενη εταιρεία οφείλει εκ του νόμου να ειδοποιήσει αμέσως την Αρχαιολογική Υπηρεσία.(σχετικά 31 & 32)

12. Η παρούσα έγκριση χορηγείται υπέρ της ενδιαφερόμενης εταιρείας «ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.» που εγκρίθηκε και ισχύει αυστηρά γι’ αυτήν. Τυχόν αλλαγή του δικαιούχου που θα απαιτηθεί, θα πραγματοποιηθεί µε τροποποίηση της παρούσας µόνο ως προς το πρόσωπο ή τον φορέα, χωρίς αλλαγή των λοιπών όρων της επέμβασης.

13. Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή οποτεδήποτε ήθελε μεταβληθεί ο σκοπός για τον οποίον δίδεται η έγκριση αυτή και δεν τηρηθούν οι προαναφερόμενοι όροι, η έκταση θα επανέλθει χωρίς άλλες διατυπώσεις στη διαχείριση της δασικής υπηρεσίας και η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει.

14. Στην περίπτωση παύσης λειτουργίας του έργου, ο δικαιούχος οφείλει όπως απομακρύνει τις εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της εκτάσεως και αποκαταστήσει το χώρο της επέμβασης και τον περιβάλλοντα χώρο αυτής και η έκταση επανέρχεται στο καθεστώς που ίσχυε πριν από την αλλαγή της χρήσης της.

15. Η εγκατάσταση στην έκταση πραγματοποιείται με πρωτόκολλο εγκατάστασης το οποίο θα συντάξει η Δ/νση Δασών Πρέβεζας και αντίγραφο του θα αποσταλεί αντιστοίχως στη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.

16. Πριν την εγκατάσταση του δικαιούχου στην έκταση ζητούνται το αντάλλαγμα χρήσης και η δαπάνη αναδάσωσης που ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 45 του Ν. 998/79 ως ισχύει και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις σχετικές (17, 18, 19 & 20) Υ.Α. Το συνολικό οφειλόμενο τίμημα (αντάλλαγμα χρήσης και δαπάνη αναδάσωσης) προσδιορίζεται σε επτακόσια πενήντα ένα Ευρώ & πενήντα πέντε λεπτά (245,06 + 506,49 = 751,55€) και η εξόφλησή του θα γίνει εφάπαξ, με την κατάθεση του ανωτέρου ποσού, στο Πράσινο Ταμείο - Ειδικό Φορέα Δασών είτε στις Δ.Ο.Υ. στον κωδικό ΚΑΕ 83894 και αφορά έσοδα του Πράσινου Ταμείου - Ειδικού Φορέα Δασών είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό 26671/8 (IBAN GR 2101000240000000000266718) και το σχετικό αποδεικτικό θα προσκομισθεί στην Δ/νση Δασών Πρέβεζας.

17. Η οριοθέτηση της έκτασης θα γίνει από την εταιρεία «ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.» στις κορυφές περιμέτρου αυτής, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος κατά την σύνταξη του πρωτοκόλλου εγκατάστασης

18. Προκειμένου να εγκατασταθεί ο δικαιούχος στην έκταση προσκομίζονται οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες όπου απαιτούνται (όπως στις περιπτώσεις της έγκρισης οδοποιίας, είτε αποτελεί αυτή κύριο έργο, είτε είναι συνοδό).

19. Ο δικαιούχος µε την εγκατάστασή του στην έκταση, αποδέχεται πλήρως τους σχετικούς όρους της πράξης έγκρισης επέμβασης, ενώ η µη συμμόρφωσή του στους τεθέντες όρους συνεπάγεται υποχρεωτικά την ανάκληση του πρωτοκόλλου εγκατάστασης, µε τις προκύπτουσες από την Δασική Νομοθεσία συνέπειες.

20. Η παρούσα έγκριση δεν απαλλάσσει τον δικαιούχο από την υποχρέωση να εφοδιάζεται με άδεια ή έγκριση ή τήρηση όρων και περιορισμών άλλης Αρχής, αν από υφιστάμενες διατάξεις προκύπτει σχετική υποχρέωση, ούτε υποκαθιστά τυχόν άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες.

21. Πριν την καταβολή του ανταλλάγματος και της δαπάνης αναδάσωσης καθώς και την σύνταξη πρωτοκόλλου εγκατάστασης, ουδεμία επέμβαση θεωρείται επιτρεπτή.

22. Η παρούσα έγκριση δεν συνιστά εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα επί ακινήτων, δεν θίγει εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή τρίτων και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπράγματων δικαιωμάτων. 

23. Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση εκ μέρους τρίτων της έκτασης, επί της οποίας εγκρίθηκε η επέμβαση κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Νόμου 998/1979 ως ισχύει ή για αξιώσεις τρίτων εφόσον από την υλοποίηση και εγκατάσταση του έργου θιγούν παρακείμενες ιδιοκτησίες 24. Η παρακολούθηση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης ανατίθεται στην Δ/νση Δασών Πρέβεζας.

Δείτε τη σχετική απόφαση ΕΔΩ

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

13 Δεκεμβρίου 2019
Η δημοτική παράταξη "Στροφή στο Μέλλον" απέστειλε το παρακάτω δελτίο τύπου: "Το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας στη συνεδρίασh της 11-12-2019, με μεγάλη πλειοψηφία, ενέκρινε την υποβολή προτάσεων
13 Δεκεμβρίου 2019
Η πρόσφατη κατάθεση από την Τουρκία επιστολής στον ΟΗΕ με την οποία διεκδικεί όλη τη θαλάσσια ζώνη μεταξύ Ρόδου-Κρήτης και Κύπρου και η συνυπογραφή ...
06 Δεκεμβρίου 2019
Είχαμε αναφερθεί σε χθεσινό μας δημοσίευμα (δείτε ΕΔΩ), στην άστοχη δήλωση του Στέργιου Γιαννάκη, αναφορικά με τις επισκέψεις των Υπουργών Ναυτιλίας ...
06 Δεκεμβρίου 2019
Μήνας εκλογών ο Δεκέμβρης για το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Συγκεκριμένα  διεξάγονται πανελλαδικά την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 και ο ...
05 Δεκεμβρίου 2019
Μια απορία “γεννήθηκε” σε όσους παρακολούθησαν το σύντομο χαιρετισμό του Στέργιου Γιαννάκη, κατά την τελετή υποδοχής πρωτοετών στην ΑΕΝ Πρέβεζας. ...

Αθλητισμός

13 Δεκεμβρίου 2019
  ΑΟΝ Τηλυκράτης 2014 – ΠΣ Μακεδονικός Φούφα ΑΟ Ανατολή – ΑΕ Λευκίμμης ΑΣ Θιναλιακός – ΑΕ Μεσολογγίου ΑΣ Απόλλων Ευπαλίου – ΑΠΣ Σούλι Παραμυθιάς ΑΕΠ Καραγιαννίων – ΠΑΣ
13 Δεκεμβρίου 2019
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 14ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛ/ΔΑΣ ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 14/12/19 ...
12 Δεκεμβρίου 2019
Ως ελληνικό μπάσκετ το μόνο που δεν έχουμε δει είναι να βρεθούν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ενώπιος ενωπίω σε έναν τελικό Euroleague, αλλά τρεις ...
12 Δεκεμβρίου 2019
Τη λύση της συνεργασίας με τέσσερις ποδοσφαιριστές ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ο ΠΑΣ Πρέβεζα. Η ανακοίνωση αναφέρει: "Το Δ.Σ. του ΠΑΣ ...
11 Δεκεμβρίου 2019
Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο ο Ολυμπιακός να διεκδικεί… κάτι στο τελευταίο ματς των ομίλων του Champions League. Το φετινό, ήτοι με τον Ερυθρό ...

Πολιτισμός

14 Δεκεμβρίου 2019
«Ο κύριος Ρεμ»  στο ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία το ΘΕΑΜΑ (Θέατρο Ατόμων με Αναπηρία) παρουσιάζει το μονόλογο «
12 Δεκεμβρίου 2019
Μουσικό χριστουγεννιάτικο οδοιπορικό με συνοδοιπόρους επίκαιρους πατερικούς λόγους και την ορθόδοξη υμνογραφία και μουσική παράδοση. Ο Χορός ...
12 Δεκεμβρίου 2019
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημαντική επιστημονική ημερίδα με θέμα “Επίκτητος και Ελευθερία” που θα πραγματοποιηθεί στην Πρέβεζα την Κυριακή ...
12 Δεκεμβρίου 2019
Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 στις 21:15 η Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας θα προβάλει την ταινία:  Ψυχρός Πόλεμος-Cold War Ερωτικό Δράμα ...

Στήλες

12 Δεκεμβρίου 2012
Στις 13 Δεκεμβρίου 1943 οι Γερμανοί πυρπολούν τα Καλάβρυτα και εκτελούν όλους τους άνδρες πάνω από 14 χρόνων. Είναι ένα από τα πιο «φρικιαστικά» εγκλήματα των Ναζί, κατά τη
12 Δεκεμβρίου 2012
Στις 12 Δεκεμβρίου 1820 οι Σουλιώτες επανέρχονται στην πατρίδα τους, μετά από συμφωνία με τον Αλή Πασά, και μετέχουν στον πόλεμο μαζί του ...
10 Δεκεμβρίου 2012
Στις 11 Δεκεμβρίου 1946 δημιουργείται η UNICEF, που βραβεύτηκε για την προσφορά της με το Νόμπελ Ειρήνης το 1965.   1937 - ...
09 Δεκεμβρίου 2012
Στις 10 Δεκεμβρίου 1963 απονέμεται στο Γιώργο Σεφέρη το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.   1520 - Ο Μαρτίνος ...
08 Δεκεμβρίου 2012
Στις 9 Δεκεμβρίου 2002, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, παραδίδει στην ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή πλευρά το αναθεωρημένο σχέδιό ...