Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021 16:39

Κράτησε ισορροπίες η Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην απόφαση για τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Ήπειρο – Αναλυτικό ρεπορτάζ

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας έδωσε τελικά “Σολομώντειο λύση” στις προσφυγές αυτοδιοικητικών κατά της προκήρυξης διαγωνισμού του Αναγκαστικού Συνδέσμου Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου για τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ) και τη μεγάλη πολιτική κόντρα που ξέσπασε σε επίπεδο Ηπείρου.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διατήρησε ισορροπίες, καθώς εξετάζοντας τις προσφυγές:

α) του Δήμου Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων, ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, που εδρεύει στην Ελεούσα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δήμαρχο Ζίτσας,

β) των Γεωργίου Αρλέτου, Βασιλείου Βλέτσα και Ευαγγέλου Πήχα, μελών του Δ.Σ. του «Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

γ) του Ιωάννη Δαρδαμάνη, μέλους του Δ.Σ. του «Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου» και

δ) των Σπυρίδωνα Διαμάντη του Σωτηρίου, Φανούριου Ευαγγέλου του Νικολάου, Θεόδωρου Γραμματικόπουλου του Απόλλωνα και Ιωάννη Φιλίππου του Αθανασίου, κατά της υπ’ αριθμ. 35/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. του ν. 4555/2018 με την επωνυμία «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου» με θέμα «Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης για την ανάθεση της υπηρεσίας “Λειτουργία και Συντήρηση των ΣΜΑ Ηπείρου, Μεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και υπολείμματος της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου” με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό»,

 

αποφάσισε:

 

“Απορρίπτουμε: α) την από 4-1-2021 προσφυγή του Δήμου Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων, ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, που εδρεύει στην Ελεούσα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δήμαρχο Ζίτσας, β) την από 4-1-2021 προσφυγή των Γεωργίου Αρλέτου, Βασιλείου Βλέτσα και Ευαγγέλου Πήχα, μελών του Δ.Σ. του «Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου», γ) την από 5-1-2021 προαφυγή του Ιωάννη Δαρδαμάνη, μέλους του Δ.Σ. του «Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου» και δ) την από 7-1-2021 προσφυγή των Σπυρίδωνα Διαμάντη του Σωτηρίου, Φανούριου Ευαγγέλου του Νικολάου, Θεόδωρου Γραμματικόπουλου του Απόλλωνα και Ιωάννη Φιλίππου του Αθανασίου, κατά της υπ’ αριθμ. 35/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. του ν. 4555/2018 με την επωνυμία «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου» με θέμα «Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης για την ανάθεση της υπηρεσίας “Λειτουργία και Συντήρηση των ΣΜΑ Ηπείρου, Μεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και υπολείμματος της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου” με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό», ως απαραδέκτως ασκηθείσες, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.

 

Ακυρώνουμε, κατά τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας κατ’ άρθρο 226 του ν. 3852/2010 οπ. ισχύει, την υπ’ αριθμ. 35/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. του ν. 4555/2018 με την επωνυμία «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου» με θέμα «Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης για την ανάθεση της υπηρεσίας “Λειτουργία και Συντήρηση των ΣΜΑ Ηπείρου, Μεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και υπολείμματος της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου” με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό», για παράβαση νόμου, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας. 21 Κατά της ως άνω απόφασης, χωρεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του αρ. 152 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/06), από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή της ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής”.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

Η επόμενη ημέρα

Σύμφωνα με πληροφορίες του atpreveza.gr, η επόμενη ημέρα της συγκεκριμένης εξέλιξης και εφόσον δε θα υπάρξει προσφυγή στο άρθρο 152 από τη διοίκηση του ενιαίου ΦΟΔΣΑ, θα φέρει “γεφύρωση” του χάσματος που είχε δημιουργηθεί, καθώς όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ πρόθεση όλων είναι να προχωρήσει βήμα-βήμα το αυτοδιοικητικό εγχείρημα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων.

Η απόφαση όμως της Αποκεντρωμένης δημιουργεί σοβαρά ζητήματα στο Δήμο Πρέβεζας, καθώς ο διαγωνισμός καθυστερεί και η διαχείριση των απορριμμάτων για το Δήμο και τους δημότες αποδεικνύεται ιδιαίτερα κοστοβόρα υπόθεση.

Εφόσον καθυστερεί η λειτουργία των ΣΜΑ, ο Δήμος Πρέβεζας οφείλει να προχωρήσει σε σύμβαση για τη μεταφορά των απορριμμάτων.

Η διάρκεια της Σύμβασης εκτιμάται σε 12 μήνες και η σχετική ενδεικτική δαπάνη σε 500.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η σύμβαση που θα προκύψει λύεται αυτοδίκαια, εφόσον κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ολοκληρωθεί η προμήθεια και εγκατάσταση στο ΣΜΑ Πρέβεζας, νέου εξοπλισμού από τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης, ο οποίος θα αναλάβει τη σχετική αρμοδιότητα, οπότε η μεταφόρτωση και μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου, θα διενεργείται υπό διαφορετικές συνθήκες και όρους.

Το θέμα θα συζητηθεί την Τετάρτη στο δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας.

Την ίδια στιγμή η έλλειψη σχεδιασμού όλα τα προηγούμενα χρόνια αποτυπώνεται στο γεγονός ότι ζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τη ΔΕΥΑΠ να γίνει εκ νέου παραχώρηση του χώρου όπου θα διαμορφωθεί ο ΣΜΑ στο Δήμο Πρέβεζας. Ο Δήμος Πρέβεζας δεν ήταν δηλαδή καν κύριος του οικοπέδου.

Όλα αυτά αφορούν πολιτικά ζητήματα, τα οποία καθώς φαίνεται θα συνεχίσουν να απασχολούν για πολλούς μήνες ακόμη το Δήμο Πρέβεζας.

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Κοινωνία

25 Φεβρουαρίου 2021
Στη συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα βουνά της Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού προχωρούν φορείς και κάτοικοι της περιοχής, ενώ σήμερα Πέμπτη
25 Φεβρουαρίου 2021
Σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Πρέβεζας το Ruby gelato-cafe σας περιμένει καθημερινά για να απολαύσετε χειροποίητο παγωτό από ελληνικό γάλα και ...
25 Φεβρουαρίου 2021
Με τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσει στις 3 Μαρτίου και ώρα 19:00 το δημοτικό συμβούλιο Ζηρού. 
25 Φεβρουαρίου 2021
1784 νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ. 369 πολίτες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ενώ καταγράφονται 39 ακόμη θάνατοι. ...
25 Φεβρουαρίου 2021
Με αφορμή το γεγονός ότι ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας Δημήτρης Καραμανίδης δεν θέλησε να βάλει προς ψήφιση, ψήφισμα που κατέθεσε η ...

Αθλητισμός

25 Φεβρουαρίου 2021
Ολοκληρώνεται η φάση των «32» στο Γιουρόπα Λιγκ με τα 15 εναπομείναντα ζευγάρια. Στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός με προίκα το 4-2 του πρώτου παιχνιδιού δοκιμάζεται από την Αϊντχόφεν, ενώ το
24 Φεβρουαρίου 2021
Ολοκληρώνονται τα πρώτα παιχνίδια για τη φάση των «16» στο Τσάμπιονς Λιγκ με τις δύο αποψινές αναμετρήσεις. Όσα χρειάζεται να ξέρεις για την ...
23 Φεβρουαρίου 2021
Στις τελευταίες αγωνιστικές της Τσάμπιονσιπ γίνεται ένα μικρό… μακελειό. Είναι και λογικό καθώς οι ομάδες αγωνίζονται ακατάπαυστα, με διαδοχικά ...
22 Φεβρουαρίου 2021
Οι 22 από τις 24 ομάδες που θα παίξουν στην τελική φάση του Eurobasket έχουν αποφασιστεί πριν από την σημερινή τελευταία ημέρα των προκριματικών. ...
21 Φεβρουαρίου 2021
Με το ισπανικό πρωτάθλημα θα ασχοληθούμε σήμερα και συγκεκριμένα την αναμέτρηση Ουέσκα - Γρανάδα, από την οποία προκύπτουν καλά στοιχεία για ...

Πολιτισμός

25 Φεβρουαρίου 2021
Το Καρναβαλικό Κομιτάτο Πρέβεζας συνεχίζει τις αποκριάτικες εκδηλώσεις του για το διαδικτυακό Καρναβάλι 2021. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει: Θυμίζουμε ότι το φετινό ειδικών συνθηκών Καρναβάλι
24 Φεβρουαρίου 2021
Με το Ρωμαϊκό θέατρο της Νικόπολης ξεκίνησε την Τρίτη η διαδικτυακή σειρά ομιλιών με τίτλο «Πολιτιστική διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου», ...
23 Φεβρουαρίου 2021
Το Megaron Plus και το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους για την καλλιτεχνική περίοδο 2020-2021 με τη διαδικτυακή ...
19 Φεβρουαρίου 2021
Τηλεοπτικό-Διαδικτυακό Καρναβάλι 2021 και οι άνθρωποι του Καρναβαλικού Κομιτάτου Πρέβεζας ζουν σε έναν πυρετό προετοιμασίας, αφού μπαίνει στην τελική ...

Στήλες

24 Φεβρουαρίου 2013
Στις 25 Φεβρουαρίου 1956 ο Νικίτα Χρουστσιόφ εκφωνεί την ομιλία «Περί της προσωπολατρείας και των συνεπειών της», με την οποία ξεκινά η περίοδος της αποσταλινοποίησης στην ΕΣΣΔ.
24 Φεβρουαρίου 2013
24 Φεβρουαρίου 1821 - Ελληνική Επανάσταση: Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης υψώνει επαναστατική σημαία ...
23 Φεβρουαρίου 2013
Στις 23 Φεβρουαρίου 1455 ο Γουτεμβέργιος εκδίδει τη Βίβλο. 1820 - Οι βρετανικές αρχές ξεσκεπάζουν τη «συνωμοσία της ...
22 Φεβρουαρίου 2013
Στις 22 Φεβρουαρίου 1940 ενθρονίζεται στο Θιβέτ ο νέος πεντάχρονος Δαλάι Λάμα. 1821- Ο Αλέξανδρος ...
19 Φεβρουαρίου 2013
Στις 19 Φεβρουαρίου 1959 υπογράφεται στο Λονδίνο μεταξύ Βρετανίας, Ελλάδας, Τουρκίας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων η τελική συμφωνία για την ...