title1 -- ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ --
Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020 11:50

Τροποποιήθηκε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας με μία απλή ορθή επανάληψη... - Αναλυτικό ρεπορτάζ

Είχαμε αναφερθεί με ρεπορτάζ μας (δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ), στα κρίσιμα ζητήματα που τέθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας -και από τις τοπικές κοινωνίες που εξέφρασαν στη συνεδρίαση και τους προβληματισμούς τους- σχετικά με τη δραστηριοποίηση και δεύτερης εταιρείας για το βιοαέριο στην περιοχή του Ωρωπού. Παρά το γεγονός πως το δημοτικό συμβούλιο κατέληξε σε μία συμβιβαστική λύση που εκφράστηκε και με την 215/2020 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας, η απόφαση άλλαξε ουσιαστικά και όχι τυπικά με μία απλή ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, διόρθωση δηλαδή του προηγούμενου εγγράφου με έναν όρο να προστίθεται στο τελικό κείμενο, που αλλάζει όλο το νόημά της.

Ειδικότερα, η απόφαση για το θέμα “Εξέταση αίτησης της εταιρείας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε. για έγκριση εισόδου-εξόδου σε αγροτική οδό στην θέση «Καλαμάκι» ΤΚ Ωρωπού Δ.Ε Λούρου Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 17/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής” αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 14 Αυγούστου 2020 (η συνεδρίαση έγινε στις 5 Αυγούστου) και περιελάμβανε τα εξής στο κείμενο της απόφασης:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Γνωμοδοτεί θετικά σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για την έγκριση διαμόρφωσης «Εισόδου - Εξόδου» οχημάτων στην εγκατάσταση της εταιρείας «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε» με πρόσωπο σε αγροτική οδό σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 της μηχανικού Μαρίας Κώτση Πολιτικός Μηχανικός. (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης), με τις εξής προϋποθέσεις:

Η διαμόρφωση εισόδου και εξόδου των οχημάτων επί της αγροτικής οδού βόρεια του εν λόγω γηπέδου θα κατασκευασθεί σε απόσταση > 50,0 μ. (ελάχιστη απαιτούμενη) από την πλησιέστερη συμβολή (ευρισκόμενη στην ίδια πλευρά της οδού με την εγκατάσταση) ή διασταύρωση οδών.

Στην ανωτέρω ιδιοκτησία δεν υφίστανται κτιριακές εγκαταστάσεις.

Η δημιουργία άλλης εισόδου και εξόδου οχημάτων – κοινού δεν επιτρέπεται και επιβάλλεται να περιφράξετε με μόνιμη περίφραξη όλο το πρόσωπο της ιδιοκτησίας σας καθώς επίσης και τις υπόλοιπες πλευρές του γηπέδου.

Να τοποθετηθούν επί της αγροτικής οδού οι κατάλληλες πινακίδες σήμανσης στα σημεία που απεικονίζονται στο συνημμένο σχέδιο της Μαρίας Κώτση Πολιτικού Μηχανικού.

Σε περίπτωση κατασκευής εργασιών βελτίωσης ή διαπλάτυνσης της ανωτέρω οδού ο ιδιοκτήτης υποχρεούται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει και να προσαρμόσει την είσοδο-έξοδο στα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση. 13 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς τις παρ. 2 & 4 της απόφασης)

Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από φορέα της οδού ο ιδιοκτήτης υποχρεούται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει και να προσαρμόσει την είσοδο-έξοδο στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης όλων των ή σε περίπτωση που αλλάξουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού (διαπλάτυνση, ανακατασκευή κλπ), ή σε περίπτωση μετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, η παρούσα έγκριση δεν ισχύει και απαιτείται νέα αίτηση .

Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν αποκλειστική ευθύνη θα έχουν ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων μηχανικός του.

Θα ληφθεί μέριμνα για την απορροή των όμβριων υδάτων της εγκατάστασης με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι εις βάρος του οδοστρώματος της αγροτικής οδού.

Θα γίνεται με την φροντίδα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ο καθαρισμός. συντήρηση του προσώπου του γηπέδου με την αγροτική οδό καθώς και η συντήρηση της σήμανσης που φαίνεται στα εγκεκριμένα σχέδια.

Η υπηρεσία, διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της έγκρισης, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου ή προκαλούνται προβλήματα στο οδικό δίκτυο, λόγω της εισόδου-εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση.

Η παρούσα έγκριση δεν αποτελεί δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης από οποιαδήποτε υπηρεσία. Η υπηρεσία η οποία θα εκδώσει στο μέλλον την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης θα πρέπει σαν απαραίτητο δικαιολογητικό να συμπεριλάβει την απαιτούμενη βεβαίωση της υπηρεσίας μας για την καλή κατασκευή της εισόδου-εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού (Άρθρο 32 Β.Δ. 465/70, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06).

2. Στο τμήμα μεταξύ των δύο εισόδων-εξόδων της κάθε εταιρείας, να περιοριστεί η διέλευση βαρέων οχημάτων άνω των 2,5 τόνων και να επιτραπεί με κατάλληλη σήμανση η διέλευση των μικρότερων οχημάτων. Δε θα υπάρχει το πρόβλημα της διασταύρωσης των φορτηγών”.

3. Να υπάρχουν αντισταθμιστικά οφέλη για την περιοχή.

4. Δεν επιτρέπεται η διέλευση των οχήματα των δύο εταιρειών μέσα από οικισμούς π.χ. Ωρωπό και Αρχάγγελο.

5. Μία εταιρεία θα μπαίνει και θα βγαίνει με τα οχήματά της από την πλευρά της Καμαρίνας και η άλλη από την άλλη πλευρά, για να μην διασταυρώνονται τα φορτηγά των εταιρειών.

6. Να στηρίξουν οι δυο εταιρείες ανταποδοτικά τη διευκόλυνση του Δήμου ως προς την κατασκευή και συντήρηση των αγροτικών δρόμων.

 

Μειοψηφούν: Οι κ.κ Αμάραντος Στ., Κύρλας, Κυριαζής και η κα Παπαδημητρίου, σύμφωνα με την πρότασή τους.

Μειοψηφεί: ο κ. Γεωργούλης.

Οι κ.κ. Φονταράς, Κωστούλας, Ανωγιάτης και Λελοβίτης , δήλωσαν ΠΑΡΩΝ””.

 

Αυτά ανέφερε η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που προέκυψε έπειτα από διαλογική συζήτηση. Στις 19 Οκτωβρίου 2020, δύο μήνες αργότερα, η απόφαση όμως αναρτήθηκε και πάλι στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (δείτε ΕΔΩ), και παράλληλα “κατέβηκε” η προηγούμενη, με μία προσθήκη μικρή, αλλά σημαντική. Προστέθηκε η παράγραφος 7, που αναφέρει:

7. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των παρ. 2 & 4, τίθενται σε εφαρμογή με την έναρξη και την παραγωγική δραστηριότητα των ανωτέρω εταιριών'. Δηλαδή ακυρώνονται στην πράξη μέχρι να λειτουργήσει και η δεύτερη εταιρεία και η σήμανση και η μη διέλευση των φορτηγών από τον Αρχάγγελο και τον Ωρωπό. Ήδη όμως υπάρχουν παράπονα όχλησης, καθώς φορτηγά συνεχίζουν να περνούν μέσα από τους οικισμούς, έστω κι αν αφορούν άλλου είδους εργασίες και όχι σχετικές με την παραγωγική δραστηριότητα.

Στην πράξη η δημοτική αρχή ακύρωσε την ίδια την εισήγησή της, πάνω σε ένα θέμα μάλιστα που ούτε καν τέθηκε προς συζήτηση στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που έγινε.

Σε επικοινωνία που είχαμε με το Δήμαρχο Πρέβεζας Νίκο Γεωργάκο μας ανέφερε ότι η αλλαγή αυτή θα έπρεπε να είχε γίνει από την πρώτη ανάρτηση της απόφασης, καθώς δεν υπάρχει παραγωγική δραστηριότητα ακόμη.

Υπάρχουν όμως πολιτικά ερωτήματα για τη διαδικασία:

-Υπάρχει ή δεν υπάρχει ο κίνδυνος ατυχήματος από τη διασταύρωση οχημάτων σε έναν στενό αγροτικό δρόμο, που η ίδια η δημοτική αρχή επισήμανε πως υπάρχει;

-Υπάρχει όχληση στους κατοίκους του Ωρωπού που ζήτησαν να μην περνούν συνεχώς φορτηγά μέσα από το χωριό τους και το επισήμαναν και στο δημοτικό συμβούλιο;

-Αλλάζει εντελώς ή όχι το πνεύμα της απόφασης που λήφθηκε στο δημοτικό συμβούλιο;

-Τηρήθηκε ή όχι η σωστή πολιτική διαδικασία, μιας και για τις Ορθές Επαναλήψεις το ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναφέρει:

  • Επιτρέπεται σε οποιαδήποτε περίπτωση διόρθωσης διοικητικού, ορθογραφικού, συντακτικού λάθους

  • Το λανθασμένο έγγραφο παραμένει αναρτημένο, με εμφανή τον ΑΔΑ, και τίθεται επ’ αυτού υδατογράφημα που αναφέρει: «ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ. ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΟ». Στο λανθασμένο έγγραφο καταργείται η όποια ηλεκτρονική υπογραφή φέρει το έγγραφο (της Διαύγειας ή του συντάκτη).

  • H αναζήτηση γίνεται πάντα στην τελευταία (έγκυρη έκδοση του εγγράφου). Το διορθωμένο έγγραφο διατηρεί τον ίδιο ΑΔΑ με το λανθασμένο έγγραφο και έχει νεότερη έκδοση. Κατά την αναζήτηση με ΑΔΑ, εμφανίζεται με εμφανέστερο τρόπο των προηγούμενων, λανθασμένων, εκδόσεων.

  • O έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου πρέπει να αππορίπτει έγγραφα που έχουν διορθωθεί (και άρα έχουν το watermark).

Προφανώς δεν έγινε κάτι από τα παραπάνω, αλλά προστέθηκε μία ολόκληρη φράση.

-Θα μπορούσε να επιλεγεί η διαδικασία που επιλέγεται σε πολλά δημοτικά συμβούλια ανά τη χώρα, δηλαδή η δια περιφοράς συνεδρίαση για να διορθωθεί η απόφαση;

Κάτι τέτοιο δεν έγινε, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του atpreveza.gr, ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου επικοινώνησε για την αλλαγή με τους επικεφαλής των παρατάξεων που ψήφισαν θετικά ως προς το θέμα και όχι με τους υπόλοιπους.

Εξασφάλισε τη συναίνεσή τους ή όχι; Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να απαντηθεί από τους επικεφαλής των παρατάξεων.

Παρ' όλα αυτά μένει ένα ζήτημα. Αν η προσθήκη του όρου “7” προκαλούσε την αλλαγή της ψήφου μίας παράταξης, δε θα έπρεπε να υπάρξει επικοινωνία και με όλους τους επικεφαλής των παρατάξεων;

Αναμένεται πάντως στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο να υπάρξει αναφορά στο ζήτημα, καθώς πρόκειται για θέματα διαδικασιών και θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα.

 

title1 -- Διαβάστε επίσης... --